Granskning av Skapelsetro.se, del 2

av Emil Karlsson

[1] [2] [3] [4]

Dags för att ytterligare ta en titt på Skapelsetro.se (tidigare haderech.net) och de påståenden som görs för att se om de håller för en vetenskaplig granskning. Denna gång är det introduktionen från haderech.net till Widholms beskrivning av det han kallar för "Utvecklingsläran" som granskas. Generellt kan sägas att en försvagad och urvattnad version av vad den moderna vetenskapen har att säga kring evolutionsbiologi, livets uppkomst (abiogenesis) och Big Bang samt ytterligare en del missförstånd.

Låt oss börja.

"Utvecklingsläran är idag den dominerande förklaringen till vårt ursprung. Mot slutet av 1800-talet ersatte den skapelsetron, som tidigare hade dominerat som förklaring till vårt ursprung. Enligt utvecklingsläran har allting kommit till av sig självt. Ingen Skapare har varit inblandad. Endast materia, energi, slumpen och naturlagarna har gett upphov till den värld som finns idag. Utvecklingsläran består av ett antal teorier som rör flera forskningsområden. Mest känd är Charles Darwins evolutionsteori som rör den biologiska delen av utvecklingsläran. Andra teorier handlar om universums och jordens uppkomst. Tillsammans utgör dessa teorier en berättelse om alltings ursprung."

Det stämmer bra att Big Bang och evolutionsbiologi är den dominerande förklaringen till universums expansion respektive livets mångfald. Det existerar en väldigt bra anledning till varför detta är fallet: bevismaterial. Det finns en massiv mängd bevismaterial som berättigar alla vetenskapens förklaringsmodeller, från atomteorin, klassisk mekanik, kvantteori, cellteori, evolutionsteori, relativitetsteori, kosmologisk expansion, o.s.v. Innan vi går vidare kanske vi skall klargöra vad som menas med en vetenskaplig teori. I vardagsspråk betyder en teori en slags gissning som man inte är säker på. Betyder det faktum att atomteorin är en teori att man bara antar eller gissar att all materia består av atomer? Nej, en vetenskaplig teori defineras av amerikanska National Academy of Sciences som "a well-substantiated explanation of some aspect of the natural world that can incorporate facts, laws, inferences, and tested hypotheses". De beskriver vidare att "theories do not turn into facts through the accumulation of evidence. Rather, theories are the end points of science. They are understandings that develop from extensive observation, experimentation, and creative reflection. They incorporate a large body of scientific facts, laws, tested hypotheses, and logical inferences. In this sense, evolution is one of the strongest and most useful scientific theories we have".

Widholm verkar identifiera kosmologisk expansion och evolutionsbiologi med något han kallar "utvecklingsläran" och att denna mot slutet av 1800-talet ersatte kreationismen (den övertygelse att alla organismer skapats i nuvarande form, oftast för 6.000-10.000 år sedan). Men detta är felaktigt. Den katolska prästen och fysikern Georges Lemaître lade fram förklaringsmodellen Big Bang i början av 1930-talet, och det dröjde tills 1964 innan den kosmiska bakgrundsstrålningen upptäcktes, som i dag är en av de starkaste bevismaterialen för Big Bang (kosmologisk expansion). Inte heller stämmer det att evolutionsteorin ersatte den utdaterade kreationismen mot slutet av 1800-talet. Principen om faunal succession, som upptäcktes i slutet av 1700-talet av geologen William Smith, är baserad på de observationer som visar att sedimentära stratalager innehåller fossiliserade djur och växter och att dessa fossil efterföljer varandra vertikalt i en specifik och pålitlig ordning som kan identifieras över stora horisontala avstånd. En fossiliserad Homo neanderthalensis kommer aldrig att hittas i samma strata som dinosaurier och ingen pudel kommer att hittas i en prekambrisk bergart, då dessa levde under olika geologiska perioder som ligger miljontals år från varandra. Darwins bidrag var att postulera en mekanism för hur faunal succession sker, det naturliga urvalet, som i dag har blivit bekräftat om och om igen.

Varken Big Bang eller evolutionsbiologi kommenterar hurvida en gud varit inblandad. De är fullständigt kompatibla med en stark gudstro. Allt de beskriver är vad som skedde och hur, men inte varför. Men många kristna evolutionsbiologer och teologer menar att en gud var inblandad. Den konservative kristne teologen William Lane Craig brukar använda Big Bang som ett argument för existensen av den judeo-kristna guden i många debatter och publikationer. Den lika konservativa cellbiologen Ken Miller säger, när han skriver om relationen mellan hans tro och arbete, i boken Finding Darwin’s God, att: "It is often said that a Darwinian universe is one whose randomness cannot be reconciled with meaning. I disagree. A world truly without meaning would be one in which a deity pulled the string of every human puppet, indeed of every material particle. In such a world, physical and biological events would be carefully controlled, evil and suffering could be minimized, and the outcome of historical processes strictly regulated. All things would move toward the Creator’s clear, distinct, established goals. Such control and predictability, however, comes at the price of independence. Always in control, such a Creator would deny his creatures any real opportunity to know and worship him – authentic love requires freedom, not manipulation. Such freedom is best supplied by the open contingency of evolution". Miller menar alltså att evolution är nödvändig för att sann frihet skall kunna existera och menar vidare att kreationismen har både stora vetenskapliga och teologiska problem.

"Berättelsen börjar med Big Bang för ca 14 miljarder år sedan. Big Bang gav upphov till den materia och energi som finns i universum. Därefter bildades stjärnor och galaxer under flera miljarder år. För ca 4,6 miljarder år sedan bildades jorden. Livet uppkom för knappt 4 miljarder år sedan i form av en första ur-cell. Det innebar att evolutionen började; den biologiska utvecklingen av allt liv."

En mer precis siffra för universums ålder är 13,7 miljarder år. När det gäller livets uppkomst, så bestod det första livet förmodligen inte av en cell i dagens bemärkelse, utan en replikator omsluten av ett lipidmembran, men mer om detta senare. Resterande delar på denna sida i huvudsak riktigt, även om en del förenklingar gjorts.

Nästa

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Emil Karlsson.

Kommentarer inaktiverade.