Nej, varken Bibeln eller kambriska explosionen

av Emil V. Nilsson

Idag fick jag en fråga på e-post. Det var en kompis till en kompis som hade fastnat i en debatt med en religiös person. Jag ska återkomma till det fundamentala problemet att hitta en gemensam grund för var man ska börja en sådan diskussion.

Rent vetenskaplig handlar diskussionen om något annat. Den religiösa personen menar att de genreglerande nätverk som finns inom olika organismgrupper bevisar att skapelseberättelsen är sann. Grundargumentet skulle vara att en aktiv skapelse orsakad av en högre makt skulle ha skapat alla organismgrupper och deras intrikata genregleringssystem under den kambriska explosionen. Skulle det kunna ha gått till på det sättet? Mitt svar är naturligtvis ett kategoriskt ”nej, absolut inte”.

Felaktighet nummer ett: en kambrisk explosion.

Den ”kambriska explosionen” är en populärvetenskaplig term på den tidsepok på 70-80 miljoner år när många av dagens organismgrupper och en mängd nu utdöda uppstod. Det var alltså en oerhört utdragen explosion under en tidsperiod som är lika lång som från nutid till den ökända tid för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut. Kambrium är en geologisk tidsepok som börjar bli intressant för runt 543 miljoner år sedan, då välbevarade djurfossil börjar dyka upp tack vare deras en gång hårda yttre skal. Kända och fantasieggande fossil från den här tidsepoken är dem som hittats i t ex Burgess Shale eller Chengjiang-faunan. Det finns flera fossil från kambrium som inte kan kopplas till några idag levande organismgrupper. Dessutom finns det fossil av då levande och avvikande djurgrupper som vi grovt sett kan koppla till större idag levande grupper, så som den en gång så mångfaciterade trilobiterna förs till leddjuren och ortoceratiterna från trapporna i din gamla skola förs till bläckfiskarna. Det här lika-men-olika mönstret hos fossil är genomgående. Dagens djurgrupper med sina anpassningar är inte helt lika de utdöda fossilerna och ju längre tillbaka i tiden vi kommer desto mer olika är dem. Det återspeglar naturligtvis också en evolution av de nätverk av gener som reglerar tidspunkter och styrka när olika gener är aktiva. Genreglering och yttre kroppsform är två sidor av samma mynt.

Felaktighet nummer två: genreglerande nätverk utvecklas inte

Vi har olika typer av celler ibland annat hjärtat, levern, huden och hjärnan, men vår biologiska utveckling en gång började så var vi bara en cell. Det var din mammas äggcell som just hade blivit befruktad av din pappas spermie. I den tidiga utvecklingen så delar sig den befruktade äggcellen till flera celler – de är omnipotenta embryonala stamceller. 

Nu börjar den egentliga utvecklingen. Efter ytterligare delning så bildas ett inre och yttre lager. Det inre lager är det som kan bli en person, det yttre blir till moderkakan som ska förse det växande fostret med näring. Varför berättar jag det här? Jo, för allt det här styrs av gener som är aktiva i den tidiga utvecklingen. Om de här generna inte sköter sitt jobb så spontanaborteras cellklumpen. Efter ett slags toppstyrt schema så slås fler och fler gener på och av i ett nätverk som grenar ut likt ett träd men som samtidigt har olika återkopplingsmekanismer. Ju längre ut på trädens grenar desto mindre effekt har förändringar i de regerande generna på personens överlevnad. Själv har jag tillexempel små hack i öronen, en möjlig störning av de gener som reglerade örats utveckling.

En djurgrupp som genomgått stora förändringar sedan kambrium är bläckfiskar. Undersökningar av den här djurgruppen har visat att det finns icke-kodande sekvenser i genreglerande nätverk som bevarats under 350 miljoner år. Det visar med vilken obönhörlig effektivitet som det naturliga urvalet kan bevara gynnsamma och nödvändiga lösningar. Kom ihåg att det naturliga urvalet verkar på varje generation. Det blir många generationer under 350 miljoner år.

Felaktighet nummer tre: ”skapelsen” skedde under kambrium

De grundläggande och mest kända funktionerna i genreglerande nätverk har en evolutionär historia som är äldre än kambrium. De utvecklades alltså tidigare. Spermier har till exempel en gen kallad BOULE som är minst 600 miljoner år gammal. Hos de mer kända gener i nätverken återfinns HOX. Alla djurgrupper vars kroppar är organiserade längs med en linje, som våra kroppar med deras ryggrad eller en daggmask med sin fram- och bakända, och några till använder HOX i sin utveckling. Det måste vara märkligt för en troende som menar att skapelsen skedde under kambrium om dessa grundläggande gener utvecklades tidigare.

Personen uppvisar här ett klassiskt resonemang bland skapelsetroende. Resonemanget går ut på att en skapare ska ta plats i de kunskapsluckor som finns inom vetenskapen. Till exempel så vet fysikerna idag inte säkert om det funnits ett ”innan” big bang. Där fyller många skapelsetroende in att ”där fanns Gud”. På samma sätt fyller personen i det här fallet in en kunskapslucka – det gemensamma ursprunget för genreglerande nätverk – med en skapare. Det är ett väldigt okonstruktivt sätt att argumentera. Var ska skaparen flytta nästa gång, när vetenskapen har kartlagt ursprungen för dessa nätverk?

Felaktighet nummer fyra: bibeln är ett argument.

Skapelseberättelsen börjar med ”i begynnelsen skapade Gud himmel och jord”. Bibeln berättar inte varifrån Gud kommer och vem som skapade honom.

Under en dag skapar Gud sedan dag och natt. Hur planeten jorden skapas redogör inte Bibeln för men det verkar som att det skett innan resten av universum.

Snart fixar Gud också till växterna på land innan det är dags att skapa universum. Det rimmar dåligt med dagens kosmologi från big bang för 13,7 miljarder år sedan, till solsystemets bildande 4,6 miljarder år sedan och jorden strax därefter.

Hur kunde bibelns skribenter missat nästan 10 miljarder år? Det kan verka orättvist att jag rackar ner på skapelseberättelsen. Anledningen att jag gör det är att den religiösa person som föranledde det här inlägget menade att ordningen i skapelseberättelsen återspeglade den verkliga evolutionshistorien. Men hur kan i så fall växterna ha utvecklats innan universum?

Personen menar att eftersom havsdjur enligt Bibeln skapades innan landdjuren så stämmer berättelsen med verkligheten. Men hur kommer det sig då att Gud skapade husdjuren? Idag vet vi ju att husdjuren har en högst 15 000 årig historia medan däggdjuren som organismgrupp är runt 220 miljoner år. Det är ju lite märkligt.

Var finns bevisen för evolution?

Den religiösa personen frågar efter bevis för evolution. Det är alltid svårt att bevisa något för personer som redan är övertygade om sin egen världsbild, men om man tar bort sina skygglappar så finns bevisen överallt.

En del människor är laktosintoleranta, det är den ursprungliga ”genregleringen” hos människor och är fortfarande vanligast världen runt. Många i Sverige är laktostoleranta som vuxna, det är ett exempel på en evolverad genreglering där enzymet som bryter ner mjölksocker fortfarande uttrycks hos vuxna människor. Det är ett exempel på hur kultur – djurhållning – kan leda till en evolutionär respons genom mutationer i det nätverk av gener som påverkar nedrytningen av mjölksocker.

Liknande variation finns runt ibland oss, bland växter och djur, som tillexempel de vitblommiga varianterna av uppländsk vallört som borde blomma runt Uppsala nu. De här varianterna visar på att det finns mutanter i naturen, själva grundmaterialet för naturligt urval.

Och vad är beviset för att naturligt urval finns? Tja, till exempel att jorden inte drunknar i elefanter. Att evolutionsbiologin av idag inte kan förklara varje steg som evolutionen tagit under historien är inte ett argument för att en religiös förklaringsmodell är att föredra. Kom ihåg att det inte finns arkeologiska bevis för stora delar av gamla testamentet. En brist i en beviskedja är inte argument för en annan tes. Det är ett logiskt felslut som kallas falsk dikotomi.

Gemensam grund?

Var kan man hitta en gemensam grund när en sådan här diskussion uppstår? Om man å ena sidan har en religiös person som är övertygad om att Bibeln (eller motsvarande) till största delen är sann och å andra sidan har en peron som använder vetenskapliga argument? Jag tror att den religiösa personen måste ge vika och inse vilket enormt tolkningsutrymme som finns i religiösa skrifter. Bibeln är full av motsägelser. Om man ska kunna föra en ärlig diskussion så måste man hålla sig borta från motsägelser. Dessutom måste man utgå från något som båda parter kan enas kring. Därför tycker jag att man bör utgå från verkligheten. Gå till ett naturhistoriskt museum tillsammas och titta på de fossil som finns där, eller ännu hellre, åk ut och leta fossiler själva. Vad är det som gör att de djuren har funnits men inte längre finns? För mig skulle det vara en bra början.

Artikeln är publicerad här med vänligt tillstånd från Emil V. Nilsson.

Kommentarer inaktiverade.