Bibeln

Är Bibeln avsedd att förstås bokstavligt?

”Frågan syftar på det Petrus skriver i 2 Petrusbrevet 3:8 (som bygger på Psalm 90:4): ”Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.” Kan inte detta tillämpas på de sju skapelsedagarna i skapelseberättelsen, så att skapelsedagarna egentligen syftar på långa tidsperioder? Nej, det kan det inte. För det första talar skapelseberättelsen om bokstavliga dygn. Det talas där om solen och månen som skulle skilja på dag och natt, osv. Alla stilistiska och språkliga analyser av texten säger att texten är avsedd att förstås bokstavligt. I ett av de tio budorden motiveras vilodagen så här: ”Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag.” (2 Mos 20:11) Att vila en bokstavlig dag i veckan motiveras alltså med att Gud skapade på sex bokstavliga dagar, men vilade på den sjunde. För det andra ska man inte rycka loss citat som ”en dag är som tusen år…”. Man måste läsa den texten i sitt sammanhang och inte använda lösryckta citat för att försöka ”bevisa” något. Varken texten i 2:a Petrusbrevet eller Psaltaren 90 är någon ”matematisk formel” som man ska applicera på skapelseberättelsen. (Varför inte i så fall göra det på fler texter i Bibeln, och t.ex. börja tro att Jesus uppstod från de döda efter 3000 år i stället för tre dagar?!) 2 Pet. 3:8 är i ett sammanhang som handlar om att vi kristna inte ska bli frustrerade över att Gud dröjer; ”en dag är som tusen år” är en bild på att Gud ser på tiden på ett annat sätt än vi människor. I Psalm 90 används uttrycket för att understryka att Gud är evig medan vi människor är dödliga.” [G1]

”Skapelseberättelsen i Bibeln säger gång på gång: ”Och Gud sade… och det blev…” Där berättas det också att Gud skapade på sju dagar, och det hänvisas till det på andra ställen i Bibeln, bl.a. i ett av de tio budorden står det om vilodagen: ”… ty på sex dagar skapade Gud …” (2 Mos 20:11). Bibeln verkar alltså själv tolka skapelseberättelsen bokstavligt, dvs att Gud skapade genom sitt ord, och att han gjorde det på bokstavligt sju dagar. I det finns inte utrymme för vare sig någon utvecklingstanke eller de långa tidsperioderna evolutionsteorin förutsätter.” [G2]

”Det är svårt, kanske t.o.m. omöjligt, att hitta de enorma tider utvecklingsläran kräver i den bibliska berättelsen. Åtminstone om man vill hålla hela Bibeln för sann.” [G3]

”Oavsett hur man sammanför texten i 2:4b-23 så kvarstår faktum att Första Moseboken innehåller egentligen bara en skapelseberättelse, bara en kosmogoni (”ursprungsberättelse” som den tekniska termen lyder).” [G4]

”Som kristen menar jag att Bibelns berättelse är mer tillförlitlig än de andra religionernas. Man kan t.ex. peka på (…) dess röda tråd (trots 40 oberoende författare under 2000 år).” [G5]

Svar

Då man läser Bibeln bör man ta hänsyn till att:

 • det är en samling av texter som innehåller allt från tillförlitliga historiska uppgifter till propaganda samt ren fiktion.
 • texterna har översatts och skrivits av för hand under århundrade efter århundrade, något som har givit upphov till många skrivfel, förvanskningar, märkliga motsägelser, upprepningar och anakronismer. Bibelns ”röda tråd”[G5] (i den mån det finns en sådan) är en följd av att den officiella Bibeln skapades vid det första konciliet i Nicaea (325). Vid detta möte handplockade religiösa ledare de böcker som skulle vara en del av Bibeln. Man valde helt enkelt böcker som stämde väl överens! Tyvärr lyckades man inte alltid få till det, ett exempel på detta är de två motstridiga skapelseberättelserna i Bibeln.
 • texterna skrevs i en annan tid och i ett annat samhälle. Till exempel skrevs 1:a Moseboken då den stora frågan i Israel var monoteism mot polyteism. Boken är därför ett försök att anpassa äldre polyteistiska traditioner till en monoteistisk modell.
 • texterna måste tolkas utifrån den genre de tillhör, t.ex. poesi, profetior, historia och metaforer.
 • en bokstavlig tolkning av Bibeln medför att man missar ”meningen mellan raderna”.
 • det finns ett flertal verser i Bibeln som indikerar att den inte bör tolkas bokstavligt, t.ex. 1:a Korintierbrevet 9:9-12, 2:a Korintierbrevet 3:6 och Galaterbrevet 4:24. Även Jesus uttryckte sig ofta i parabler.
 • en bokstavlig bibeltolkning får inget stöd från arkeologin eller naturvetenskapen.

Detta är bara några av de skäl som har medfört att det finns en lång tradition inom kristenheten att acceptera icke-bokstavliga tolkningar av Bibeln. (figur 1) [#1] [E2] [T1] [T2] [V1] [V2] [V3] [V4] [V5] [Ö1]

Noter
[#1] Underligt att föreningen Genesis anser att Bibeln skall tolkas bokstavligt, samtidigt som de bryter mot ett av de tio budorden genom att sprida information som de vet inte är sann.

(A) (B) (C)
Figur 1: Om Bibeln skall tolkas bokstavligt anser föreningen Genesis (A) att jorden är platt, (B) att Jesus var en vinstock samt (C) att man skall stena folk som samlar ved på sabbatsdagen?

 

Har Bibelns profetior uppfyllts?

”Som kristen menar jag att Bibelns berättelse är mer tillförlitlig än de andra religionernas. Man kan t.ex. peka på (…) uppfyllda profetior etc. ” [G5]

Svar

Det finns ett flertal olika sätt på vilka profetior kan ”uppfyllas”:

 • profetian formuleras, alternativt modifieras, efter att händelsen har inträffat.
 • profetian formuleras så vagt att alla händelser kan tolkas in i den.
 • profetian kan ”förutspå” händelser som oundvikligen kommer att inträffa, t.ex. ett imperiums sammanbrott.
 • folk kan hävda att profetian uppfyllts då den inte gjort det. Enligt den bibelvetenskapliga standarduppfattningen är detta det främsta skälet till att Nya Testamentet innehåller så många ”uppfyllda profetior”[G5] ur Gamla Testamentet. Nya Testamentet är helt enkelt skriven med just dessa uppfyllelser som syfte, för att legitimera Jesus från Nasaret som den Herrens smorde som tidens judendom väntade på!
 • någon kan avsiktligt uppfylla profetian.

Det finns inte en enda profetia i Bibeln som inte passar in i en eller flera av de ovanstående punkterna. Det bör också påpekas att:

 • i bibliska sammanhang var profetior oftast ett sätt att varna folket för vad som skulle kunna hända om de t.ex. levde ett allt för lösaktigt leverne. Om folket följde rådet skulle profetian inte uppfyllas. En uppfylld profetia var därmed en ”misslyckad” profetia. (Jona 3:1-10)
 • Bibeln innehåller profetior som inte uppfyllts, i den meningen att Gud har sagt att något skall ske som inte sker. (Josua 3:9-10, 15:63, 17:12-13; Hesekiel 29:10-14, 19-20) [#2] [E3] [T3] [V2] [Ö2]

Noter

[#2] Läkaren Magnus Gabriel von Block (1669-1772) var känd för att kritisera vanföreställningar och ansåg att profetior, spådomar och vidskepelser vilade på en sjuklig fantasi. Redan 1708 debunkade han profetior i Åtskillige anmärkningar öfwer thessa tiders falske astrologiska, phantastiska och enthusiastiska prognostiker, spådomar och prophetier, beträffande menniskjans wäsende och wandel i gemen; men i synnerhet religions- och statz saker, förnemligast i the nordiska länder. Såsom ock then andra Christi tilkommelse, jämwäl sidsta wärldenes ända: ”Att sådan inbillning ingen annan grundval haver än deras hopp och äregirighet, som de önska, den fåkunniga hopens lättrohet, och de enfaldigas vidskepelse, vilken med besynnerlig omsorg anmärka och sammanleta alla spådomar, förmörkelser, jordbävningar, kometer, irrbloss, stormige väder och vattuvirvlar, strömstannande, missfödsel, vidunder, naturlige undersamme stenar, rötter, örter, trän och växter, gamla sagor, drömmar och diktade visor och ordstäv, och det som beklagligast är, några mörka Skriftens språks fördolda förstånd, i synnerhet utav profeten Daniel och Johannes uppenbarelse. Vilket allt desse svärmare på varjehanda sätt lämpa och vrida till åtskilliga tider, orter och personer, efter konjunkturernas omständighet, deras enskilda tarvors och härskande margfalliga sinnesrörelse eller passioner.” [Ö3]

 

Motsäger evolutionsteorin skapelseberättelsen?

”Evolutionsteorin som ”Guds skapelsemekanism” (bl.a. en del kristna försöker få skapelseteorin och evolutionsteorin att gå ihop genom att säga att Gud skapar med hjälp av evolution) tycker jag är oförenlig med Bbelns bild av en kärleksfull Gud. Hur kan Gud å ena sidan vara kärleksfull och värna om den svage, men å andra sidan använda evolution, som bygger på den starkes överlevnad, och som innebär många misslyckade mutationer för varje lyckad sådan?” [G2]

”För det andra är utvecklingsläran oförenlig med Bibelns Gud. Tänk er en gud som skapat människan genom en årmiljoner lång kedja av dödande, ätande, konkurrens och utslagning av de svagaste. Vi får en blodtörstig gud. När sedan samme gud sätter sina fötter här på jorden (som Jesus) och uppmanar oss till kärlek och omsorg om de svaga, så blir han även schizofren. Varför skall jag plötsligt ta hand om den svage, när hela min existens som art beror på att jag tidigare slagit ihjäl honom? Och inte nog med detta. Samme gud påstår att döden är ett resultat av människans synd. Men hur kan den vara det? Döden har ju funnits på jorden i miljoner år innan människan trädde in på scenen. Gud blir alltså även en lurendrejare. Och varför dör Jesus på ett kors? Gör Han det för att rädda oss från döden som ju bara är Guds egen metod att skapa oss? Plötsligt är Gud också inkonsekvent. Och vem vill tillbedja och ge sitt liv till en blodtörstig, schizofren och inkonsekvent lurendrejare? Inte jag i alla fall. Evolutionsläran är totalt of örenlig med Bibelns budskap om vem Gud är.” [G6]

Svar

Detta argument utgår från att en kärleksfull Gud existerar, inga hållbara bevis har dock presenterats för detta. Ingenting i Bibeln tyder heller på att Gud är kärleksfull och värnar om den svage, tvärtom verkar Han inte ha några problem med massmord och folkmord (ett talande exempel är syndafloden). Det bör också påpekas att om en kärleksfull Gud ej skulle tillåta evolution genom naturligt urval kan inte denna Gud existera då evolutionen är ett faktum. [E4] [T4]

 

Finns det hemliga koder i Bibeln?

”Svaret är: nej. Bibelns centrala uttrycksformer är ord, inte enstaka bokstäver.” [G7]

Svar

Föreningen Genesis har rätt! (otroligt, men sant)

Enligt den amerikanske journalisten Michael Drosnin finns en mängd historiska händelser, t.ex. mordet på Kennedy, förutsagt i den hebreiska Torah. Dessa ”förutsägelser” fick Drosnin fram genom att ta bort alla skiljetecken och mellanrum i den vokallösa hebreiska texten, och därefter bilda nya ord genom att läsa var n-te bokstav (n = heltal). (figur 2) Avslutningsvis sammanställde han alla ord, och associerade dem med en historisk händelse. Ett problem för Drosnin är förstås att han har gjort alla sina ”förutsägelser” i efterhand. Man har även kunnat visa, genom att tillämpa Drosnins metod på andra böcker, att det inte finns fler suggestiva samband i Torah än i vilken tjock bok som helst. Bland annat har man funnit liknande budskap i Moby Dick och Krig och fred. [V6] [V7]

 

Figur 2: ”Bibelkoden” erhålles genom att strunta i alla mellanrum och skiljetecken och läsa var n-te bokstav (n = heltal) i den hebreiska Torah.

 

Referenser

EvoWiki

[E1] The Bible is literal, EvoWiki (2007-05-17)

[E2] Bible is harmonious throughout, EvoWiki (2007-03-07)

[E3] Prophecies prove the accuracy of the Bible, EvoWiki (2007-03-02)

[E4] God would have pronounced death and suffering very good, EvoWiki (2006-10-31)

Genesis-FAQ

[G1] P. Annala, Var dagarna i skapelseberättelsen bokstavliga dagar? Står det inte i Bibeln att ”en dag är som tusen år”?, Genesis FAQ (2006-09-15)

[G2] P. Annala, Motsäger evolutionsteorin skapelseberättelsen, Genesis FAQ (2007-03-03)

[G3] A. Gärdeborn, Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G4] V. Annala, Varför det finns två skapelseberättelser i Bibeln? Vad är det för olikheter/likheter mellan dem?, Genesis FAQ (2006-09-15)

[G5] A. Gärdeborn, Varför just Bibelns skapelseberättelse? Varför inte någon annan religions?, Genesis FAQ (2006-09-15)

[G6] A. Gärdeborn, Varför är skapelsetro viktigt, Genesis (2007-05-28)

[G7] P. Annala & V. Annala, Finns det hemliga koder i Bibeln?, Genesis FAQ (2007-10-20)

Talk Origins

[T1] The Bible is literal, Talk Origins (2006-12-05)

[T2] The Bible is harmonious throughout, Talk Origins (2007-03-07)

[T3] Prophecies prove the accuracy of the Bible, Talk Origins (2006-12-03)

[T4] God would have pronounced death and suffering ”very good”, Talk Origins (2006-10-31)

VoF

[V1] S. Johansson, Är kreationismen vetenskapligt hållbar?, Folkvett nr. 1/1993

[V2] M. Rundkvist, Det mytologiska myllret bakom Bibeln, Folkvett nr. 4/2004

[V3] B. Albrektson, Vetenskap och folkbildning i den nya bibelöversättningen, Folkvett nr. 2/2003

[V4] C. Hedin, Bibelforskning och arkeologi, Folkvett nr. 3/2001

[V5] D. Larhammar, Missförstånd och lögner, VoF (2006-08-08)

[V6] J. Jerkert, Bibelkoden, Folkvett nr. 1/2004

[V7] J. Jerkert, Bibelkod i ullstrumporna, VoF (2007-08-20)

Övrigt

[Ö1] Compact 99, Bonnier lexikon

[Ö2] Magnus Gabriel von Blocks hemsida (2007-05-20)

[Ö3] T. Frängsmyr, Svensk idéhistoria – Bildning och vetenskap under tusen år: Del 1 1000-1809, Natur och Kultur (2000)

Bilder

Figur 1:A: C. Flammarion, L’Atmosphere: Météorologie Populaire (Paris, 1888), p. 163 (beskärd), Wikimedia Commons (2007-03-03)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 1:B: Vitis coignetiae, Wikimedia Commons (2007-03-02)
I, the author of this work, hereby publish it under the following licenses: Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.

Figur 1:C: Stoning Stephen, Wikimedia Commons (2007-05-17)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 2: Bible Code, Wikimedia Commons (2007-08-23)
This image has been released into the public domain by its author, McKay. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: McKay grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.