Intelligent Design

Är Intelligent Design en vetenskaplig teori?

”Man kan på vetenskaplig grund argumentera för att naturen är skapad, t.ex. genom att studera den design som finns i naturen.” [G1]

”Den uppenbara existensen av design i naturen: slumpen kan helt enkelt inte generera denna design och mängd av information, då återstår slutsatsen att en Intelligent Designer finns bakom det hela. Denna slutsats är den mest rimliga (eller kanske: minst orimliga).” [G2]

”Naturligtvis är dessa upptäckter helt förenliga med tanken på en Skapare som skapat människan fullt färdig från början, och med förbluffande ingenjörskonst givit henne möjlighet att anpassa sig till olika miljöer.” [G3]

Svar

Enligt Intelligent Design (ID) är livet på jorden alltför komplext för att ha kunnat uppstå enbart genom evolutionära mekanismer och att det i stället visar tecken på avsiktlig design. (figur 1) Förespråkarna menar att ID är en vetenskaplig teori inom biologin med samma status som evolutionsteorin. Det finns dock ett antal kriterier för att skilja vetenskapliga teorier från ovetenskapliga idéer. Främst bland dessa är Karl Poppers falsifierbarhetskriterium.[#1] Enligt Popper anses en teori vara vetenskaplig om den kan, åtminstone i princip, falsifieras genom empiriska observationer. Falsifierbarheten utgör det demarkationskriterium som skiljer vetenskap från metafysik. Då den ”intelligenta konstruktören” inom ID varken är observerbar eller upprepningsbar finns det inga metoder för att falsifiera ID-”teorin”.[#2] [#3] ID är därmed inte en vetenskaplig teori utan en metafysisk hypotes (det är endast en variant av det teleologiska gudsbeviset). Detta visades också entydigt i rättegången Kitzmiller vs. Dover (2005). Domare John E. Jones III skrev i domen: ”(…) we conclude that the religious nature of ID (…) would be readily apparent to an objective observer, adult or child.”[W1] Några andra brister hos ID är att man inte har lyckats presentera ett enda experimentellt resultat, att det inte finns några empiriska evidens som stöder ”teorin” samt att slutsatserna inte är modifierbara inför ny kunskap. Dessa brister hos ”teorin” har medfört att det vetenskapliga samfundet enhälligt avfärdar ID som pseudovetenskap. [E1] [E2] [V1] [V2] [V3] [W2] [W3] [W4] [Ö1]

Noter
[#1] Massimo Pigliucci och Elliott Sober ”kritiserar” falsifierbarheten här och här.

[#2] ID-förespråkare hävdar dock att ID är en vetenskaplig teori eftersom man inte explicit hävdar någonting om den intelligente designerns identitet. Filosofen Elliott Sober har dock visat att ID-”teorin” logiskt implicerar en övernaturlig designer. Det bör också nämnas att Phillip Johnson, ID-rörelsens fader, har sagt: ”Our strategy has been to change the subject a bit so that we can get the issue of intelligent design, which really means the reality of God, before the academic world and into the schools”,[V2] samt att huvuddelen av Discovery Institutes medel kommer från kristna stiftelser och organisationer. I institutets styrelse sitter Howard Ahmanson Jr., en person som står nära kristen rekonstruktionism, den mesta extrema rörelsen inom den kristna högern i USA. Rörelsen vill bl.a. införa teokrati, gammaltestamentlig lag samt dödsstraff för äktenskapsbrytare och homosexuella.

[#3] Vissa ID-förespråkare hävdar att SETI-projektet (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) legitimerar ID. Inom SETI-projektet har man dock kunnat formulera en testbar och falsifierbar hypotes om ”designerns” egenskaper, t.ex. postulerar man att den utomjordiska intelligensen kommunicerar med samma teknik/signaler som människan använder.

(A) (B)
Figur 1: Intelligent Design går tillbaka på (A) William Paleys (1743-1805) naturteologiska argument (B) (urmakaranalogin) från 1802, som kan sammanfattas så här: Om man finner ett komplicerat och ändamålsenligt föremål som t.ex. en klocka, kan man sluta sig till att den gjorts av en urmakare. Men man ser också att t.ex. ögat är komplicerat och ändamålsenligt; alltså måste någon ha skapat även det.

 

Är Intelligent Design en enklare förklaring än evolutionsteorin?

”Utvecklingsläran saknar i många fall potential att förklara det vi ser i naturen. I många fall motsägs den t.o.m. av det vi ser. Den enkla förklaringen på ett fenomen är ofta en konstruktör men ändå antas slumpstyrd utveckling.” [G4]

Svar

Föreningen Genesis verkar tro att Ockhams rakkniv favoriserar kreationism/ID framför evolutionsteorin för att ”den enkla förklaringen på ett fenomen är (…) en konstruktör”.[G4] [#4] Detta visar dock endast tydligt att de inte ens har bemödat sig om att förstå grunderna i vetenskapsteori. Ockhams rakkniv säger att den förklaring, som inte antar existensen av fler ting eller företeelser än som är nödvändigt för att förklara eller förstå de iakttagna fenomenen, är bättre än en mer komplicerad. Kreationism/ID antar existensen av Gud,[#2] ett begrepp som i sig innehåller många komplexa ad hoc-egenskaper, t.ex. allsmäktighet och allvetande. Förutom att mångfaldiga entiteterna ger dessa egenskaper upphov till att Gud kunde ha skapat världen precis hur som helst. Kreationism/ID postulerar därför att allting är som det är, därför att Gud ville ha det så. Dessa ”teoriers” förklaringskraft är därför exakt lika med noll. [E3] [V1] [Ö2]

Noter
[#4] Evolutionen är dock inte slumpmässig!

 

Är irreducerbar komplexitet bevis för en Intelligent Designer?

”(…) mängden av icke-reducerbar komplexitet (dvs system av samverkande delar som måste ha funnits på plats från början för att det hela skulle fungera överhuvudtaget)” [G2]
”Naturen är full av komplexa organ som kräver tusentals samverkande delar. Dessa kan inte uppkomma genom små, slumpmässiga steg.” [G5]

Svar

Ett irreducibelt komplext system definieras som ett system som består av flera växelverkande delar som alla bidrar till den grundläggande funktionen, och där systemet slutar fungera om någon av delarna försvinner.[#5] Argumentet från irreducerbar komplexitet tar dock inte i beaktande att vissa strukturer kan ha utvecklats för en funktion för att sedan övergå till en helt annan. En till synes osannolik komplexitet kan uppstå då ett för annat ändamål brukat system får nya uppgifter, och vad som först bara av en slump råkade förfina en detalj i en process kan med senare påbyggnad bli ett nödvändigt steg (s.k. scaffolding). En sådan utveckling sker via små steg som hela tiden innebär förbättringar och är därmed helt i linje med evolutionsteorin. Ett ”irreducerbart” komplext system kan då uppstå genom följande mekanism: i) Ett ”reducerbart” system bildas genom evolution >> ii) icke nödvändiga delar av systemet avlägsnas genom naturligt urval och/eller mutation >> iii) upprepa steg ii) tills inga fler av systemets delar kan avlägsnas utan att göra systemet obrukbart >> iv) systemet är ”irreducerbart” komplext. På detta sätt kunde Nobelprisvinnaren och genetikern Hermann Muller redan 1918 förutspå förekomsten av ”irreducerbara” biologiska system.
Något som också försvagar argumentet från irreducerbar komplexitet är uppkomsten av dubblerade funktioner vid genduplikationer. Vid en genduplikation inkluderas en eller flera kopior av samma gen i arvsmassan. Den extra kopian kan därefter tappa sin funktion eller anamma en ny uppgift. På så vis kan hela familjer av samverkande gener förstärka och förfina funktionen hos ett system.[#6] [#7] På detta sätt har man kunnat visa att inget biologiskt system, som ID-förespråkare har hävdat vara irreducibelt komplext, är irreducibelt (figur 2). Alla sådana system har visat sig kunna utvecklas från enklare system. Det bör också noteras att även om man skulle finna ett irreducibelt komplext system utgör detta inte ett positivt evidens för existensen av en ”Designer”. [E4] [E5] [T1] [T2] [V3] [W2]

Noter
[#5] Kan man verkligen kalla ett system, som blir helt obrukbart då en enda del fattas, för intelligent designad?
[#6] Ett belysande exempel är människans luktsinne.
[#7] Se även svaret under rubriken Tillför mutationer inte ny information? på sidan om Molekylärbiologi.

(A) (B) (C)
Figur 2: Enligt ID-förespråkare är (A) ögat, (B) bakterieflagellen och (C) immunförsvaret exempel på irreducibelt komplexa system. Evolutionsbiologer har dock presenterat principer för hur strukturerna kan uppstå genom evoluti

 

Är informationen i DNA bevis för en Intelligent Designer?

”Informationen i DNA: slumpvisa processer kan inte skapa en sådan informationsmängd av sig själv” [G2]
”Däremot lämnar den evolutionslärans stora fråga fortfarande obesvarad: Varifrån kom informationen från början?” [G3]
”Genetiska koden är full av information. Information uppstår inte ”ur intet”.” [G5]

Svar

Varken evolutionsteorin eller teorin om abiogenes utesluter påverkan från yttre faktorer, d.v.s. informationsmängden behöver inte skapas av sig själv. Till exempel har man kunnat visa inom prebiotisk kemi att komplexa organiska molekyler kan bildas spontant utifrån grundläggande kemiska reaktioner samt energi från solen eller jordens inre. Evolutionen förmedlar därefter information från omgivningen till genomet indirekt via det naturliga urvalet. Det bör också påpekas att information inte är ekvivalent med någon speciell struktur eller funktion. Informationen är hur strukturen beskrivs, d.v.s. om strukturen ändras, spontant eller medvetet, skapas ny information. Krossandet av glas medför därmed uppkomsten av ny information! (figur 3) Ett annat exempel är att geologer, utifrån geologiska lager, kan uppskatta vilken tid en viss händelse skedde. Detta innebär inte att de geologiska lagerföljderna är ”intelligent designade”, endast att människor kan analysera mönster och dra slutsatser. [E6] [T3]

 

Figur 3: Intelligent design?

 

 

Är homologa strukturer bevis för en Intelligent Designer?

”Den skapelsetroende kan tolka det [att människans och schimpansens DNA är lika varandra till 99%] som ett bevis på intelligent design: en intelligent Designer (Gud) har ”återanvänt” ett fungerande koncept, precis som en ingenjör skulle göra. Människan och schimpansen har många likadana behov och har därför många likadana egenskaper och organ. Att de gener som kodar för dessa också ser likadana ut är därför ganska naturligt (…) Och ev. likheter [mellan schimpans och människa] kan lika gärna tolkas som tecken på intelligent design som på ett gemensamt (evolutionärt) ursprung.” [G6]

Svar

Ingenjörer använder ofta samma design för samma typ av funktion och olika design för olika funktioner. I naturen kan man dock observera ett flertal fall då likadana behov har lösts med olika design, t.ex. vingarna hos fåglar, fladdermöss och fjärilar (figur 4). Det finns också ett flertal fall då samma design används för olika behov, t.ex. materialet i spindelnät som används för att fånga insekter, förstärka bon, skydda ägg, överföra sperma, förflyttning, detektera rörelse, etc. Detta talar emot en Intelligent Designer. Det bör också noteras att vad som utgör evidens för en Designer måste specificeras i förväg. När förväntar vi oss ”likadana egenskaper och organ”,[G6] och när gör vi det inte? Detta kan Intelligent Design-”teorin” inte svara på. Evolutionsteorin kan dock förutsäga när vi förväntar oss homologa [#8] eller analoga [#9] strukturer. [T4] [T5] [W5] [W6]

Noter
[#8] Morfologa och genetiska karaktärer hos olika organismer, som ser likadana ut och har samma funktion samt samma evolutionära ursprung.
[#9] Morfologa och genetiska karaktärer hos olika organismer, som ser likadana ut och har samma funktion, men olika evolutionära ursprung.

(A) (B) (C)
Figur 4: Vingarna hos (A) fåglar, (B) fladdermöss och (C) fjärilar är exempel på analoga strukturer.

 

Är universums exakta kalibrering för liv ett bevis för en Intelligent Designer?

”Universums exakta kalibrering för att livet ska vara möjligt.” [G2]
”Hela universum verkar vara exakt kalibrerat för att möjliggöra liv. Att detta är slumpens verk är omöjligt.” [G5]
”Personligen tror jag dock att vi är ensamma i universum och att Gud skapat det med syfte att ge människan ett hem.” [G7]

Svar

Om universum inte skulle vara ”exakt kalibrerat för att möjliggöra liv”[G5] skulle vi inte vara här (den svaga antropiska principen), d.v.s. föreningen Genesis argument är en tautologi. Man kan inte heller påstå att universum är ”exakt kalibrerat”[G5] då över 99% av vårt universum inte kan underhålla liv! Vi vet inte heller vilka egenskaper ett universum måste ha för att existera.[#10] Det kan visa sig att endast de universa som liknar vårt är logiskt möjliga eller att en stor andel av de logiskt möjliga universa innehåller liv. Och även om en liten ändring av de universella konstanterna skulle leda till att universum blir obeboeligt för kolbaserat liv innebär det nödvändigtvis inte att andra former av liv, t.ex. kiselbaserat, skulle upphöra att existera. Evolutionsteorin visar också att det inte är universum som är exakt kalibrerat för att möjliggöra liv”,[G5] utan livet som är kalibrerat efter universum. Douglas Adams gjorde följande liknelse: ”A puddle wakes up one morning and thinks: ’This is a very interesting world I find myself in. It fits me very neatly. In fact it fits me so neatly (…) I mean really precise isn’t it? (…) It must have been made to have me in it.'” [E7] [W7]

Noter
[#10] Detta skulle kräva en ”teori om allt”, d.v.s. en teori som förenar de fyra fundamentala krafterna i naturen.

 

Är förekomsten av kärlek, gudslängtan, moral etc. bevis för en Intelligent Designer?

”Ett annat argument för skapelse är förekomsten av skönhet, moral, kärlek o.dyl. De är egenskaper som materia i sig inte innehåller, och som ur evolutionssynvinkel är helt onödiga. Men ändå finns de!” [G2]
”Utvecklingsläran kan inte förklara förekomsten av kärlek, sökande efter mening, gudslängtan och andra existentiella frågor.” [G5]

Svar

Uppkomsten av skönhet, moral, kärlek, sökande efter mening, gudslängtan och andra existentiella frågor kan vara en oundviklig följd av människans evolutionära utveckling då dessa egenskaper utgör en selektiv fördel, t.ex. har dödsrädsla ett stort överlevnadsvärde medan känslor kan fungera som motivationskraft. Religion passar också mycket bra in i det evolutionära perspektivet då människor och andra primater lever i dominanta hierarkier. En social struktur baserad på högre och lägre ”entiteter” kan därför vara en naturlig del av våra gener.
Religion utvecklades troligen via evolutionen av det abstrakta tänkandet. Det abstrakta tänkandet gav upphov till språket varvid gudar kunde diskuteras, därefter utvecklades religionen genom kulturell evolution. Religion ger upphov till illusionen att man kan påverka händelser som ligger utanför ens kontroll, t.ex. genom offer och bön, vilket har ett stort överlevnadsvärde. [T6] [T7]

 

Är ögat irreducerbart komplext?

”Ögats evolution gav Darwin frossa. Det mänskliga ögat är en integrerad helhet, bestående av en mängd olika delar. Fattas en enda av dessa samverkande delar fungerar inte ögat normalt. I många fall är avsaknaden så avgörande att den ”släcker ljuset helt” och medför fullständig blindhet. Denna antingen-eller-karaktär hos många av ögats ingående delar utgör ett stort problem för den som försöker förklara hur ögat kan ha utvecklats successivt – i små steg. Darwin visste om dessa svårigheter och skrev därför i ett personligt brev till vännen Asa Gray; ”tanken på ögat ger mig frossa över hela kroppen”. (1)Ändå utgick Darwin från dåtidens kunskap som var förhållandevis begränsad. På ett annat ställe skriver Darwin: ”Att anta att ögat med sina utomordentligt konstfärdiga inrättningar för skärpeinställning, reglering av ljusinsläpp och utjämning av sfärisk och kromatisk aberration kunde ha formats av naturlig selektion förefaller, det skall jag villigt medge, i allra högsta grad absurt.”(2) Darwin var således helt klar över vilket hot som vilade över hans mekanistiska och materialistiska teori. Och kunde ögats evolution ge ”gåshud” för 140 år sedan, borde en ”isande rysning” sprida sig bland dagens darwinister, med tanke på vad vi idag känner till. Trots att vår kunskap om ögat och dess funktion ökat dramatiskt, så är stagnationen vad beträffar utvecklingsbiologiska tankar och idéer påfallande. Det är som om man trodde att Darwin en gång för alla löst ögats evolution. Men så är det inte. Han fokuserade problemet under stor vånda – det är sant – men någon lösning kunde han inte ge. Gapet mellan den närmast explosionsartade kunskapsökningen och den stagnerande förklaringsmodellen, borde i sig vara en besvärande faktor, åtminstone för övertygade materialister.” [KU1]

Svar

Från fossil vet man att de första djuren med riktiga ögon utvecklades för ca. 540 miljoner år sedan. Därefter har olika utvecklingslinjer oberoende av varandra genomgått en utveckling från dessa enkla ljusmottagare till mer eller mindre avancerade bildskapande organ. Detta stöds bl.a. av nya rön inom molekylärbiologin där man har kunnat visa att samma molekyler reglerar ögonens utveckling i både ryggradsdjurens kameraögon och insekternas fasettögon, trots att de har så olika anatomi i dessa båda djurgrupper. (figur 5) Detta tyder mycket starkt på att det molekylära maskineriet fanns i en gemensam föregångare till ryggradsdjur och insekter, och att de härstammar från denna genom en evolutionär process. Det finns t.o.m. nu levande exempel på mellanstadier i denna process, som visar att dessa är livsdugliga, t.ex. skålsnäckor, kammusslor, pärlbåtar och bläckfiskar.
Figur 6:A visar de viktigaste stegen i ögats evolution från enkla ljusmottagare till avancerade ögon: a) Ljuskänslig cell på huden. Ljuset orsakar kemiska förändringar i de ljuskänsliga cellerna, vilket resulterar i att nervimpulser sänds till hjärnan (förmåga att särskilja mellan ljust och mörkt). >> b) Den ljuskänsliga cellen sjunker in i en fördjupning (förmåga att lokalisera ljuskällan). >> c) Fördjupningens krökning ökar, ljusöppningen minskar och antalet ljuskänsliga celler ökar (näthinna) (förmåga att urskilja former). >> d) Tunn genomskinlig hinna täcker ljusöppningen (skyddar näthinnan). Ögats insida fylls med vatten (stagar upp ögat, ökat brytningsindex, förmåga att använda ögat på land). >> e) Från den genomskinliga hinnan bildas linsen (bredare synfält, bättre upplösning, fokuserar ljuset på näthinnan). Den transparenta hinnans tjocklek ökar gradvis. >> f) Från linsen bildas horn- och regnbågshinna (iris). Mitt i iris finns ett hål, pupillen (ljusnivån i ögat hålls konstant). Mellanrummet mellan hornhinnan och iris samt linsen (främre kammaren) är fylld med vatten. Trycket från vattnet spänner ut hornhinnan så att den blir helt konvex (ljuset samlas på linsen). Vi har nu demonstrerat hur evolutionen gradvis kan skapa ett avancerat och förfinat organ endast med hjälp av små mutationer och naturliga urvalsprocesser. Man har även kunnat visa, genom teoretiska beräkningar, att denna process går mycket snabbt (< 400.000 år). (figur 6:B) [#11]
Avslutningsvis bör det noteras att Ulander försöker få det att se ut som om Darwin själv såg ögats evolution som orimlig. Vad Darwin i själva verket säger är att ögats evolution kan verka orimlig vid första anblicken, men att den ändå kan förklaras av hans teori: ”To suppose that the eye, with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree. Yet reason tells me, that if numerous gradations from a perfect and complex eye to one very imperfect and simple, each grade being useful to its possessor, can be shown to exist; if further, the eye does vary ever so slightly, and the variations be inherited, which is certainly the case; and if any variation or modification in the organ be ever useful to an animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, can hardly be considered real.[T8] [E8] [V4] [V5] [V6] [V7] [W8] [W9] [Ö3] [Ö4]

Noter
[#11] Ett ögonblick i det evolutionära perspektivet. 😉

(A) (B)
Figur 5: Samma molekyler reglerar ögonens utveckling i både (A) ryggradsdjurens kameraögon och (B) insekternas fasettögon.

(A) (B)
Figur 6: (A) Schematisk skiss över de viktigaste stegen i ögats evolution. (B) Forskarna Dan-Eric Nilsson och Susanne Pelger har visat att enkla ljusmottagare kan utvecklas till avancerade ögon på mindre än 400.000 år.

 

Är bombarderbaggen irreducerbart komplex?

”’Bombarderbaggar’ är små skalbaggar som har fått sitt namn av att de har något som liknar en inbyggd kanon i bakändan av kroppen. Med ’kanonen’ kan de avfyra skott mot alla fiender som försöker äta upp dem. Detta sker i form av nära 100 grader Celsius heta ’explosioner’ som ger både rök och en liten smäll. De strukturer som behövs för att en bombarderbagges kanon skall fungera är bl a kemikaliebehållare, ’explosionskammare’ och en hel serie av muskler och nerver som används för sikte och kontroll. Två mycket lättreagerande och hälsovådliga kemikalier, väteperoxid och hydro-kinon, förvaras i kemikaliebehållarna. Genom att blanda kemikalierna i rätta proportioner och sedan tillsätta enzymer, kan skalbaggarna utlösa en explosion när det behövs. Om inte alla kemikalier finns närvarande blir det ingen explosion. ’Explosionskammaren’ (en vestibul) är en yttre isolerad kemikaliebehållare med en öppning utåt. Dit pressas hydro-kinoner och väteperoxid och där tillsätts enzymer så att det sker explosioner. Det måste således finnas en muskel som kan pressa ut blandningen av hydrokinoner och väteperoxid till vestibulen. Skulle explosioner ske direkt i den inre behållaren skulle de ske kontinuerligt och omedelbart. Dessutom måste det finnas körtlar som tillverkar de rätta kemikalierna i rätta proportioner och ett nervsystem som gör att bombarderbaggen kan kontrollera och avgöra när en explosion behövs. Ett enda misstag i en evolutionsprocess eller en ofullständigt uppbyggd kontrollmekanaism för explosionerna skulle i värsta fall kunna leda till att bombarderbaggen sprängde sig själv i luften. Hur skulle alla kemikalier, enzymer, nerver, muskler mm av sig själva kunna kombineras så att allt samverkade till en finurligt konstruerad försvarsmekanism?” [G8]

Svar

Bombarderbaggen (figur 7) försvarar sig genom att spruta ut en giftig vätska, innehållande väteperoxid och hydrokinon, som exploderar genom en kokhet reaktion som uppstår genom katalys av enzymer i ett speciellt utrymme i buken. Enligt kreationister är blandningen av dessa kemikalier så explosiv att evolutionen omöjligt kan ha lett fram till de enzymer, nerver och muskler som behövs för att vid hot spruta ut blandningen av substanserna. Faktum är dock att blandningen av komponenterna inte alls är explosiv. I naturen finns också många olika skalbaggsarter som uppvisar delar av bombarderbaggens adaptiva försvarssystem, och närbesläktade skalbaggar uppvisar mellanformer av systemets komplexa kemiska och anatomiska delar. Uppkomsten av kombinationen kan alltså mycket väl förklaras med evolutionära mekanismer. [V4] [Ö4]

 

Figur 7: Bombarderbaggen.

 

Är fågelvingen irreducerbart komplex?

”Om reptiler utvecklats till fåglar t.ex. måste det ju ha existerat ett djur som haft ett till hälften utvecklat par vingar, och för att föra dessa anlag vidare måste detta dessutom inneburit fördelar i kampen för tillvaron jämfört med andra. På vilket sätt är en halv lunga, en halv vinge eller ett halvt öga en överlevnadsfördel?” [NK1]

Svar

Hur fåglarnas förmåga till aktiv flygning uppstod är något som har diskuterats intensivt inom vetenskapen, och det finns i huvudsak två hypoteser. Enligt den ena började flygandet med enkel glidflykt från ett träd till ett annat, eller från ett träd ner på marken. Denna hypotes stöds av paleontologiska fynd av trädlevande dinosaurier som har ägt en viss förmåga till glidflykt, t.ex. Archaeopteryx och Microraptor gui. (figur 8) [#12] Enligt den andra hypotesen var det springande fåglar som började använda de främre extremiteterna för att hålla balansen och öka farten. Genom att flaxa med vingarna pressas fågeln mot underlaget varvid den kan ta sig uppför sluttningar, klippblock och t.o.m. trädstammar! Detta gav så småningom dem möjligheten att lyfta och flyga. Förutom dessa exempel finns det ytterligare ett stort antal organismer som tydligt visar att en ”halv” vinge ger en överlevnadsfördel, t.ex. pingviner, flygekorrar, flygfisk samt ”flygande” grodor, ödlor och ormar. [#13] [T9] [Ö5]

Noter
[#12] Se även svaret under rubriken ”Är fåglar överlevande dinosaurier?” på sidan om Paleontologi.
[#13] Se även artikeln Vad nytta gör en halv vinge? av Staffan Ulfstrand.

 

Figur 8: Fossil av den glidflygande dinosaurien Microraptor gui.

 

Erkännanden

Stort tack till Prof. Staffan Ulfstrand för artikeln! :)

Stort tack till Prof. Dan-Eric Nilsson för artikel + bild! :)

Referenser

EvoWiki
[E1] Intelligent design theory is scientific, EvoWiki (2006-10-08)
[E2] SETI researchers expect they can detect design, EvoWiki (2007-05-05)
[E3] Ockham’s Razor says simplest explanation (creation) is preferred, EvoWiki (2007-03-11)
[E4] Some systems are irreducibly complex, EvoWiki (2006-10-08)
[E5] Irreducible complexity indicates design, EvoWiki (2007-03-10)
[E6] DNA is the result of intelligence because it contains readable information, EvoWiki (2007-03-09)
[E7] Cosmos is fine-tuned to permit human life, EvoWiki (2006-10-08)
[E8] The eye is too complex to have evolved, EvoWiki (2007-11-02)

Genesis FAQ
[G1] A. Gärdeborn, Varför just Bibelns skapelseberättelse? Varför inte någon annan religions?, Genesis FAQ (2006-09-12)
[G2] P. Annala, Vad anser ni talar mest för skapelseteorin?, Genesis FAQ (2006-09-12)
[G3] A. Gärdeborn, Vilken hudfärg hade Adam och Eva? Hur uppkom de andra hudfärgerna?, Genesis FAQ (2006-09-15)
[G4] A. Gärdeborn, Vilka brister finns det i utvecklingsläran, Genesis FAQ (2007-01-10)
[G5] A. Gärdeborn, Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin?, Genesis FAQ (2006-09-12)
[G6] P. Annala, Människans och schimpansens DNA är lika varandra till 99%. Är inte det ett bevis för att apor och människor är släkt?, Genesis FAQ (2006-09-15)
[G7] A. Gärdeborn, Jag har hört att det skulle finnas bakterier på Mars: hur har de hamnat där?, Genesis FAQ (2007-07-23)
[G8] M. Molén, Vårt ursprung?, XP Media (2000) (utdrag från Slump eller skapelse, Sökaren (2007-09-28))

Kjell Ulanders hemsida
[KU1] K. Ulander, Ögats evolution – en fråga om trovärdighet, Kjell Ulanders hemsida (2007-07-05)

Ny Kultur
[NK1] M. Käck, Materialismens skapelsemyt under vetenskaplig lupp, Ny Kultur (2007-11-06)

Talk Origins
[T1] Irreducible complexity indicates design, Talk Origins (2007-01-10)
[T2] Some systems are irreducibly complex, Talk Origins (2007-03-10)
[T3] How could information, such as in DNA, assemble itself? Talk Origins (2006-10-08)
[T4] Similar structures for similar functions, different for different, Talk Origins (2006-10-10)
[T5] Similarities in DNA and anatomy are due to common design, Talk Origins (2007-03-11)
[T6] Evolution does not explain personality and emotions, Talk Origins (2006-10-31)
[T7] Evolution does not explain religion, Talk Origins (2006-10-31)
[T8] C. Darwin, On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1st edition), Talk Origins (2007-07-10)
[T9] What use is half a wing?, Talk Origins (2007-11-08)

VoF
[V1] S. Johansson, Är kreationismen vetenskapligt hållbar?, Folkvett nr. 1/1993
[V2] L. J. Erkell, ”Intelligent Design” fick sin dom, Folkvett nr. 1/2006
[V3] M. Rasmuson, Deism mot darwinism, Folkvett nr. 1/2006
[V4] D. Larhammar, Mats Moléns missförstånd, Folkvett nr. 1/1998
[V5] D. Larhammar, Missförstånd och lögner, VoF (2007-07-07)
[V6] S. Johansson, Årsringar i kunskapens träd, Sverker Johanssons hemsida (2007-07-06)
[V7] S. Johansson, Svar till Sven Magnusson, Folkvett nr. 3/1993
Wikipedia

[W1] Kitzmiller v. Dover Area School District, Wikipedia (2006-10-10)
[W2] Intelligent Design, Svenska Wikipedia (2007-01-06)
[W3] Karl Popper, Svenska Wikipedia (2007-01-06)
[W4] William Paley, Wikipedia (2007-07-10)
[W5] Homologi, Svenska Wikipedia (2007-03-11)
[W6] Analogi, Svenska Wikipedia (2007-03-11)
[W7] Teori om allt, Svenska Wikipedia (2007-01-13)
[W8] Öga, Svenska Wikipedia (2007-07-06)
[W9] Eye, Wikipedia (2007-07-07)

Övrigt
[Ö1] M. G. Axelsson & P. Kornhall, Big Bang eller varde ljus?: skapelsemyten som pseudovetenskap, Wahlström & Widstrand (2006)
[Ö2] Compact 99, Bonnier Lexikon
[Ö3] Några spännande frågor (och svar), The Lund Vision Group (2007-07-09)
[Ö4] D. Futuyma, Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhället, Svenska Nationalkommitén för Biologi (2007-12-18)
[Ö5] S. Ulfstrand, Vad nytta gör en halv vinge?, Vår fågelvärd nr. 6/2006

Bilder
Figur 1:A: William Paley, Wikipedia (2007-07-10)
This image is in the public domain because its copyright has expired in the United States and those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years or less.
Figur 1:B: Montre Gousset, Wikimedia Commons (2007-07-09)
I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following licenses: Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.
Figur 2:A och 4:A: Eye iris, Wikimedia Commons (2007-03-10)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one. Official license
Figur 2:B: Electron micrograph of H. pylori possessing multiple flagella (negative staining), Wikimedia Commons (2007-07-10)
The copyright holder of this image allows anyone to use it for any purpose including unrestricted redistribution, commercial use, and modification.
Figur 2:C: Sem Lymphocyte, Wikimedia Commons (2007-03-10)
This work is in the public domain in the United States because it is a work of the United States Federal Government under the terms of Title 17, Chapter 1, Section 105 of the US Code. See Copyright. Note: This only applies to works of the Federal Government and not to the work of any individual U.S. state, territory, commonwealth, county, municipality, or any other subdivision.
Figur 3: Safety glass vandalised, Wikimedia Commons (2007-11-03)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
Figur 4:A: Aquila spinogaster (African Hawk Eagle), Wikimedia Commons (2007-03-11)
This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 License
Figur 4:B: Luc Viatour, Inachis io, Wikimedia Commons (2007-03-11)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
Figur 4:C: Big-eared-townsend-fledermaus, Wikimedia Commons (2007-03-11)
This work is in the public domain in the United States because it is a work of the United States Federal Government under the terms of Title 17, Chapter 1, Section 105 of the US Code. See Copyright. Note: This only applies to works of the Federal Government and not to the work of any individual U.S. state, territory, commonwealth, county, municipality, or any other subdivision.
Figur 5:B: Dragonfly eye, Wikimedia Commons (2007-07-07)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
Figur 6:A: Diagram of eye evolution, Wikipedia (2007-07-05)
I, the creator of this work, hereby grant the permission to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
Figur 6:B: Eye evolution, Copyright: Dan-Eric Nilsson. Tillstånd har givits av upphovsrättsinnehavaren. Tack Dan-Eric! :) (2007-11-01)
Figur 7: P. Coin, Bombardier Beetle, Wikimedia Commons (2007-08-11)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.
Figur 8: Dinos, Microraptor gui, Wikimedia Commons (2007-11-08)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.