Big Bang och universums ålder

Måste universum ha skapats av någonting som står utanför det naturliga?

”Termodynamikens första lag säger att den totala mängden energi i universum förblir konstant. Den säger också att energin eller dess motsvarande massa, även om den kan ändra form, inte kan skapas eller förstöras. En naturlig följd av detta faktum är att det inte finns någon naturlig process som kan skapa energi. Energin måste med andra ord en gång ha skapats av någonting som står utanför det naturliga.”[CH1]

Svar

Det finns ett antal teorier som förklarar universums uppkomst (= uppkomsten av materia och energi) genom naturliga processer.

Kvantfluktuation
Enligt detta scenario tunnlade universum från ett idealt vakuum (= ”ingenting”) till ett falskt vakuum via en spontan kvantmekanisk fluktuation. Denna falska vakuumbubbla innehöll lägesenergi i form av en krökning av rumtiden (ungefär som en spänd pilbåge). Bubblan genomgick därefter en inflationsfas varvid dess lägesenergi omvandlades till materia och strålning. Inflationsfasen upphörde genom ”friktion” och den linjära Big Bang-expansionen tog överhand. Detta brott mot lagen om energins bevarande, för ett mycket kort ögonblick, var en naturlig följd av Heisenbergs obestämbarhetsrelation och har verifierats experimentellt.[#1]

Cykliska universa
Enligt denna modell drar sig universum en dag samman till en punkt (singularitet) [#2] igen och bildar fröet till en ny Big Bang. På detta sätt pulserar universum och genomgår upprepade ”Big Bangs”. Enligt fysikern Neil Turok kan denna modell förklara vissa problem med den kosmologiska konstanten.

Universumförökning

Vårt universum kan ha knoppats av från ett ”moderuniversum” (som i sin tur knoppats av från ett tidigare, o.s.v.). Den här typen av universumförökning är en naturlig konsekvens av teorier för kvantumgravitation. [E1] [V1][Ö1] [Ö2] [W1] [W2]

Noter
[#1] Kvantelektrodynamik är en fysikalisk teori för interaktioner mellan elektroner och fotoner. Teorin har har gjort ett flertal experimentellt verifierade förutsägelser, med en noggrannhet på 12 signifikanta siffror! En av teorins hörnstenar är den spontana uppkomsten av elektron/positron-par i vakuum.

[#2] En singularitet är en punkt i rumtiden som är både tid- och rumslös. Utan tid och rum kan inga naturlagar existera, d.v.s. lagen om energins bevarande kan inte appliceras på en singularitet. Och även om lagen kan appliceras behöver universums uppkomst från singulariteten inte utgöra ett brott mot denna då universums totala energi är ungefär 0.

 

Strider ordningen i universum mot Big Bang-teorin?

”Många astronomer har vid ett flertal tillfällen uttryck sin förvåning över den ordning som råder i universum. Med tanke på att universum, enligt den rådande Big bang-teorin, har sitt ursprung i en gigantisk explosion borde varken ordning eller regelbundenhet existera. Ändå är det just detta vi kan observera då vi tittar ut i rymden.” [CH1]

”Ytterligare en konsekvens av termodynamikens andra lag är att när universum bildades var det mer organiserat och komplext än vad det är idag. Detta går tvärt emot evolutionisternas och Big Bang-förespråkarnas påståenden att universum från början skall ha varit oorganiserat och senare gått mot ett ordnat tillstånd.” [CH1]

Svar

Big Bang-teorin beskriver inte en explosion i likhet med en bomb, utan en expansion av rummet i sig självt (figur 1).[#3] Uppdelningen i energi och materia och skapandet av elementarpartiklarna skedde efter några minuter. Gravitationskraften kondenserade slutligen materien till stjärnor och galaxer (= ordning). Enligt teorin var universums ursprungliga, extremt täta tillstånd mer ordnat (entropin var ungefär 0) än dagens universum. Teorin påstår alltså inte att universum från början skall ha varit oorganiserat”.[CH1] [E2] [T1] [W1] [Ö3]

Noter

[#3] Vanliga explosioner kan faktiskt ge upphov till ”ordning eller regelbundenhet”[CH1] i form av svampmoln, ljudvågor, projektiler, värme- och tryckgradienter, kemiska produkter etc.

 

Figur 1: Universums expansion sker inte i ett befintligt rum utan är en expansion av rummet i sig självt.

 

Vilken ålder har universum?

”Utan att blanda in kosmologiska spekulationer om universums ålder, kan man utifrån Bibeln säga att begynnelsen var för ca 10 000 år sedan, beroende på vilken handskriftstradition man följer.” [G1]

Svar

Universums ålder har bestämts med ett flertal oberoende mätningar. NASA’s Wilkinson Microwave Anisotropy Probe Project (WMAP) uppskattar universums ålder till ca13,7 miljarder år (figur 2[#4] Baserat på kol-kväve-syre cykeln erhålles en ålder på ca 15 miljarder år.[#5] Det finns även en ny datering (2006), baserad på en förmörkelsebinär i galaxen M33, som tyder på att universum är 15,8 miljarder år gammalt. Vi ser alltså att tre oberoende sätt att bestämma en ålder för universum ger ungefär samma resultat. Denna överensstämmelse ger påståendet ”universums ålder är 10-15 miljarder år” en mycket stor trovärdighet. Och även om det råder osäkerhet om universums absoluta ålder finns det ett flertal observationer som tyder på att begynnelsen inte var för 10 000 år sedan (tabell 1).[#6] Bibeln säger inte heller något om när skapelsen skedde. Föreningen Genesis visar därmed tydligt att de inte klarar av sitt eget uppdrag; ”(…) att stödja, sprida och försvara den bibliska skapelsetron”.[G2] [E3] [T2] [W1] [W2]

Noter

[#4] Detta värde på universums ålder är det som används av de flesta astronomer.

[#5] Anses vara en mycket kontroversiell studie.

[#6] Se även tabell 1 på sidan om Jordens ålder.

Tabell 1: Minimiålder för universum.

Observation Minimiålder för universum / (år)
Eklips av Stora Magellanska molnet. 153 000
Omloppsbanor hos asteroiderna i Koronisfamiljen. 5,8 miljoner
Ljusstyrkan hos vissa stjärnor. 50 miljoner
Ljusstyrkan hos galaxer och supernovor. > 1 miljard
Radiometriska dateringar av mineral och bergarter på jorden. 4,5 miljarder
Ljusstyrkan hos stjärnor i de äldsta globulära stjärnklustren. 12,07 miljarder
Avkylningshastigheten hos vita dvärgar. 12-13 miljarder

 

Figur 2: Universums ålder är 13,7 miljarder år.

 

 

Vilka problem finns med Big Bang-teorin?

”Det finns flera problem med Big Bang-teorin, men låt mig ge vad jag tycker är de största problemen med Big Bang: 1. Big Bang förklarar egentligen inte hur materia/energi uppstod; den utgår från att det fanns, och att det sedan exploderade. 2. Enligt Big Bang-teorin befann sig universum ”före” själva smällen i ett tillstånd av singularitet, dvs en liten liten liten prick med oändlig täthet, med volymen noll. Tyngdkraften i denna oändligt täta singularitet borde därför ha varit oändligt stor. Vad var det som bröt denna oändliga tyngdkraft och fick allting att explodera? 3. Eftersom universum expanderar (enligt Big Bang), betyder det att all materia kommer längre och längre ifrån varandra. Vad var det som ändå fick materia att ”klumpa” ihop sig och bilda planeter, stjärnor, galaxer m.m.?” [G3]

”Det finns många vetenskapliga observationer som talar mot evolutionsteorin: (…) att det ser ut att finnas alldeles för lite materia i universum för att Big Bang överhuvudtaget skulle kunna ha ägt rum (…).” [G4]

”En svårighet med bigbang-teorin var länge att universum är isotropiskt, dvs strålningen från bigbang är väldigt lika, oavsett åt vilket håll man tittar. Den borde inte varit det eftersom begränsningen i c gjorde att de olika områderna i det tidiga universum inte kunde ha ”kontakt” med varandra, och då vore det en otrolig ”slump” att de idag verkar så lika. Ett större c i det tidiga universum skulle löst detta dilemma. Som lösning valde många kosmologer istället en inflationsmodell, viken innabar att universum i ett tidigt stadium expanderade oerhört snabbt. En ljusstråle skulle då kunna nå längre än ett ljusår på ett år, men inte beroende på att c förändrats, utan beroende på att rummet eller rymden i sig expanderat. Inflationsmodellen är dock behäftad med en del svårigheter, och det kanske skulle ge enklare svar att anta att c faktiskt varierat.” [G5]

Svar

Även om Big Bang-teorin har problem med att förklara vissa observationer, t.ex. varför universums expansion accelererar, finns det en stor mängd observationer som stöder teorin, bl.a.: rödförskjutningen av avlägsna galaxers spektra, den kosmiska bakgrundsstrålningen, andelen av helium och vissa andra lätta grundämnen i gamla stjärnor, fördelningen (homogenitet och isotropi) och utvecklingen av galaxer, Olbers’ paradox samt tidsdilation hos supernovor. Ett flertal av dessa observationer har även kunnat predikteras av teorin, något som ytterligare stärker teorins validitet (figur 3). Ett dynamiskt (expanderande eller kontraherande) universum är också en direkt följd av Einsteins allmänna relativitetsteori. Big Bang-teorin har i dag en mycket stark ställning bland astronomer och kosmologer, och förbättrade observationer inom astronomi eller nya experiment inom fysik kommer troligen endast att leda till smärre modifikationer av teorin. Det bör också noteras att Big Bang-teorin beskriver universums utveckling, d.v.s. teorin skall inte förklara ”hur materia/energi uppstod”.[G3] Tiden noll är säkerligen utanför teorins giltighetsområde. Punkterna 2 och 3 i Annalas ”svar” ovan är argumentationsfel av typen argumentum ad ignorantiam. [E4] [T3] [V1] [V2] [W3] [W4] [Ö4]

 

Figur 3: Den kosmiska bakgrundsstrålningen, uppmätt med COBE-satelliten. Den experimentella kurvan överlappar så exakt med den teoretiskt predikterade att man inte kan visa ”felstaplar” (= osäkerheten) eftersom de skulle vara mindre än kurvans tjocklek!

 

Hur kan vi se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort?

”Dr Russel Humphreys har beskrivit hur universum kan ha uppstått ur ett vitt hål, d.v.s. ett svart hål som körs baklänges och slungar ut materia istället för att suga åt sig. Relativistiska tidseffekter gör att klockor innanför resp. utanför hålets s.k. händelsehorisont går olika fort. Detta leder till den skenbart bisarra konsekvensen att jorden kan vara ung (ca 10.000 år) och universum kan vara gammalt (ca 15 miljarder år) trots att de skapades samtidigt. Denna teori förklarar också att vi kan se stjärnor miljarder ljusår bort.” [G5]

”Vad gäller universums ålder så finns det ett antal mer eller mindre spekulativa teorier som antar att universum är gammalt trots att jorden är ung. En sådan är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets ”händelsehorisont” händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle också förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.” [G6]

”En (kanske något spekulativ) förklaring är framlagd av fysikern, dr Russel Humphreys som antar att hela universum från början var inneslutet i ett s.k. vitt hål. Detta är motsatsen till ett svart hål, dvs det ger ifrån sig materia och ljus. Då materien passerar hålets ”händelsehorisont” händer underliga saker med tiden enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Enkelt utryckt kan man säga att materien inuti det vita hålet har en klocka, medan den utanför har en annan. Genom denna effekt kan jorden vara 10.000 år och universum samtidigt vara miljarder år (sett från jorden), trots att de skapades samtidigt! Kanske inte så lättsmält, men ett resultat av relativitetsteorin som ju är ganska accepterad. Humphreys kosmologi skulle alltså kunna förklara att vi kan se stjärnor som ligger miljoner och miljarder ljusår bort, trots att ljuset inte borde hunnit hit om universum är ungt.” [G7]

Svar

Enligt den skapelsetroende fysikern Russell Humphreys (figur 4) skapades jorden inuti ett svart hål som utvecklas baklänges, ett s.k. vitt hål. Hålet var omgivet av en händelsehorisont, och ljus som passerat denna kommer att se ut som om det färdats mycket längre än det i verkligheten har. Förutsättningarna för teorin är att universum har en gräns, och att jorden ligger mitt i universum, vilket är fullständigt absurda antaganden för seriösa fysiker och astronomer. Humphreys kosmologi är inte bara obegriplig och skrattretande, den bryter även mot Ockhams rakkniv. Han har också kritiserats för att använda falska antaganden och felaktiga data, samt för att bryta mot vetenskapens metodologiska naturalism genom att åkalla mirakler för att eliminera vetenskaplig data som inte passar in i hans skapelsemodell. Inte bara seriösa vetenskapsmän avfärdar Humphreys idéer, även andra kreationister har pekat ut felaktigheter i hans modeller. [V3] [W5]

 

Figur 4: Russell Humphreys.

 

 

Skapades universum med en skenbar ålder?

”En möjligen enklare förklaring är att när Gud skapade jorden, så skapade han troligen saker och ting ”fullvuxna”, dvs de hade en ”skenbar ålder” som var höre än deras verkliga ålder. T.ex. skapade Gud färdiga träd, fullvuxna djur och fullvuxna människor. Det skulle i så fall ha betytt att t.ex. en stor ek såg ut att vara 100 år gammal i skapelsen, men i själva var den ju 0 år gammal! Samma sak gällde Adam och Eva Gud skapade inte dem som nyfödda bebisar, utan som fullvuxna människor. De såg alltså äldre ut än de faktiskt var! Om nu Gud skapade träd, djur och människor som såg ut att vara flera år gamla, varför skulle då inte Gud ha kunnat skapa ett universum med stjärnor långt borta som såg ut att vara äldre än de i själva verket var? Enligt denna förklaring skapade Gud alltså stjärnorna för bara 10.000 år sedan, men de ser ut att vara äldre. En invändning mot denna förklaring är att man skulle kunna tycka att Gud luras genom att det i så fall skulle innebära att vi ser händelser som aldrig har ägt rum (t.ex. händelser i stjärnor som synes ha ägt rum miljontals år sedan).” [G7]

Svar

Föreningen Genesis argument, att universum skulle ha skapats med en ”skenbar ålder”,[G7] framlades ursprungligen i boken Omphalos av den engelska naturalisten Philip Henry Gosse (1810-1888) (figur figur 5). Enligt Gosse skapade Gud allting för 6000 år sedan – men skapade det komplett med alla tecken på att ha haft en lång förhistoria. Adam skapades med en navel (därav titeln), stenar skapades med inbäddade fossil, o.s.v. Omphalos-hypotesen är logiskt möjlig, dock är den inte falsifierbar och därmed ovetenskaplig. Den ger också upphov till kunskapsteoretiska problem då premissen ”universum ljuger” gör det omöjligt att utföra seriös vetenskap. Men modellen är även värdelös ur ett kreationistiskt perspektiv ty det finns inga skäl att tro att jorden är 10.000 år, den kan ju lika väl ha skapats i går! Enligt Romarbrevet 1:20 kan ”hans [Guds] eviga makt och gudomlighet, (…) uppfattas i hans verk (…)”,[Ö5] d.v.s. om Han har skapat universum med en skenbar ålder är Han en första klassens lögnare! Omphalos-hypotesen är ”ad hocing in absurdum” och gör mos av Ockhams rakkniv. Ingen bör ta en sådan löjlig hypotes på allvar![#7] [E5] [T4] [V1] [W6]

Noter

[#7] Mer om Omphalos-hypotesen kan man läsa om i Stephen Jay Goulds utmärkta essäsamling Flamingons leende:”Gosse var inte den förste som hyste dessa åsikter, och då och då återupplivas de av olika skapelsetroende. Men de har aldrig välkomnats eller blivit populära, eftersom de gör våld på vår intuitiva uppfattning om att den gudomliga välviljan skall vara fri från bedrägligt beteende. Gosse såg gudomlig klartänkthet i idén med prokronismen, men de flesta kan inte göra sig kvitt en djupt sittande känsla av att det rör sig om rena ohederligheten. Våra nutida amerikanska skapelsetroende avvisar med bestämdhet idén eftersom den tillskriver Gud en tvivelaktig moralisk karaktär, och håller i stället på den absurda tanken att våra kilometerdjupa fossilförande skikt skulle vara produkten av Noas syndaflod och därför kan placeras i den bokstavliga tidsskala som skapelseberättelsen ger.” [Ö6]

 

Figur 5: Phillip Henry Gosse (& son) (1810-1888) är bäst känd för att ha försökt sammanföra biblisk fundamentalism med den moderna vetenskapen. Han gjorde dock också viktiga insatser inom marinbiologin.

 

Skulle den differentiella rotationen i en spiralgalax upplösa spiralarmarna?

”Malströmsgalaxen (M51 eller NGC 5194) är en av de otaliga galaxer som visar upp en tydlig spiralstruktur. På grund av galaxernas roterande rörelse borde denna spiralstruktur för länge sedan ha lösts upp om universum är äldre än 10 – 500 miljoner år.” [CH1]

”Bilden till vänster visar några av de mest avlägsna galaxer som astronomerna har lyckats fotografera. De befinner sig, enligt gängse teorier, på ca 20 miljarder ljusårs avstånd och borde, enligt ’Big bang’-teorin, således visa hur ett ungt universum såg ut vid tiden strax efter dess födelse. Men galaxerna är ’fullvuxna’ och precis lika komplicerade som de mest närbelägna galaxerna i vår galaxgrupp. Bilder som denna visar att det är någonting som inte stämmer med teorin om ’The Big bang’.” [CH1]

”Galaxerna i varje galaxgrupp rör sig så snabbt att grupperna borde ha upplösts redan efter några hundra miljoner år.” [CH1]

Svar

Spiralgalaxers struktur är en följd av densitetsvågor som färdas genom galaxens plan (precis som ljudvågor färdas genom luft). Dessa vågor uppstår troligen genom gravitationsstörningar från närliggande galaxer (figur 6:A), alternativt kan de genereras av en massiv stavformig galaxkärna (figur 6:B). Vågorna reflekteras därefter mot galaxkärnan och bildar en stående spiralvåg (figur 6:C), med en livstid på 1 – 2 miljarder år. Efter denna tid försvinner spiralarmarna, men nya bildas kontinuerligt. Det finns även en annan hypotes enligt vilken spiralstrukturens stabilitet beror på mörk materia.[#8] Denna materia förklarar också hur galaxer bildar hopar. Astronomiska observationer har också tydligt visat att strukturen hos avlägsna (äldre) galaxer skiljer sig från närliggande (yngre) galaxer, t.ex. har man funnit att avlägsna galaxer är berikade på kvasarer. Man har även observerat protogalaxer samt kunnat följa galaxers utveckling från protostadiet till moderna galaxer. [E6] [E7] [T5] [T6] [V1] [W7] [W8] [Ö7]

Noter

[#8] Se svaret under rubriken ”Är mörk materia och mörk energi endast ad hoc förklaringar?”.

(A) (B) (C)
Figur 6: (A) Spiralstrukturen hos galaxen M51a är troligen en följd av gravitationsstörningar från satellitgalaxen M51b. (B) Spiralarmarna hos stavgalaxen NGC 1300 drivs av den massiva galaxkärnan. (C) Stående densitetsvågor kring en galaxkärna.

 

 

Utgör novor/supernovor bevis för ett ungt universum?

”Rester efter exploderande stjärnor (novor eller supernovor), som t. ex. Krabbnebulosan (M1) till höger, expanderar med en viss hastighet. Man har fortfarande inte hittat rester efter supernovor som kan ha expanderat under mer än 7 000 år, vilket talar för ett ungt universum. Antalet rester efter exploderande stjärnor är dessutom så pass sällsynta att, med tanke på den observerade explosionsfrekvensen, samtliga kända novor och supernovor bör ha exploderat under de senaste 7 000 åren. Krabbnebulosan bildades efter en stjärnexplosion år 1054. Händelsen dokumenterades av kinesiska och japanska astronomer.” [CH1]

Svar

Novor/supernovor (figur 7) utgör evidens för att stjärnor nått slutet på sin livstid, vilken för många stjärnor är flera miljarder år. Rester efter exploderande stjärnor tyder därför på att universum är gammalt. Att man ”fortfarande inte [har] hittat rester efter supernovor som kan ha expanderat under mer än 7 000 år[CH1] är helt enkelt fel, t.ex. har man observerat rester som har expanderat under mer än 20.000 år. Och även om argumentet skulle vara sant innebär det inte att vi lever i ett ungt universum, endast att stjärnor inte har existerat någon längre tid. [T7] [E8] [Ö3]

 

Figur 7: Krabbnebulosan, resterna av en supernova som kinesiska astronomer noterade 1054.

 

 

Expanderar stjärnhopar?

”Stjärnhopen M13 i stjärnbilden Hercules. Stjärnorna i denna typ av stjärnhopar avlägsnar sig från varandra så snabbt att de inte kan ha existerat under mer än en miljon – en miljard år.” [CH1]

Svar

En stjärna i en klotformig stjärnhop (figur 8:A) beter sig som en enkel harmonisk oscillator (figur 8:B) med jämviktsläge i hopens masscentrum.[#9] Detta innebär att stjärnan rör sig från masscentrum tills all rörelseenergi har omvandlats till lägesenergi. Därefter kommer den att accelerera mot masscentrum. Vid passage av masscentrum kommer stjärnan att ha sin högsta fart och accelerationen kommer att ändra riktning och verka bromsande. När stjärnan stannar, d.v.s. då all rörelseenergi har omvandlats till lägesenergi, befinner den sig lika långt från masscentrum men på andra sidan och allting börjar på nytt. På detta sätt kommer stjärnan att svänga fram och tillbaka med samma amplitud kring hopens centrum, d.v.s. ingen nettoexpansion av hopen kommer att ske.[#10] [T8] [Ö8]

Noter

[#9] Mycket förenklad modell.

[#10] Det bör också påpekas att klotformiga stjärnhopar innehåller mycket gamla stjärnor (> 10 miljarder år), dessa hopar utgör därför evidens för ett gammalt universum.

(A) (B)
Figur 8: (A) Den klotformiga stjärnhopen M13. (B) En stjärna i en klotformad stjärnhop kommer att svänga fram och tillbaka kring hopens masscentrum, precis som en harmonisk oscillator.

 

 

Är mörk materia och mörk energi endast ad hoc-förklaringar?

”Varken ”mörk materia” (som skapades för att hålla samman universum) eller ”mörk energi” (som skapades för att kunna expandera universum) kan alltså ses, mätas eller på något annat sätt testas. Vi har fått lära oss att den största delen (ca 96 %) av universum består av denna mörka materia och energi. Det är inte många som har fått lära sig att båda dessa företeelser är konstruktioner som bara har tillkommit för att bevara Big bang-teorin.” [CH1]

Svar

Mörk materia varken avger eller reflekterar elektromagnetisk strålning, och kan därför inte observeras på normalt sätt.[#11] Den kan dock indirekt detekteras genom dess gravitationella påverkan på vanlig materia eller genom dess svaga växelverkan med materia. Den schweiziske astrofysikern Fritz Zwicky var den förste som lade fram evidens för mörk materia (1933). Genom att applicera virialteoremet på galaxhopen ”Coma” kunde han uppskatta hopens massa utifrån hastigheten hos galaxer i hopens utkanter. Han fann att massan var 400 gånger större än vad man förväntat sig baserad på antalet galaxer i hopen samt hopens absoluta magnitud. Zwickys slutsats var att det måste finnas osynlig materia som håller samman galaxhopen. Det dröjde dock över 70 år innan forskare kunde rapportera direkta bevis för mörk materia (2006). Genom att undersöka galaxhopen ”Bullet” med gravitationslinser (figur 9:A) samt röntgenspektroskopi fann de att hopens gravitationella potential inte sammanträffade med den synliga materien (figur 9:B). Detta utgör evidens för att största delen av galaxhopens massa utgörs av mörk materia.
Mörk energi, den energi som håller igång inflationen av universum, upptäcktes för ett par år sedan (1998) vid studier av supernovor typ 1a. Exakt vad denna mörka energi består av vet man inte säkert, och på grund av dess extremt låga täthet (10-29g/cm3) är den mycket svår att detektera. [W9] [W10] [W11] [W12] [W13] [W14]

[#11] Man vet fortfarande inte vad den mörka materien består av. De två vanligaste förklaringarna är MACHO:er och WIMP:er.

(A) (B)
Figur 9: (A) En gravitationslins bildas när en extremt massiv kropp böjer ljuset som passerar den. Detta kan användas för att identifiera annars osynliga kroppar. De orangea linjerna visar objektets skenbara position och de vita linjerna visar ljusets väg från källans verkliga position. (B) Fördelningen av vanlig materia (från röntgenspektroskopi) och mörk materia (från gravitationslins) i galaxhopen ”Bullet”.

 

Referenser

Christer Holmdahls hemsida

[CH1] C. Holmdahl, Universums ålder, Christer Holmdahls hemsida (2007-04-26)

EvoWiki

[E1] The universe can’t come from nothing, EvoWiki (2007-05-01)

[E2] Explosions such as the Big Bang don’t produce order or information, EvoWiki (2007-04-28)

[E3] The universe is 6000-10000 years old, EvoWiki (2006-12-18)

[E4] Big Bang has never been observed, EvoWiki (2007-03-19)

[E5] The universe was created with apparent age, EvoWiki (2006-12-19)

[E6] Galaxies should lose their spiral shape over millions of years, EvoWiki (2007-04-26)

[E7] Stars and galaxies are unchanging, EvoWiki (2007-04-30)

[E8] There are too few supernova remnants for an old universe, EvoWiki (2007-04-30)

Genesis FAQ

[G1] V. Annala, Det står i 1 Mos. 1:1: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Kan inte begynnelsen mycket väl ha varit för flera miljarder år sedan?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G2] http://www.genesis.nu/foreningen.html (2006-08-07)

[G3] P. Annala, Vad har ni för motbevis vad gäller Big Bang-teorin?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G4] P. Annala, Om det skulle bevisas med 100% säkerhet t.ex. att jorden är mycket äldre än 10000 år, skulle ni ändå hålla fast vid att den inte är det?, Genesis FAQ (2006-09-17)

[G5] A. Gärdeborn, Vet man att ljusets hastighet är konstant? Om ljusets hastighet inte är konstant, då är väl inte tiden heller ”konstant”? Hur inverkar det i så fall på åldersbestämningar?, Genesis FAQ (2006-09-14)

[G6] A. Gärdeborn, Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G7] P. Annala & A. Gärdeborn, Om skaplesen ägde rum för ca 10 000 år sedan, hur kan man då se stjärnor som ligger flera miljoner eller miljarder ljusår bort?, Genesis FAQ (2006-09-13)

Talk Origins

[T1] Explosions such as the big bang do not produce order or information, Talk Origins (2007-04-28)

[T2] The universe is 6,000-10,000 years old, Talk Origins (2006-10-08)

[T3] The big bang theory is wrong, Talk Origins (2006-10-15)

[T4] The universe was created with apparent age, Talk Origins (2006-12-19)

[T5] Galaxies should lose their spiral shape over millions of years, Talk Origins (2007-04-26)

[T6] The stars and galaxies are unchanging, Talk Origins (2007-04-30)

[T7] There are too few supernova remnants for an old universe, Talk Origins (2007-04-27)

[T8] Star cluster expansion, Creationism by Dave E. Matson (2007-04-28)

VoF

[V1] S. Johansson, Är kreationismen vetenskapligt hållbar?, Folkvett nr. 1/1993

[V2] A. Karlhede, Big Bang: Vetenskap!, Folkvett nr. 4/1985

[V3] M. G. Axelsson, Återbesök hos kreationisterna, Folkvett nr. 4/2003

Wikipedia

[W1] Big Bang, Svenska Wikipedia (2007-05-01)

[W2] Age of the universe, Wikipedia (2006-10-11)

[W3] Big Bang, Wikipedia (2006-10-08)

[W4] Cosmic microwave background radiation, Wikipedia (2007-03-19)

[W5] Russell Humphreys, Wikipedia (2006-10-15)

[W6] Philip Henry Gosse, Wikipedia (2007-03-20)

[W7] Galaxy, Wikipedia (2007-04-28)

[W8] Galaxhop, Svenska Wikipedia (2007-04-29)

[W9] Mörk materia, Svenska Wikipedia (2007-05-01)

[W10] Dark matter, Wikipedia (2007-05-02)

[W11] Mörk energi, Svenska Wikipedia (2007-05-02)

[W12] Dark energy, Wikipedia (2007-05-03)

[W13] Gravitationslins, Svenska Wikipedia (2007-05-02)

[W14] Bullet cluster, Wikipedia (2007-05-02)

Övrigt

[Ö1] V. Stenger, Natural Explanations for the Anthropic Coincidenses, Talk Reason (2007-04-30)

[Ö2] V. Stenger, Intelligent Design: The New Stealth Creationism, Victor J. Stenger (2007-07-31)

[Ö3] Compact 99, Bonnier Lexikon

[Ö4] M. Rees, Summa 6 storheter: De grundläggande krafter som styr universum, Natur och Kultur (1999)

[Ö5] Bibeln.se (2006-12-19)

[Ö6] S. J. Gould, Flamingons leende, Ordfronts förlag (1989)

[Ö7] What process creates and maintains the beautiful spiral arms around spiral galaxies?, Scientific American (2007-04-27)

[Ö8] H. Norrgran, Harmonisk oscillator, Institutionen för fysik vid Åbo akademi (2007-04-28)

Bilder

Figur 1: Universe expansion, Wikimedia Commons (2007-04-29)
This image has been (or is hereby) released into the public domain by its author, Fredrik at the English Wikipedia project. This applies worldwide. In case this is not legally possible: Fredrik grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Figur 2: The Age of the Universe with New Accuracy, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (2007-10-04)
This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that ”NASA material is not protected by copyright unless noted”.

Figur 3: NASA, Firas spectrum, Wikimedia Commons (2007-03-19)
This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that ”NASA material is not protected by copyright unless noted”.

Figur 4: Russell Humphreys, Creation Wiki (2007-09-27)
Fair use.

Figur 5: Photographic portrait (1857) of British naturalist Philip Henry Gosse (1810–1888) and his son Edmund Gosse (1849–1928), Wikimedia Commons (2007-03-20)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 6:A: NASA, M51, Wikimedia Commons (2007-09-12)
This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that ”NASA material is not protected by copyright unless noted”. (NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy).

Figur 6:B: NASA, NGC 1300, Wikimedia Commons (2007-04-26)
This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that ”NASA material is not protected by copyright unless noted”. (NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy).

Figur 6:C: NASA, Spiral galaxy arms diagram, Wikimedia Commons (2007-04-26)
This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

Figur 7: NASA, Crab nebula, Wikimedia Commons (2007-04-27)
This file is in the public domain because it was created by NASA and the European Space Agency. Hubble material is copyright-free and may be freely used as in the public domain without fee, on the condition that NASA and ESA is credited as the source of the material. The material was created for NASA by STScI under Contract NAS5-26555 and for ESA by the Hubble European Space Agency Information Centre.

Figur 8:A: R. J. Vanderbei, M-13, Wikimedia Commons (2007-09-12)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

Figur 8:B: Simple harmonic motion animation, Wikimedia Commons (2007-04-28)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.

Figur 9:A: NASA, Gravitational lens, Wikimedia Commons (2007-05-01)
This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that ”NASA material is not protected by copyright unless noted”. (NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy).

Figur 9:B: NASA, Dark matter, Wikimedia Commons (2007-04-29)
This work is in the public domain in the United States because it is a work of the United States Federal Government under the terms of Title 17, Chapter 1, Section 105 of the US Code. See Copyright. Note: This only applies to works of the Federal Government and not to the work of any individual U.S. state, territory, commonwealth, county, municipality, or any other subdivision.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.