Granskning av Skapelsetro.se, del 3

av Emil Karlsson

[1] [2] [3] [4]

Detta, den tredje delen, är en granskning av Widholms sida om kosmologi. Det första intrycket är att denna sida beskriver modern kosmologi ganska bra och översiktligt, men en del saker har missuppfattats och en förvånansvärd brist på text om de massvis empiriska bevismaterial som stöder de saker som presenteras. Detta riskerar att ge läsaren en felaktig uppfattning om kosmologi. Vidare verkar Widholm förväxla modern vetenskap med något som han kallar för "utvecklingsläran", men mer om detta senare.

"Enligt utvecklingsläran började allting med Big Bang för ca 14 miljarder år sedan. Hela universum var sammanpressat i en enda punkt som exploderade. Tryck och temperatur var ofantligt höga i början. Inga atomer kunde existera, inte ens elementärpartiklarna. Under en period fanns bara kvarkar. I och med Big Bang började en expansion av universum."

Enligt modern vetenskap började Big Bang för 13,7 miljarder år sedan. Big Bang handlar om kosmologisk expansion, så det är en välstödd förklaring till universums expansion, inte dess uppkomst. Det enda Big Bang hävdar är att vårt universum var mindre, tätare och varmare i det förflutna och att universum expanderar. Big Bang hävdar inte att "hela universum var sammanpressat i en enda punkt som exploderade". Faktum är att faktiska singulariteter är fysikaliskt omöjliga i och med att de skulle bryta mot Heisenbergs osäkerhetsrelation, som säger att osäkerheten i läget för en partikel multiplicerat med osäkerheten i partikelns rörelsemängd aldrig kan vara mindre än ett visst litet tal (Plancks konstant genom 4 gånger pi). Inte heller är Big Bang en explosion, utan en kraftig expansion. Det var inte materia som spred ut sig i rumtiden, utan själva rumtiden som expanderade. Här hävdar Widholm att det var så varmt att inga elementarpartiklar kunde existera, utan att det endast fanns kvarkar. Detta är felaktig, då kvarkar själva är elementarpartiklar. Protoner och neutroner är alltså inte elementarpartiklar, då dessa är uppbyggda av kvarkar som är mer fundamentala partiklar. Det är kvarkar, leptoner och bosoner som utgör elementarpartiklarna i "mainstream-fysik". Det var inte med Big Bang som universum började expandera, utan Big Bang är universums expansion. Big Bang fortsätter därför även i dag, och det finns bevismaterial på att universums expansion faktiskt accelererar.

"När vätet börjar tryta i en stjärnas centrum kan den gå över till fusion av helium till kol och syre. Även andra grundämnen kan bildas genom fusion. En stor stjärna får ett dramatiskt slut som en supernova. Vid en sådan explosion bildas ännu tyngre grundämnen som sprids ut i rymden tillsammans med gas från stjärnan."

Detta är aningen missvisande, då tunga stjärnor kan resultera i tre olika saker: svarta hål, neutronstjärnor samt supernovor.

"För ca 4,6 miljarder år sedan bildades Jorden och de andra planeterna, enligt utvecklingsläran. Detta, menar man, ger den tid som behövs för att liv ska uppkomma och utvecklas till den natur som finns idag."

Enligt modern vetenskap bildades jorden för omkring 4,6 miljarder år sedan. Faktum är att planetbildning, abiogenesis och evolution är alla oberoende vetenskapliga områden. Evolutionsbiologer håller inte på med planetbildning och kosmologer håller inte på att forska kring livets mångfald.

Det är väldigt märkligt att Widholm undviker att presentera det bevismaterial som ligger till grund för slutsatsen att kosmologisk expansion sker och att universum var mindre, tätare och varmare i det förflutna samt att jorden faktiskt är omkring 4,6 miljarder år gammal. Det finns gott om information om detta på Internet som kortfattat kan presenteras på ett lättförståeligt sätt. Trots det görs detta inte av Widholm. Om man inte visste bättre skulle man kunna tro att detta görs med mening för att urvattna modern vetenskap till förmån för kreationismen. Varför berättar inte Widholm om att rödförskjutningen, den kosmiska bakgrundstrålningen samt förhållandet mellan väte och helium bekräftar de precisa förutsägelser som Big Bang gör? Varför berättar inte Widholm exempelvis om de många och samstämmiga mätningar med radioaktiva isotoper som visar att jorden är ca. 4,6 miljarder år? Vad är det Widholm inte vill att sina läsare ska få reda på?

Widholm går vidare med att berätta om vad han anser att vetenskapen har att säga om jordens historia. Den ingående beskrivingen av de geologiska tidsåldrarna är väldigt bra, men sen så går det tyvärr bara utför.

"En central geologisk teori för jordens historia är kontinentaldriftsteorin. Enligt den består jordskorpan av stora plattor som långsamt rör sig i förhållande till varandra. Under så långa tidsperioder som vi här talar om har kontinenterna flyttas omkring på jordklotet. Ibland har de suttit ihop med varandra, ibland har de glidit isär. Argument för kontinentaldriftsteorin är att flera kontinenter ser ut att passa ihop med varandra."

Jag vill ta tillfället att återigen upprepa att en vetenskaplig teori inte är någon slags gissning som ordet används i vardagsmun, utan betyder en välstödd förklaring till något naturligt fenomen. Det märkliga här är att Widholm verkar anse att det enda bevismaterial som är värt att presentera för kontinentaldriften är att "flera kontinenter ser ut att passa ihop med varandra", när det i själva verket finns mycket mer utförligt bevismaterial. Återigen föredrar Widholm att presentera en nedtonad och urvattnad beskrivning av bevismaterialet för kontinentaldrift i stället för att kort sammanfatta de faktiska bevismaterial som visar att kontinentaldriften är ett faktum. Vad är det Widholm inte vill att sina läsare ska få reda på?

Det finns ett flertal evidens som pekar på kontinentaldrift, och som alla är samstämmiga med varandra, vilket inkluderar det faktum att kontinentaldriften har uppmätts direkt, fördelningen av djur- och växtfossil, geologiska bildningar och uråldrigt klimat som alla tyder på att kontinenterna en gång suttit samman. När nya stenmassor formas så bevaras jordens dåvarande magnetfält i dessa. Jordens magnetfält byter riktning ibland. Dessa mönster bildas i stenmassor på havsbotten och uppvisar band som är spegelvända på andra sidan Atlanten. Detta tyder starkt på att kontinentaldriften är ett faktum. Detta var endast ett axplock av de bevismaterial som existerar, så det finns en hel del till. Anledningen att de flesta kreationister attackerar kontinentaldriften är att de är medvetna om att hastigheten på kontinentalplattorna är oförenliga med en ung jord då de skulle ta många miljontals år att glida isär.

Nästa

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Emil Karlsson.

Kommentarer inaktiverade.