Föreningen Genesis pseudovetenskaper

av Antimonite

Det finns enorma mängder pseudovetenskap på nätet. Enorma. Nästan alltid är det kopplat till en religiös övertygelse, och nästan alltid är denna religiösa övertygelsen kristen fundamentalism som är totalt verklighetsfrånvänd den värld vi observerar inom vetenskapen. De kallar sig ibland för kreationister – men i en tid då det ordet har blivit ett skällsord försöker man i stället tala om intelligent design.

I den religiösa övertygelsen finns en fundamental ovilja att acceptera teser som strider mot tron – utan verkligheten måste anpassas efter religionen, aldrig tvärtom. Evolutionsteorin är just en sådan sak som flertalet procent av jordens befolkning betvivlar. Inte av vetenskapliga skäl som de kanske efter att ha surfat på pseudovetenskapssidor har tutat i sig själva – utan av religiösa skäl. Tyvärr hindrar det faktum att det har med deras tro att göra det inte dess anhängare att ge sig i kast med att angripa vetenskapen, med vad som bara till yta är vetenskapliga argument. Nej, pseudovetenskapen flödar i de religiösa leden och en av föregångsgestalterna inom svensk pseudovetenskap är Anders Gärdeborn som reser land och rike runt till olika frikyrkor och mässar en massa "vetenskapliga" argument som dess anhängare sen kan nyttja i debatt. Det egentligen mest komiska i kråksången är att religionerna ofta predikar för sanning och hederlighet – men i kampen mot saker som strider mot religionernas mytologiska berättelser är lögnen tydligen ett acceptabelt instrument. Oavsett vad anledningen är, okunskap eller lögn, är jag rätt säker på att Gärdeborns gud knappast är nöjd med sina anhängares sätt att bete sig. Ovilja att ta till sig fakta bara måste vara en synd någonstans i bibeln. Eller? Det finns såklart ett pedagogiskt problem kring undervisningen i evolution i våra skolor i dag som säkert inte bidrar till att göra det bättre. Dels har man en övertro på kunskapsdemokratisering där åsikter värderas lika högt som fakta – dels är biologi som ämne väldigt stort, och att på grundskolenivå lära sig alla livsformer och just hur det här med mellanled är ett feltänk från just skapelsetroende inte riktigt kan få plats. Och när man har kommit såpass långt att det får plats, då är det ofta försent. Då har fundamentalisterna redan slutat lyssna. Hur detta skulle kunna lösas vet jag ej – jag bara vet om att pedagogiken såklart spelar en roll. Nog om det.

Jag skulle utan större svårighet kunna argumentera ner alla tramsiga argument som finns på Anders Gärderborns hemsida Genesis. Eftersom de trots allt befinner sig på en så pass enkel nivå att det inte krävs mer än de mest basala kunskaper i naturvetenskaper för att fixa det, men jag håller mig till mitt ämne för att denna ganska långa bloggpost inte ska bli för längre än den är. För övriga ämnen har killarna på evolutionsteori.se svaren på de andra lögnerna och myterna som genesisföreningen ligger bakom. Här kommer mina svar på några av deras top-10 frågor om geologi och fossil.

5. Fossil
Enligt evolutionsläran är livet utvecklat i små steg från bakterien till människan. Därför borde livets historia, dokumenterad i fossil, innehålla dessa kontinuerliga sekvenser från det enklaste livet till det mer komplexa. Tvärtemot denna evolutionistiska förutsägelse uppvisar dock det fossila materialet grupper av organismer. En bläckfisk har alltid varit en bläckfisk, oavsett hur djupt vi gräver i berget. En sjöstjärna har alltid varit en sjöstjärna. Ett ryggsträngsdjur har alltid varit ett ryggsträngsdjur. Och så vidare för alla huvudgrupper av djur och växter. Under dessa huvudgrupper i det fossila materialet finns ingenting. Inga halva bläckfiskar, inga halva sjöstjärnor och inga halva ryggsträngsdjur. De av evolutionsläran förväntade sekvenserna mellan huvudgrupper av organismer fullständigt skriker med sin frånvaro.

Det där är fel på alla punkter. Det dräller av mellanled (det begreppet är i och för sig egentligen fel, men låt gå för diskussionens skull) i fossilmaterialet som är svåra att placera in i en kategori. Ta t.ex. de några av äldsta kända livsformerna på jorden, s.k. "blåalger" (Cyanobakterier) – som är bakterier som lever av fotosyntes likt växter. Vilket länge orsakade en del frågetecken i forskarvärlden om vad som var rätt hemvist i livets träd. Samma problem har man när man kommer till gränsen mellan apa och människa eller dinosaurie och fågel eller dinosaurie och däggdjur. Den exakta gränsen är svår att dra, eftersom inget enskilt djur per definition kan betraktas som 50% av varje, utan oftast handlar det som bäst om 55-45% när vi tittar på mellanled mellan släkten (eller riken, beroende på var tjafset kretsar kring för livsformsgräns). Och det gör att fundamentalister likt Gärdeborn inte accepterar det som giltiga bevis – trots att det såklart är just tydliga bevis. Man förstår inte ens problemet kring att över huvud taget tala om mellanled. Allt är ju mellanled mellan saker och ting. Inga färdiga livsformer existerar. Taxonomin vi använder kring arter och släkten är bara en mänsklig definitionsprodukt i princip som i sin natur orsakar en hel del missförstånd på det elementära planet om vad arter och släkten egentligen är.

Halv bläckfisk förresten? Återigen visar Gärdeborn oss att han inte förstår elementär biologi om detta är vad han snackar om när vi talar om reducerad komplexitet. En halv bläckfisk skulle såklart dö mer eller mindre omedelbart efter halveringen. Däremot skulle en enklare form av bläckfisk kunna leva, vilket åtskilliga grenar av det Cephalopoda livet visar oss både i det levande och fossila materialet. Det finns t.ex. fossil av Bactritida, föregångaren till dagens bläckfiskar, som visar oss en enklare form av bläckfisk som i sin tur då har äldre släktingar i det moluska trädet. Gärdeborns "halva" är därmed helt förklarad – med elementära fakta som visar bläckfisken förklarad från dagens till kambriska mycket mer primitiva versioner. Så här kan man fortsätta bakåt med alla livsformer i alla grenar mot mer arkaiska livsformer. Påståendet om att det inte finns bevis för olika stadier är en produkt av antingen okunnighet eller lögn – eller en ohelig kombination av de båda tingen. Luckor i det fossila materialet är alltid att vänta eftersom väldigt få promilledelar av allt liv har möjligheten att fossileras och få sitt fossil bevarat genom årmiljonerna. Fossilering är en smått exotisk process faktiskt. Luckorna är däremot inte större än att en tydlig helhetsbild finnes. Och i en del grenar av evolutionen finns det i praktiken inga luckor alls. Muren är fortfarande en mur trots att en och annan sten saknas på icke fundamentala platser. Bara någon utan kunskaper om murning skulle påstå annat än det. Så här ser förövrigt alla vetenskapliga teser ut. Allt från naturlagarna till gravitationsteorin saknar stenar – utan att helheten på något sätt faller.

6. Kambriska explosionen
Huvudgrupperna av djur och växter dyker upp plötsligt och samtidigt i ett bergslager som heter kambrium. Under kambrium – i prekambrium – finns mycket få fossil och de som finns är encelliga och relativt enkla, typ bakterier och alger. Det komplexa livet uppenbarar sig alltså helt utan evolutionära föregångare. Det bara finns där, fullt ”utvecklat” från början. Trenden är så tydlig att kambriska explosionen också brukar kallas för biologins big bang. Och de organismer som uppträder plötsligt i kambrium är ingalunda enkla och okomplicerade. Den idag utdöda trilobiten hade t.ex. skal, segmenterad kropp, muskler, andningssystem, nervsystem, sammansatta ögon (de mest komplexa någonsin?) samt hjärta och blodcirkulationssystem. Alla dessa komplexa organ dyker upp fullt färdiga i det fossila materialet och utan föregående halvfabrikat. Ingen evolution så långt ögat når.

Detta visar oss tydligt att Gärdeborn inte kan så mycket om paleontologi – inte ens på den mest elemänta introduktionsnivå för studenter i paleontologi på universitet kan man så här lite. Den kambriska explosionen var en flertalet miljoner år långsam "explosion" i antalet arter – inte i utveckling. Flercelliga och komplexa livsformer fanns i den Ediacariska faunan (googla på "Ediacara biota" ni som inte känner till den) som t.ex. Nimbia occlusa. Anledningen att evolutionen inte ökade antalet arter och därmed antalet evolutionära möjligheter förrän i Kambrium har mest att göra med klimatet och de istider som drabbade jorden globalt under den prekambriska evolutionen. Alltså faller Gärdeborns argument redan på startlinjen eftersom han inte ens vet vad den kambriska explosionen var. Men som exempel kan man ju ta trolibiternas evolution – och hur de på intet sätt alls "dök upp" med färdiga komplexa ögon och skal utan hur de i stället evolverade fram ur skalbärande Arthropoda liv som i sin tur kommer ur ännu enklare Ecdysozoa djur. Inget "dyker bara upp". Varken skal eller ögon har frågetecken i sin evolution. Det finns även som exempel trilobiter utan just ögon, t.ex. de agnostida.

8. Jordens ålder
Evolutionsläran kräver att jorden är mycket gammal. Därför är dess geologiska paradigm ”uniformism”, dvs att jordens geologiska formationer är bildade av långsamma processer under långa tider. Jorden är dock full av tecken på katastrofism, dvs att de geologiska formationerna är bildade snabbt under en eller flera stora katastrofer under jordens historia. Till dessa tecken hör hela den sedimentära kolumnen (som indikerar att den är bildad under en översvämningskatastrof) samt största delen av det fossila materialet (som tyder på plötslig, överraskande död och begravning). Dessutom finns gott om trovärdiga dateringsmetoder som pekar mot en ung jord. Evolutionsläran kräver en gammal jord för den biologiska utvecklingen. Ett förutsättningslöst studium av jordens geologi verkar dock inte förse den med det.

A – Det finns inga som helst vetenskapliga dateringsmetoder som pekar på en ung jord. Inga. Ett rent lögnaktigt påstående faktiskt. T.om. en så absolut och konkret dateringsmetod som dendrokronologi ger oss en jord mycket äldre än bibelns 6000 år. Med dendrokronologi har man i USA daterat över 40 000 år gamla träd. Och hör och häpna, det stämmer även i kalibrering mot andra dateringsmetoder vilket ännu mer stärker deras tillförlitlighet. Påståenden om fel och problem med radiokronologiska metoder är också i stort en ren lögn. Behovet av kalibreringar av C14 är kända sen över 50 år för organiskt material och den kalibrerade kurvan finns t.o.m. på nätet att beskåda! Uran, bly och järndateringar lider över huvud taget inte av några sådana kontaminationsproblem för det geologiska materialet utan förhållandena mellan isotoperna är enkla och felfria dateringsmetoder. Det är dock framför allt att man kan kalibrera och pröva olika dateringsmetoder mot varandra som visar den ofelbara styrkan i dagens dateringstekniker. En sak kan alltid ha fel, hur bra det än ser ut i teorin, men två, tre eller fyra oberoende metoder lär inte ha fel om de visar samma resultat. Och det är så gediget som all fundamental datering i dag funkar. Alla metoder är kalibrerade mot varandra. Felen och avvikelserna är kända och kartlagda. Problemen eller frågetecknen verkligen noll.

B – Indikationer på EN större katastrof är också ett grundlöst påstående som inte styrks av något i det sedimentära lagret som Gärdeborn så ignorant talar om utan akademisk kunskap i ämnet. Tvärtom visar oss stratigrafin att utdöenden har skett vid flertalet tillfällen och alltid under perioder på många miljoner år. Lagren är oftast tydligt strukturerade i stratigrafin med olika fossiler i olika tidsperioder och stratan som både stämmer mot dateringar och mot kända kunskaper om olika sorters sediments uppkomst i olika tidsåldrar. De gånger det inte är tydligt och en omfördelning skett visar det oss andra relevanta argument mot den bibliska katastrofismen. Dels kan vi på en del platser se omkastningar av stratan av fenomen som tektonisk aktivitet och erosion och ny påbyggnad över detta som tagit mycket lång tid – det vet vi eftersom vi kan observera hur lång tid det tar för erosion och ny bergsuppbyggnad av sediment i realtid i dag – det finns inga belägg för att tro att det skulle ha skett i dag, framför allt inte när bibeln talar om existensen av berg som finns i dag – som då annars om erosion och uppbyggnad funkade annorlunda på bibelns tid inte skulle ha existerat. Den oftast tydliga sedimentära stratigrafin visar oss med tveklöshet att det på intet sätt har existerat en biblisk katastrof som utrotat allt numera utdött liv. Och dels då som sagt rent geokemiskt kan vi studera sedimenten och konstatera vad som krävs för att sand ska bli sandsten t.ex. – vilka tryck och tidsåldrar vi talar om. Om så jorden var täckt av en miljon mil djupa katastrofhav skulle det inte bilda sandsten eller kalksten. Jag lovar att personer som Gärdeborn inte ens har en aning om hur sandsten bildas. Jag tror inte han kan redogöra för det utan att utelämna relevanta detaljer som t.ex. det långa tidsspannet som KRÄVS för att det ska ske.

Vi kan alltså också studera erosionen av stenarter och på den mäta och avgöra hur lång tid det tar för sediment att bildas – och att åter omvandlas till sten igen. Förståelse av sedimentationscykeln eliminerar enkelt alla former av tro på en bibliskt daterad jord. Om jorden skapades av en gudom så skedde det fortfarande för 4.5 miljarder år sen och inget annat – den som inte förstår det är inte mottaglig för fakta eller rationellt tänkande och bör verkligen inte ta vetenskapliga begrepp i sin mun.

Den kritiskt lagda människan kan rätt enkelt räkna ut att den bibliska människans behov av globala katastrofer har med två saker att göra. Dels var t.ex. översvämningar ett av de värsta problemen som de flodlevande jordbrukskulturerna under bronsåldern kunde drabbas av som därmed såklart tydligt präglade deras vardag. Dels var deras värld mycket liten. Folk flyttade sällan utanför sin dal – och världen var därför dalen. När dalen då drabbades av en katastrof var det ett globalt fenomen för den tidens människa – för hon kunde omöjligt förstå något annat.

Vad dagens religiösa människor däremot har för ursäkt att tro på globala översvämningar och 6000 år unga jordar som inte styrks av någon som helst vetenskap (tvärtom) – det kan man verkligen undra över. Men det har kanske något att göra med att genomsnitts-IQn i världen trots allt bara ligger där och fiser omkring 100. Vilket innebär att 50% faktiskt har lägre än 100… Ledsen att låta högfärdig, men man kan ju inte låta bli att undra över det ibland som förklaring på massor av fenomen. Det är verkligen svårt att inte bli arrogant när man märker hur folk som är religiösa är så selektiva i vilka fakta de är beredda att ta till sig. En dateringsmetod med C14 är ok om den daterar någon relik som de vill ha i biblisk tid till just biblisk tid. Om den daterar det till något annat – ja då är det fel på C14. Så här tänker skapelsetroende och förespråkare för s.k. intelligent design hela tiden. Därför är det pseudovetenskap som de förespråkar. Därför ifrågasätter jag deras intelligens. Hur kan de inte se problemet med att välja naturvetenskapliga dateringsmetoder när det passar? Nej, detta med intelligent design och selektiva accepterande av andra teser är pseudovetenskap helt enkelt. Pseudovetenskap som tyvärr har massor av makt i världen. Världens största land styrs t.ex. av en president som inte direkt är otydlig med sin tro på en bibels sagor före vetenskapens teorier. Tja, 99% av förespråkare för intelligent design och kreationism vet inte ens skillnaden på en vetenskaplig teori och deras egna "teorier" – de förstår inte ens vad ordet teori betyder inom vetenskapen! Därför förtjänar de bara precis hån och ingen respekt. De hindrar människan att utveckla lösningar på världens problem genom sina doktriner och sin makt.

Man kan tänka sig åtminstone en introduktionskurs i sedimentologi som alla religiösa tokar borde ta som anser sig ha kunskap nog att uttala sig om jorden och katastrofer – så de begrep varför sediment på intet sätt styrker deras påstående om bibelns flod. Så de begrep hur sediment bildas och omvandlas och vilka processer som faktiskt krävs. Fast då hade de såklart bara avfärdat sedimentens process som "bara en teori" och hittat på något nytt felaktigt bevis för bibelns sanning. D.v.s. återigen felanvända ordet teori och återigen välja vetenskaper selektivt precis som alla förespråkare av pseudovetenskap gör.

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Antimonite.

Kommentarer inaktiverade.