Granskning av Intelligentdesign.se, del 2

av Pekka S

[1] [2]

Sebastian Ibstedt kritiserar i en artikel boken Big Bang eller varde ljus? på 7 punkter.

Påstående 1: Intelligent design har utvecklats ur kreationismen
Påstående 2: Skapelsetroende är ohederliga
Påstående 3: Skapelsetroende ifrågasätter vetenskapen
Påstående 4: Skapelsetroende har en felaktig bild av vetenskapen
Påstående 5: Vetenskap måste vara materialistisk och därför är övernaturlig design pseudovetenskap
Påstående 6: Bokstavstro = acceptera utan bevis
Påstående 7: Skapelsetroende är farliga och harmfulla

Jag tittar i detta inlägg på punkt 2.

Maria Gunther Axelsson skriver i sin bok bl.a. att:

”Det svåraste för mig var att inse och acceptera att de kristna författare jag en gång haft stort förtroende för i många frågor antingen var dumma eller ohederliga. Att inte ljuga är mycket fundamentalt för kristna, och jag hade trott att de på allvar var ute efter att pröva sin tro vetenskapligt och kolla om den höll. Att de i stället till varje pris måste hitta fel i naturvetenskapen, och inte drog sig för att använda ohederliga argument, hade jag mycket svårt att acceptera även om jag till slut fick inse att så var fallet.”

Ibstedt är dock skeptisk:

”Att anklaga skapelsetroende för att vara ohederliga är ett anmärkningsvärt påstående. Kanske är argumenten felaktiga (och det är de ibland) och det är i så fall någonting som måste påpekas. Men att säga att skapelsetroende försöker lura någon och är ohederliga är någonting annat. Ett så extraordinärt kraftfullt påstående kräver extraordinärt kraftfulla bevis. Tyvärr ger Axelsson aldrig några bevis för detta. Om två parter är oense om någonting, är inte den naturligaste slutsatsen att den andre ljuger, utan att man har olika sätt att se på saken.”

Jag har själv inte tillgång till Axelssons bok och kan därmed inte bedöma huruvida hon framför exempel på ohederlighet eller inte. Kanske har Ibstedt rätt i att Axelsson är sparsam gällande detta. Men jag är övertygad om att hon faktiskt har erfarenhet som bekräftar dessa påståenden.

Det är nämligen ganska välkänt att många kreationister, t.o.m. bland de mest framstående, använder sig av missledande och direkt ohederlig argumentation. Faktaförvanskning, ovilja att ändra motbevisade åsikter, felciteringar, o.s.v. är inte ovanliga fenomen.

Att redovisa allt detta är ett enormt uppdrag jag inte tänker ta mig an, men jag skall här presentera en vanligt förekommande företeelse – quote mining.

Quote mining går ut på att selektivt plocka citat ur kontext från erkända meningsmotståndare på sätt som får dem att verka sympatiska till kreationistiska tankegångar. Metoden används förövrigt inte bara av kreationister utan av en hel del förespråkare av irrläror och pseudovetenskaper.

Så här citeras Darwin i Michael Griffths bok The Truth: God or Evolution? angående ögats evolution:

”To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree.”

Enligt detta citat verkar Darwin högst skeptisk till att ögat skulle ha kunnat uppkomma genom naturlig selektion. Men är detta allt Darwin hade att säga? Nej, självklart inte. Darwin fortsätter med att förklara att ögats uppkomst inte ter sig absurd ur ett evolutionärt synsätt.

”Yet reason tells me, that if numerous gradations from a perfect and complex eye to one very imperfect and simple, each grade being useful to its possessor, can be shown to exist; if further, the eye does vary ever so slightly, and the variations be inherited, which is certainly the case; and if any variation or modification in the organ be ever useful to an animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, can hardly be considered real. How a nerve comes to be sensitive to light, hardly concerns us more than how life itself first originated; but I may remark that several facts make me suspect that any sensitive nerve may be rendered sensitive to light, and likewise to those coarser vibrations of the air which produce sound.”

”If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down. But I can find out no such case.”

”We should be extremely cautious in concluding that an organ could not have been formed by transitional gradations of some kind.”

Griffith måste ha varit väl medveten om Darwins åsikter, men valde att endast citera det som kunde styrka hans egna missledda åsikter. Quote miningen var avsiktligt och ohederligt.

Griffith är kanske inte speciellt välkänd, men det är Henry Morris. Morris är en av de mest kända kreationisterna och han är direkt ökänd för sitt bruk av quote mining. Han har t.o.m. skrivit en hel bok (That Their Words May Be Used Against Them) bestående endast av missledande citat att ta bruk av.

Här är ett exempel:

”Most visitors, especially those who stay on the roads, get the impression that the Belt of strata are undisturbed and lie almost as flat today as they did when deposited in the sea which vanished so many years ago.”

Så här stod det i originaltexten:

”Folds that originated at the time represented by plate 53B but that have been accentuated and locally broken by the later pressures, are visible in ridges, cliffs, and canyon walls both in the mountains south of Glacier National Park and in the part of the Great Plains within some 20 miles of the mountain edge at the eastern border of the park. All the sedimentary rocks that were present were squeezed and folded, but the Belt series, being strong and buried under a blanket of other rocks, was deformed the least. Most visitors, especially those who stay on the roads, get the impression that the Belt of strata are undisturbed and lie almost as flat today as they did when deposited in the sea which vanished so many million years ago. Actually they are folded, and in certain zones they are intensely so. From points on and near the trails in the park it is possible to observe places where the beds of the Belt series, as revealed in outcrops on ridges, cliffs, and canyon walls, are folded and crumpled almost as intricately as the soft younger strata in the mountains south of the park and in the Great Plains adjoining the park to the east.”

En annan herre som sysslar med insamling av felciteringar är Andrew Snelling med sin bok The Revised Quote Book. I den citeras Richard Dawkins så här:

”The more statistically improbable a thing is, the less can we believe that it just happened by blind chance. Superficially the obvious alternative to chance is an intelligent Designer.”

När hela stycket i själva verket ska se ut på detta viset:

The more statistically improbable a thing is, the less can we believe that it just happened by blind chance. Superficially the obvious alternative to chance is an intelligent Designer. But Charles Darwin showed how it is possible for blind physical forces to mimic the effects of conscious design, and, by operating as a cumulative filter of chance variations, to lead eventual to organized and adaptive complexity, to mosquitoes and mammoths, to humans and therefore, indirectly, to books and computers.”

Snellings avsikt var helt klart att missleda. Boken är fylld av sådant här.

Answers in Genesis är en populär kreationistisk förening/församling som bl.a. står bakom ett enormt skapelsemuseum i USA. I AiGs artiklar är det inte svårt att hitta missvisande citeringar av detta slaget:

”In another article in ‘Natural history’, May 1977 p.14, Gould admits that:

‘the extreme rarity of transitional forms in the fossil record persists as the trade secret of paleontology—we fancy ourselves as the only true students of life’s history, yet to preserve our favorite account of evolution by natural selection we view our data as so bad that we never see the very process we profess to study.’

This is why he predicts a return to Goldschmidt’s proposals.

In summary, the gaps are there, the gaps are real and universal. The only way some evolutionists can see of explaining them away is to postulate mechanisms close to turning mice into footmen—phenomena never observed in the real world.”

Artikelförfattaren hävdar att Gould & Co. i sin desperation, över luckorna i fossilkedjorna, menar att det skulle finnas evolutionära processer som leder till att nya arter i princip ploppar upp ur intet (t.ex. en fågel från ett reptilägg).

Men citatet är givetvis ett exempel på medvetet missvisande quote mining. Det Gould argumenterade för var i stället Punctuated Equilibria, d.v.s. teorin om att evolutionen kan ske i olika hastighet i olika förhållande, snarare än i en stadig takt. Så här ser citatet ut i en utförligare kontext:

The extreme rarity of transitional forms in the fossil record persists as the trade secret of paleontology. The evolutionary trees that adorn our textbooks have data only at the tips and nodes of their branches; the rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils. Yet Darwin was so wedded to gradualism that he wagered his entire theory on a denial of this literal record:
”The geological record is extremely imperfect and this fact will to a large extent explain why we do not find interminable varieties, connecting together all the extinct and existing forms of life by the finest graduated steps. He who rejects these views on the nature of the geological record, will rightly reject my whole theory.”

Darwin’s argument still persists as the favored escape of most paleontologists from the embarrassment of a record that seems to show so little of evolution [directly]. In exposing its cultural and methodological roots, I wish in no way to impugn the potential validity of gradualism (for all general views have similar roots). I only wish to point out that it is never ”seen” in the rocks. Paleontologists have paid an exorbitant price for Darwin’s argument. We fancy ourselves as the only true students of life’s history, yet to preserve our favored account of evolution by natural selection we view our data as so bad that we never see the very process we profess to study. For several years, Niles Eldredge of the American Museum of Natural History and I have been advocating a resolution to this uncomfortable paradox. We believe that Huxley was right in his warning. The modern theory of evolution does not require gradual change. In fact, the operation of Darwinian processes should yield exactly what we see in the fossil record. It is gradualism we should reject, not Darwinism.”

Stephen J. Gould var (är) förövrigt ofta felciterad av kreationister, kanske p.g.a. av hans framträdande roll som känd evolutionsbiolog.

Fler exempel:
Henry Morris
Phillip E. Johnson
Discovery Institute I, II, III, IV
Carl Wieland
William Dembski
Michael Behe
Jonathan Wells
Mats Molén I, II
Apologetics Press vs. Original
Casey Luskin
Duane Gish

Notera att detta endast är ett litet urval från ett hav av exempel.

Räcker detta som belägg för ohederlighet? Hoppas det, för jag har andra intressen utöver detta sökande i intellektuella soptunnor. Just nu är jag grymt intresserad av en stor, stark… kopp kaffe.

Föregående

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Pekka S.

Kommentarer inaktiverade.