Myten om myten om människans evolution

av Pekka S.

Vesa Annala, ordförande i Föreningen Genesis, skriver i Dagen att den s.k. myten om människans evolution fått sig en ny törn. Frågan är vem som sprider myter?

Annala utgår ifrån en ny spännande studie där människans och schimpansens y-kromosomer jämförts. Resultatet, som publicerats i ansedda Nature, var väldigt förvånande då man hade hittat betydligt fler olikheter än man förmodade skulle finnas.

De gener man tidigare jämfört mellan arterna visar på en 98,8% likhet. Men när det gäller y-kromosomen fanns det betydligt större skillnader. De segment som låg i linje med den mänskliga y-kromosomen var till 98% lika vilket stämmer väl överens med tidigare uppgifter. Det som förvånade var att 30% av segmenten hos respektive art saknade motsvarighet hos den andra. Den genomsnittliga skillnaden mellan y-kromosomerna var som jag förstår det ca. 53%. (Av någon anledning verkar denna kromosom evolvera snabbare än resterande genom.)

Annala skriver att forskarna därmed gissar att människan och schimpansen gissningsvis bara är 70% lika varandra genetiskt sätt. Någon sådan gissning hittar jag dock inte i Natureartikeln, men jag kan givetvis ha missat den. (Om någon hittar gissningen får ni gärna peka ut den.)

Om siffran på 70% verkligen stämmer (vilket jag är skeptisk till) skulle det innebära att skillnaderna i y-kromosomerna är så betydande att den genomsnittliga likheten i genomet som helhet skulle landa på 70% i stället för 98%. Även om detta skulle stämma kvarstår faktum att likheterna är 98% om man bortser från en enda kromosom, dvs Y.

Följande påstående från Annala är dock uppenbart felaktigt:

"För att ge lite perspektiv påminner artikelförfattarna om att skillnaden mellan människan och hönan i vissa genetiska avseenden är av samma storlek."

Nej, så skrev inte artikelförfattarna. De skrev att skillnaderna i y-kromosomerna var lika stora som skillnaderna mellan människa och höna är i resterande DNA (som utgörs av de autosomala (icke-köns) kromosomerna). De skrev inte att skillnaden mellan människa och schimpans var lika som stor som människan och hönan. Det hade varit en sensationell upptäckt som verkligen hade skakat evolutionsteorins grunder.

Här är författarnas egna ord:

"In aggregate, the consequence of gene loss and gain in the chimpanzee and human lineages, respectively, is that the chimpanzee MSY contains only two-thirds as many distinct genes or gene families as the human MSY, and only half as many protein-coding transcription units (Table 1). In contrast, in the remainder of the genome, comparison of chimpanzee draft sequence with human reference sequence suggests that the gene content of the two species differs by million years of separation, the difference in MSY gene content in chimpanzee and human is more comparable to the difference in autosomal gene content in chicken and human, at 310million years of separation [26]."

Annala går vidare med att ta upp ett annat exempel som han påstår sig hota evolutionsteorin.

I Laetoli hittade man 1976 fotspår från upprättgående hominider. Avtrycken är väldigt lika de från moderna människor, men på den tiden och platsen fanns såvitt vi vet inga människor. Däremot levde Australopithecus afarensis, en släkting till Homo sapiens, i området. Om det är afarensis eller en annan art som gjort avtrycken vet vi inte riktigt. Men kreationister menar att avtrycken kommer från moderna människor och att detta kastar en mörk skugga på den evolutionsteoretiska historiken. Annala hänvisar till en nylig studie som tycks visa att avtrycken med största sannolikhet kommer från en upprättgående hominid. Vad Annala än vill tro säger studien inget om vilken art som gjorde avtrycken.

Annala avslutar med följande:

"Ju längre tiden går och forskarna förfinar sina forskningsmetoder desto trovärdigare blir den bibliska skapelseberättelsen. Människan och allt annat skapades åtskilda från varandra. Sedan skapelsen har organismer förökat sig inom de gränser Skaparen hade bestämt. Paulus ord i Romarbrevet om att skapelsen bär ett troget vittnesbörd om Skaparens verk bekräftas på nytt och på nytt."

Behöver detta ens kommenteras?

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Pekka S.

Kommentarer inaktiverade.