Genesis.nu – Skapelsetro

av Pekka S.

Genesis är en svensk förening med mål att sprida biblisk skapelsetro i Sverige. De förespråkar alltså kreationism/intelligent design.

Deras FAQ, som tar upp en hel del evolutionsrelaterade frågor, innehåller mycket kritik av evolutionsteorin, men mycket lite bevisföring för skapelseteorin. Det finns dock en punkt som tar upp detta under rubriken Vad anser ni talar mest för skapelseteorin?, men svaret är långt ifrån tillfredsställande.

Så här skriver de:

"Eftersom evolutionstron och skapelsetron är i princip varandras motsatser så är det ofta så att det som är ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra. Så därför kan t.ex. svaret på frågan Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin? vara ett tillräckligt svar!"

Detta är ett oväntat svagt argument.

Visst är det så att bevis för en teori kan ses som en nackdel för konkurrerande, icke kompatibla teorier. Men bevis emot eller brister i en viss teori, som de hänvisar till, är i princip aldrig argument för en konkurrerande teori. Det enda undantaget är ifall två teorier är de enda möjliga alternativen. I så fall är givetvis motbevisandet av den ena ett argument för den andra.

Men detta exklusiva motsatsförhållande gäller inte mellan evolutionsteorin och skapelsetro. Hur gör skribenten egentligen jämförelsen som visar att teorierna är varandras motsatser? Det räcker naturligtvis inte med bristande kompabilitet teorierna emellan för att nå ett motsatsförhållande, vilket verkar antydas.

Vad är förresten motsatsen till ”det naturliga urvalets påverkan på variationen av genuttryck över tiden”, vilket i stora drag sammanfattar evolutionsteorin? Är det ”onaturlig icke-urval som icke-agerar på statiskheten av icke-genuttryck i tidlösheten?”.

Argumentet är helt enkelt ett missledande försök att vinna legitimitet utifrån felaktiga premisser. Skapelsescenariot måste givetvis bevisas som fristående hypotes, men i stället försöker sig Genesis-skribenterna på missledande retorik. Detta logiska argumentationsfel kallas för övrigt för False Dichotomy.

I nästa stycket försöker de sig i alla fall på direkta argument för skapelsescenariot:

"Men ett kort svar på frågan om det bästa argumentet för skapelseteorin är:
Den uppenbara existensen av design i naturen: slumpen kan helt enkelt inte generera denna design och mängd av information, då återstår slutsatsen att en Intelligent Designer finns bakom det hela. Denna slutsats är den mest rimliga (eller kanske: minst orimliga).
Sedan kan man göra hur många utvikningar och exempel på detta som helst:
· informationen i DNA: slumpvisa processer kan inte skapa en sådan informationsmängd av sig själv
· mängden av icke-reducerbar komplexitet (dvs system av samverkande delar som måste ha funnits på plats från början för att det hela skulle fungera överhuvudtaget)
· universums exakta kalibrering för att livet ska vara möjligt
Listan på designexempel skulle kunna göras lång!"

Visst har skribenten rätt i att slumpen högst osannolikt kan ge upphov till design. Men detta hävdar väl ingen heller? I stället handlar det om att slumpen (mutationer) + evolutionära drivkrafter (naturligt urval, genetisk drift, genflöde, o.s.v.) leder till design i naturen. Det falska valet mellan slump och intelligent design gäller alltså inte.

Därefter tar de upp dessa punkter.

  • Slumpmässiga processer kan inte skapa informationsmängden i DNA. Återigen är det ingen som hävdar detta. Mängden skapas genom rekombination, genduplikation och endogena retrovirus. Möjligtvis finns det ännu flera mekanismer för detta.
  • Mängden icke-reducerbar komplexitet. Detta begrepp introducerades av Behe i sin bok Darwins Black Box. Men faktum är att varken Behe eller andra ID-förespråkare har kunnat uppvisa ett enda exempel på icke-reducerbar komplexitet. Främst beror detta på att det inte finns tillräckligt goda kriterier för att fastställa icke-reducerbar komplexitet. Av de exempel som Behe har hävdat vara icke-reducerbara, som t.ex. musfällan, bakteriella flagellen och blodkoaguleringen, har många redan visats vara reducerbara. Men även om detta inte vore fallet har Behe inte bevisat något p.g.a de bristande kriterierna. I slutändan bygger slutsatserna om irreducibel komplexitet på någon av dessa två logiska argumentationsfel; argument från okunskap eller argument från misstrogenhet.
  • Universums exakta kalibrering. Argumentet baseras i det faktum att en hel del fysikaliska konstanter i universum ter sig vara inställda närmast exakt för att tillåta liv. Om någon av dessa konstanter skulle ändras så skulle liv, som det ser ut i dagens universum, inte kunna existera. Men kan man utifrån detta dra slutsatsen att en Intelligent Designer därmed ligger bakom dessa inställningar? Nej, så enkelt är det inte. ID är bara en av många ”lösningar” på denna frågeställning. Dessutom tillhör ID till de sämre förklaringarna eftersom problemet växer i och med att den intelligenta designern själv bör vara än mer komplex och välkalibrerad än det universum denne sägs ha kalibrerat. Detta leder till en förskjutning (och eskalering) av ursprungsproblemet. Utöver detta är ID-förklaringen i princip en variant av god-of-the-gaps argument, en undergrupp av argument från okunskap. Antalet argument mot ID-förklaringen är många och dessa är lätta att hitta för den intresserade.


Som avslutning tas dessa ”argument” upp:

"Ett annat argument för skapelse är förekomsten av skönhet, moral, kärlek o.dyl. De är egenskaper som materia i sig inte innehåller, och som ur evolutionssynvinkel är helt onödiga. Men ändå finns de!"

Detta hävdar alltså Genesis som påstår sig vara insatta i evolutionsteori. Antingen saknar de fullständigt insikter i dessa frågor eller så försöker de medvetet förleda läsarna.

Jag börjar med att medge att jag inte är speciellt insatt i frågan om de evolutionära fördelarna med estetisk uppfattning/uppskattning. Men mönstersökande varelser som vi är, lär emotionella reaktioner kopplade till igenkänning och värdering av diverse mönster inte vara något märkligt. Medfödda tendenser/förmågor för bedömning av olika mönster är också en uppenbar evolutionär produkt. Sedan är det viktigt att tillägga att vår uppfattning av skönhet/estetik är starkt beroende av sociokulturella faktorer.

När det gäller kärlek och moral är de evolutionära fördelarna uppenbara. Att älska sin familj, sin partner och ens avkomma, har klara evolutionära fördelar. Det är förbryllande att Genesis ens tar detta som exempel. Detsamma gäller evolutionen av moral. Eftersom människor är sociala varelser med mycket att vinna på fungerande social interaktion lär evolutionen ha gynnat dem som varit bättre på detta samspel. Moralkänslan är en motiverande drivkraft hos oss i syfte att främja ett gott, socialt samspel.

Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att Genesis inte lyckas vidare med att argumentera för skapelsescenariot under denna rubrik. Och som framgår av deras svar bygger stora delar av argumentationen på den felaktiga premissen att kritik av evolutionsteorin ger tyngd åt skapelsehypotesen. Om man läser vidare i deras FAQ är det just denna uppfattning de i allmänhet verkar utgå ifrån. Väldigt mycket krut läggs på att kritisera evolutionsteorin, samtidigt som väldigt få argument presenteras för skapelsescenariot.

Och om man utgår ifrån felaktiga premisser är det inte lätt att komma till korrekta slutsatser.

Ett avslutande citat:

”Den andra vägen är genom uppenbarad kunskap. Här har Skaparen av världen uppenbarat hur världen kommit till, i första hand genom Bibeln, och sättet att tillägna sig denna kunskap är inte genom förnuft, utan genom tro.”

– A. Gärdeborn, Talesman, Föreningen Genesis

Källor:
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB102.html
http://www.talkdesign.org/faqs/icdmyst/ICDmyst.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_universe
http://quasar.as.utexas.edu/anthropic.html (Överkurs: Michael Ikeda och Bill Jefferys visar att kalibreringsargumentet bygger på en felaktig tillämpning av sannolikhetslära.)
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB411.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Morality#Development_of_morality
http://www.americanscientist.org/template/InterviewTypeDetail/…
http://www.nytimes.com/2006/08/27/books/review/Rorty…
http://www.dumheterigenesis.nu/

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Pekka S.

Kommentarer inaktiverade.