Granskning av Skapelsetro.se, del 1

av Emil Karlsson

[1] [2] [3] [4]

Skapelsetro.se är en svensk kreationistsida skapad av Tomas Widholm, ordförande i den svenska kreationistorganisationen Genesis. Enligt sidan så är Widholm "gymnasielärare på Björkhagsskolan i Hofors och undervisar bl.a. i samhällskunskap, historia, religionskunskap och filosofi" samt "kristen och medlem i Elsborgskyrkan i Falun". Detta är en kort granskning av den webbplatsen, som är uppdelat i fyra sektioner; "Utvecklingsläran", "Kritik mot utvecklingsläran", "Skapelsetro" samt "Spelar det någon roll?" Föga överraskande så gör dessa texter genomgående en del misstag, missuppfattningar och förvrängningar kring evolutionsbiologi, kosmologi, kristendom samt religion och filosofi i allmänhet. Dessa börjar redan på första sidan som man ser när man besöker webbplatsen.

"Hur har världen kommit till? Hur har människan kommit till? Många menar att världen kommit till av sig självt. Det har skett genom en lång utveckling som började med Big Bang och som fortfarande pågår. Människan utvecklades från aporna. Det är ett par av utvecklingslärans påståenden."

Så vitt jag vet är det ingen som hävdar att världen har kommit till av sig självt, utan att det man ser omkring oss är ett resultat av ointelligenta naturliga processer, som kanske eller kanske inte kontrolleras av diverse övernaturliga krafter, såsom gudar. Evolutionsbiologi har inget att göra med universums uppkomst, dess förändringar eller ens livets uppkomst. Evolutionsbiologi har endast att göra med livets mångfald. Big Bang-teorin har att göra med universums expansion och inget att göra med evolution. Faktum är att det är missvisande att prata om att universum kan utvecklas i den mening termen används inom biologi, då evolution är precis definierat som förändring i frekvenser av genetiska varianter i en population över tid. Inte heller påstår evolutionsbiologin att människan utvecklades från aporna, utan att människor och apor delar en gemensam biologisk föregångare. Det är alltså felaktigt att se på evolutionen som en stege med människan på topp och alla andra nu levande djur på stegpinnar under. Evolutionen kan bättre ses som ett träd, där alla nu levande organismer utgör spetsen på de yttersta grenarna, som fortsätter att växa.

"Men det finns kritik mot utvecklingsläran. Djur och växter är för komplicerade för att ha kunnat komma till av sig själva. Inte ens med så lång tid som utvecklingsläran räknar med är det realistiskt att tro så. Det är för osannolikt. Istället för utvecklingsläran finns det olika idéer om att världen är skapad. En fantastisk skapelse förutsätter en fantastisk Skapare, en intelligent Designer. I naturen kan man se spåren av Skaparen. Skaparen identifieras med den Gud som Bibeln talar om."

Detta är ett vanligt argument man hör från kreationister, men det bygger på en missuppfattning. Faktum är att evolution genom naturligt urval inte är slumpmässigt, utan en deterministisk process. Så fort det existerar organismer som kan fortplanta sig med variation så, beroende på miljöfaktorer och egenskaper hos dessa organismer, kommer organismer med vissa egenskaper få fler avkomma. Detta faktum är inte osannolikt, utan ett fullständigt säkert faktum. Det är alltså inte komplexa organismer som på något sätt skapar sig själva, utan det är naturliga processer som driver evolutionen. Faktum är att många religiösa organisationer som Romersk-katolska kyrkan, och djupt kristna forskare och teologer som t.ex. Kenneth Miller, Francis Collins, Michael Dowd, Alistar McGrawth och Francisco J. Ayala, accepterar modern evolutionsbiologi och har skrivit flertalet böcker om relationen mellan evolutionen och deras starka tro. Det finns alltså ingen motsägelse mellan att acceptera evolutionsbiologi och samtidigt tro på en gud, precis som det inte finns någon motsägelse mellan att acceptera atomfysik och samtidigt tro på en gud.

"Men synen på människan blir också helt olika om världen är skapad eller har kommit till av sig självt."

Inte alls. Ett sådant argument skulle begå ett logiskt felslut, genetisk argumentation, precis som om man skulle argumentera att synen på en enkrona blir annorlunda beroende på om man hittade den på gatan, eller fick den som växel i en matbutik. Det är fortfarande samma enkrona med samma egenskaper.

Nästa

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Emil Karlsson.

Kommentarer inaktiverade.