Livets uppkomst

Först och främst…

Hur livet uppstod är helt irrelevant för evolutionsteorins validitet då teorin beskriver hur livet utvecklas, inte hur det uppstod. Oavsett hur livet en gång uppstod och bildade de första levande cellerna så är bevisningen överväldigande för den evolutionära process som därpå följde. [E1] [V1]

 

Kan liv uppstå ur död materia?

”Nej, det är väl närmast att betrakta som en naturlag att liv endast uppstår ur liv. Ingen har lyckats göra ett experiment där liv skulle ha uppstått ur död materia.” [G1]

”Vidare finns det fler problem med teorierna om livets spontana uppkomst. T.ex. finns det ett ”hönan och ägget”-problem vad gäller nukleinsyror och proteiner (som finns i DNA och RNA). Nukleinsyror behövs för att framställa proteiner, och proteiner för att framställa nukleinsyror. Evolutionsteorin kan inte förklara hur det ena skulle kunna uppkomma utan det andra.” [G1]

”Det finns många vetenskapliga observationer som talar mot evolutionsteorin: (…) att strukturerad information (t.ex. DNA-koden) inte kan uppstå av en slump (…) att ingen lyckats experimentellt visa att liv kunde uppstå i den s.k. ursoppan (…).” [G2]

”Följande räkneexempel visar på hur oerhört osannolikt det är att ett enda protein skall ha bildats av en slump: Ett protein innehåller mellan 50 och 1750 aminosyror. För att ett medelstort protein på 500 aminosyror skall bildas krävs det först och främst att samtliga aminosyror är vänsterhänta, vilket är 1 chans på 2500 eller 1 chans på 10150. Sannolikheten för att samtliga aminosyror (det finns 20 olika aminosyror som ingår i proteinerna) skall vara de rätta och komma i rätt sekvens är 1 chans på 20500 eller 1 chans på 10650. Slutligen beräknas sannolikheten för att dessa aminosyror skall ha den rätta kemiska bindningen till 50%, d.v.s. 1 chans på 2499 eller 1 chans på 10150. Den totala sannolikheten för att ett medelstort protein på 500 aminosyror skall ha bildats av en slump är med andra ord 1/10150 x 1/10650 x 1/10150 vilket ger 1 chans på 10950.” [CH1]

Svar

Det finns ingen naturlag som säger att ”liv endast uppstår ur liv”[G1] och det finns ett antal mer eller mindre trovärdiga hypoteser för uppkomsten av liv från död materia, bl.a. ”ursoppan” i vattensamlingar, heta djuphavskällor, djupt nere i jordskorpan samt från rymden (figur 1). Den mest kända av dessa är teorin om ”ursoppan”. Enligt denna teori bildades och ackumulerades diverse organiska föreningar spontant, med hjälp av bl.a. koldioxid, ammoniak och ultraviolett strålning, i jordens ursprungliga oceaner. Denna organiska syntes fortsatte sedan mot alltmer komplexa molekyler, tills en enkel självreproducerande form bildades. Dessa självreproducerande enheter utvecklades därefter genom evolution med naturligt urval, d.v.s. ren slump krävs endast för att få fram den enklaste självreproducerande molekylen. Vi vet ännu inte exakt vilka de första självkopierande molekylerna var, det är därför fullständig omöjligt att göra sannolikhetsberäkningar. Under de senaste åren har dock empiriska resultat presenterats som visar att denna molekyl är förvånansvärt enkel (mindre än 20 nukleotider). Med en hel ocean av ursoppa, och hundratals miljoner år, till sitt förfogande är det högst troligt att dessa molekyler kan ha uppkommit genom en ren slump. [#1] Flera vitala steg i den här kedjan har verifierats empiriskt, t.ex. i Miller-Urey-experimentet (1953).[#2] Vi vet även att självkopierande molekyler i provrör snabbt kan anrikas utifrån enkla blandningar. Det är också oskäligt av föreningen Genesis att kräva duplicering i provrör av en process som kan ha tagit miljontals år och oceaner av ursoppa. I sådana fall kräver jag att de ska visa gudomlig skapelse av liv i ett provrör![#3] [#4] [T1] [V1] [V2] [V3]

Noter

[#1] Christer Holmdahls beräkning baseras på hur ett protein blir fixt och färdigt i ett enda steg. Den anger därmed sannolikheten för en skapelse (!) och inte för stegvis evolution.

[#2] Se även svaret under rubriken Var Miller-Urey-experimentet felaktigt?

[#3] Ett litet utdrag ur Staffan Ulfstrands utmärkta bok Savannliv: Djurs och människors biologi i vårt afrikanska urhem:

”Tag en livs levande varelse vilken du vill och undersök hur dess dagars upphov såg ut och leta dig allt längre bakåt i tiden, och resultatet blir – om du håller på länge nog – alltid detsamma: fysik och kemi. Livets uppkomst var en visserligen komplicerad men också fullkomligt naturlig kemisk reaktion under de betingelser, som rådde på jorden vid den tid då det begav sig. I princip är uppkomsten av molekyler med livets egenskaper – förökning, ärftlighet och variation – i vad som ibland kallas ’ursoppan’ inte konstigare än att vissa kemiska förändringar inträffar i ditt frukostägg under dess fem minuters bad i kokhett vatten.” [Ö1]

[#4] Ett litet utdrag ur Bill Brysons utmärkta bok En kortfattad historik över nästan allting: ”Föreställ dig att du tar alla beståndsdelar som tillsammans utgör en människa – kol, väte, syre och så vidare – och stoppar dem i en container med lite vatten, rör om ordentligt och ut kliver en fullbordad människa. Det vore häpnadsväckande. Och det är i grunden vad Hoyle och andra (däribland många nitiska kreationister) hävdar när de säger att proteiner spontant bildades alla på en gång. Det gjorde det inte – det är omöjligt. Som Richard Dawkins framhåller i sin bok Den blinde urmakaren måste det ha ägt rum något slags kumulativ urvalsprocess som gjorde det möjligt för aminosyror att länkas samman i långa kedjor. Två eller tre aminosyror kanske förenades för att utföra en uppgift och efter en tid stötte de på ett annat liknande kluster och ’upptäckte’ en ytterligare förbättring.” [Ö2]

 

(A) (B) (C)
Figur 1: Det finns ett antal hypoteser för uppkomsten av liv från död materia, bl.a. (A) ursoppan, (B) heta djuphavskällor samt (C) från rymden.

 

 

Var Miller-Urey-experimentet felaktigt?

”Nej, det är väl närmast att betrakta som en naturlag att liv endast uppstår ur liv. Ingen har lyckats göra ett experiment där liv skulle ha uppstått ur död materia. Den vanligaste evolutionistiska teorin om livets uppkomst är nog ”ursoppan”: att jorden från början hade en atmosfär bestående av metan, ammoniak, väte och vatten. Blixtar, solstrålning, vulkanutbrott m.m. skulle ha lett till att organiska föreningar bildades i havet, och att dessa föreningar så småningom bildade mer komplicerade strukturer som blev levande celler. Man har även gjort experiment baserade på teorin. Teorin har dock många problem (det har bl.a. experimenten visat), bl.a. dessa: solens ultravioletta ljus skulle ha brutit ner de organiska föreningarna, bara de två enklaste av de 20 livsnödvändiga aminosyrorna bildades i experimentet, de vanligaste aminosyrorna bildades inte alls!, kolföreningarna kan bildas som ”vänster-former” eller ”höger-former” (dvs det är samma molekyl, bara att de är spegelbilder av varandra). I experimenten var det – som man kunde förvänta – en 50/50-fördelning av vänster- och högerformer. I naturen förekommer dock endast vänster-formen! Vidare finns det fler problem med teorierna om livets spontana uppkomst. T.ex. finns det ett ”hönan och ägget”-problem vad gäller nukleinsyror och proteiner (som finns i DNA och RNA). Nukleinsyror behövs för att framställa proteiner, och proteiner för att framställa nukleinsyror. Evolutionsteorin kan inte förklara hur det ena skulle kunna uppkomma utan det andra. Sedan finns det helt andra teorier om livets uppkost: en av de mer populära är att det kom från rymden till jorden. Men det är förstås en icke-förklaring: hur uppstod då livet i rymden innan den kom till jorden kan man då fråga sig!” [G1]

Svar

”Teorin har dock många problem (det har bl.a. experimenten visat), bl.a. dessa: (…) bara de två enklaste av de 20 livsnödvändiga aminosyrorna bildades i experimentet, de vanligaste aminosyrorna bildades inte alls!” [G1]

Miller-Urey-experimentet (1953) simulerade de förhållanden som antogs råda då jorden bildades utifrån det material som omgav solen.[#5] I experimentet utsattes ett slutet system med metan, ammoniak, kokande vatten och vätgas för gnisturladdningar (figur 2). Resultatet blev 13 (ej 2!) av de 20 livsnödvändiga aminosyrorna. De övriga 7 kan ha bildats genom andra processer, t.ex. i rymden och förts till jorden via meteoriter.[#6] Det är också möjligt att de övriga aminosyrorna inte var nödvändiga för det mest primitiva livet, utan har bildats då livet utvecklats. Detta stöds av biokemisk forskning, bl.a. har man rekonstruerat det tidiga livets proteinsekvenser och kunnat visa att de huvudsakligen bestod av de aminosyror som lättast bildas inom prebiotisk kemi.[#7] Miller-Urey-experimentet visade alltså tydligt att några av de mest grundläggande organiska monomererna som utgör livets polymeriska grundstenar faktiskt kan uppstå spontant. [E2] [T2] [W1] [Ö3]

Noter

[#5] Se svaret under rubriken Hur bildades jorden? på sidan om Jordens ålder.

[#6] Spektralanalys har visat att det finns organiska molekyler i kometer och meteoriter.

[#7] Kemi utan medverkan av levande materia.

(A) (B)
Figur 2: Miller-Urey-experimentet gick ut på att syntetiskt framställa livets byggstenar genom att i ett laboratorium försöka återskapa de kemiska betingelser som rådde under jordens barndom. (A) Schematisk skiss över experimentet. (B) Replika av experimentet.

 

 

”Teorin har dock många problem (det har bl.a. experimenten visat), bl.a. dessa: solens ultravioletta ljus skulle ha brutit ner de organiska föreningarna (…)” [G1]

De organiska föreningarna bildades troligen vid heta djuphavskällor, djupt nere i jordskorpan eller i ”ursoppan”, där skulle de ha varit väl skyddade från solens ultravioletta strålar. Argumentet missar också möjligheten att ultraviolett strålning kan initiera reaktioner, genom att bryta kemiska bindningar, och därmed fungera som energikälla för att bygga upp mer komplexa organiska molekyler från enklare. Det bör också noteras att både DNA– och RNA-molekylerna (figur 3) är relativt motståndskraftiga mot ultraviolett strålning. Ultraviolett strålning kan därför ha givit nukleinsyrorna en selektiv fördel och därmed varit ett viktigt inslag i livets uppkomst. [E3] [T3] [V1] [Ö3]

 

Figur 3: DNA och RNA

 

”Man har gjort försök till att förklara hur ovanstående skulle gått till: 1953 var det en vetenskapsman som hette Stanley Miller som genomförde experiment på att försöka . För att göra en lång historia kort så gjorde han ett experiment där han tog gaserna Metan (CH4), Vätgas (H2), Ammoniak (NH3), och vatten (H2O) och lät dessa blandas med varandra i en speciell process. Genom detta så lyckades han bilda aminosyror, som ju är en organisk komponent. Forskarna jublade över hans upptäckt och klargjorde att det var bevisat hur livet kunde börja. Numera talar man väldigt tyst om livets början, p.g.a. följande: Det som var förutsättningen för Millers experimet var att det absolut inte fick förekomma något syre i processen. Då föll aminosyrorna sönder. Man skulle då kanske föreställa sig att atmosfären på jorden till en början var en så kallad reducerande atmosfär, som skulle bestå just av metan, ammoniak, vätgas och vatten. Idag är dock forskare överrens om att en sådan atmosfär inte kan ha funnits. För det första så kan det nämligen inte förekomma annat än en försumbar mängd vätgas i jordens atmosfär, p.g.a. att den gasen är så lätt att den omedelbart skingras ut i rymden (I vår atmosför är t.ex. kvävgas och syrgas precis lagom tunga för jordens dragningskraft). För det andra så kan det inte förekomma en syrgasfri atmosfär av detta slag. Det är nämligen så att vattnet (som krävs för att skapa aminosyrorna) skulle, p.g.a. solens strålning, falla sönder i just syrgas, samt vätgas (Formeln blir: 2H2O+solljus->O2+2H2)Dessa två faktorer gör att det är omöjligt för en sådan atmosfär att existera.” [KI1]

Den prebiotiska atmosfären (atmosfären innan det fanns liv på jorden) (figur 4:A) var rik på vattenånga, koldioxid, kolväten, kväveföreningar och väte (ca. 40% enligt en ny (2005) studie!). Syrehalten var dock betydligt lägre än nu (< 0,1 %). Den har ökat först långt senare som en följd av att de gröna växterna vid fotosyntesen frigjort syre ur koldioxid och vatten. Detta stöds av ett antal empiriska evidens, bl.a. förekomsten av bandad järnmalm (figur 4:B) i jordens äldsta bergarter (2,5 – 1,8 miljarder år gamla) samt kemisk analys av kondriter. [T4] [T5] [W1] [W2] [W3] [Ö4]

(A) (B)
Figur 4: (A) Den tidiga jordens atmosfär bestod huvudsakligen av vattenånga, koldioxid, kolväten, kväveföreningar och väte. (B) Två miljarder år gammal bandad järnmalm.

 

 

”Teorin har dock många problem (det har bl.a. experimenten visat), bl.a. dessa: (…) kolföreningarna kan bildas som ”vänster-former” eller ”höger-former” (dvs det är samma molekyl, bara att de är spegelbilder av varandra). I experimenten var det – som man kunde förvänta – en 50/50-fördelning av vänster- och högerformer. I naturen förekommer dock endast vänster-formen!” [G1]

Svar

Uppkomsten av homokiralitet hos livets aminosyror, d.v.s. det faktum att alla biologiska aminosyror har samma asymmetriska spegelegenskaper (de är ”vänsterhänta”) (figur 5:A), är fortfarande en olöst fråga vad gäller den kemiska evolutionen.[#8] [#9] Det finns dock ett antal olika teorier:

Fysikens lagar

Homokiralitet hos organiska molekyler kan vara en naturlig följd av fysikens lagar. Till exempel finner man en signifikant högre andel vänsterhänta än högerhänta aminosyror i meteoriter. Detta kan vara en konsekvens av den svaga kärnkraften. Den svaga kärnkraften orsakar betasönderfall och sänder ut elektroner med ”vänsterhänt” spinn. Man har kunnat visa att kemikalier som bestrålas med dessa elektroner ofta ger upphov till vänsterhänta kristaller. En annan teori är att aminosyrornas vänsterhänthet är en följd av cirkulärt polariserad ultraviolett strålning i det tidiga solsystemet.

Genetisk drift

Antag att vi startar med en 50/50-blandning (racemisk blandning) av livsformer baserade på vänsterhänta molekyler (= ”vänsterliv”) och livsformer baserade på högerhänta molekyler (= ”högerliv”). Denna blandning av livsformer är ostabil och genetisk drift kommer att medföra att den ena formen överlever den andra. Högre andel av vänsterliv i blandningen medför högre mortalitet för högerliv och blandningen anrikas av vänsterliv tills den består av 100% vänsterliv (eller v.v.).

Katalys

Studier har visat att en enantiomeriskt berikad blandning av aminosyror kan katalysera bildningen av homokirala molekyler.

Serin

Studier har visat att aminosyran serin kan vara den främsta orsaken till homokiralitet hos organiska molekyler. Serin bildar särskilt starka bindningar med aminosyror med samma kiralitet vilket leder till grupper om åtta antingen vänsterhänta eller högerhänta molekyler. Dessa kluster binder även andra biologiskt viktiga molekyler, t.ex. glyceraldehyd, glukos och fosforsyra.

Slumpen

Förmodligen låter sig homokiralitet lättast förklaras av slumpmässig, initial asymmetri följt av gemensam härstamning. Detta stöds av att den första självreplikerande molekylen troligen bestod av färre än åtta aminosyror. Det är inte helt osannolikt att alla dessa aminsyror var vänsterhänta genom en ren slump, speciellt om en av aminosyrorna var den akirala glycinmolekylen.

Stabilitet

Proteiner består av en spiralformad och hopveckad kedja av aminosyror (figur 5:B). Experiment har visat att vänsterhänta molekyler bildar spiraler som är stabilare än motsvarande strukturer av högerhänta molekyler. Detta medför att det naturliga urvalet favoriserar proteiner uppbyggda av vänsterhänta molekyler. [E4] [T6] [W1] [W4] [Ö3]

Noter

[#8] Undantag från denna regel finns enbart hos bakterier, som har högervridna aminosyror.

[#9] Kan inte låta bli att citera den geniala vetenskapsmannen Louis Pasteur: ”Livet, som det manifesterar sig för oss, är en funktion av universums asymmetri och av konsekvenserna härav. Universum är asymmetriskt; ty om alla de kroppar som bildar solsystemet och som rör sig individuellt placerades framför en spegel skulle spegelbilden inte sammanfalla med verkligheten. Till och med solljusets rörelse är asymmetriskt (…) Jordmagnetismen, motsättningen mellan polerna i en magnet och mellan positiv och negativ elektricitet är bara en följd av asymmetriska krafter och rörelser (…) Livets behärskas av asymmetriska krafter. Jag kan t.o.m. föreställa mig att alla levande varelser ursprungligen, till sin struktur och yttre form, är yttringar av kosmisk asymmetri. (…) Universum är en asymmetrisk helhet och jag är övertygad om att livet, så som det manifesterar sig för oss, är en funktion av universums asymmetri eller av de konsekvenser denna medför. Universum är asymmetriskt.” [Ö5]

(A) (B)
Figur 5: (A) De båda molekylerna är spegelbilder av varandra. Den ena är ”högerhänt” och den andra ”vänsterhänt”. (B) Proteiner är jättemolekyler som består av aminosyror, vilka är hopkopplade genom peptidbindningar till långa kedjor.

 

 

Uppstod den första cellen genom spontana kemiska reaktioner?

”Den första cellen (figur 6:A) uppkom genom spontana kemiska reaktioner enligt utvecklingsläran, vilket de skapelsetroende är starkt kritiska mot.” [S1]

Svar

Det finns ett flertal hypoteser för hur den första cellen bildades från enkla organiska molekyler. En del av dessa utgår från spontan bildning av självkatalytiska RNA-molekyler [#10] som därefter införlivats i primitiva cellmembran bestående av fosfolipider.[#11] Fosfolipider är en av de vanligaste fetterna i människokroppen och består av ett hydrofilt (vattenlösligt) huvud och en hydrofob (fettlöslig) svans. I vattenlösning bildar fosfolipider membran genom att vända de hydrofila delarna utåt och de hydrofoba delarna inåt (figur 6:B). Dessa är unika i sin semipermeabilitet och kan koncentrera makromolekyler i en utspädd miljö. I Miller-Urey-experimentet (och senare experiment) har det visat sig att fosfolipidmembran uppstår spontant så länge fettsyror finns närvarande i antingen den simulerade atmosfären eller urhavet. Inkorporeringen av RNA i dessa primitiva cellmembran kan ha skett vid de heta källor man finner längs oceanryggarna. Det är i alla fall den modell som biologen Jack W. Szostak lanserade på 90-talet. Vid oceanryggarna bildas ny havsbotten och den är i ett tidigt skede full av små porer. Genom att pressa en lösning av fettsyror, RNA och lera genom sådana här porer visade Szostak att cellmembran inte bara bildas utan också spontant innesluter RNA! Dessa primitiva celler bildade en RNA-värld i vilken molekyler framför genetiska budskap och kopierar sig själva samt är utsatt för selektionstryck.
Enligt andra modeller skapades RNA-världen genom någon form av primitiv metabolism. Denna ståndpunkt framfördes första gången då den ryske biokemisten Alexander Oparin år 1924 lanserade idén om primitiva, självförökande vesiklar. Bland mer nyliga varianter på teorin finns Günter Wächtershäusers teori om järnsvavel-världen och Christian de Duves modeller, som utgick från egenskaper hos tioestrar (kemiska föreningar som bildas då svavel binds till en acylgrupp). Bland de mer teoretiska och abstrakta argumenten finns en matematisk modell av Freeman Dyson och Stuart Kaufmans idéer om autokatalytiska mängder. [G4] [W1] [W5] [W6] [W7] [Ö6] [Ö7]

Noter

[#10] Se svaret under rubriken Kan liv uppstå ur död materia?

[#11] Tidiga former av cellmembran kan även ha bildats spontant ur s.k. proteinoider, protein-liknande molekyler som bildas då aminosyror upphettas. När proteinoider uppnår en kritisk koncentration i vattenlösning bildar de mikrosfärer, som beter sig ungefär som membraninneslutningar.

(A) (B)
Figur 6: (A) Enligt Thomas Widholm, ordförande i den kristna fundamentalistiska föreningen Genesis, anser anhängare av ’utvecklingsläran’ att denna moderna cell uppkom genom spontana kemiska reaktioner. Faktum är dock att de enda som tror att inte bara den moderna cellen utan, hör och häpna, 100 biljoner celler uppstod ’hux flux’ är kreationister! (B) I vatten bildar fosfolipider spontant de lipidbilager som utgör stommen i de moderna cellmembranen. Den första cellen bestod troligen av en RNA-molekyl innesluten i ett sådant membran.

 

 

Lite bredvidläsning

Bonniers Stora Verk om Jordens Djur: Djurens Utveckling skriver följande…

”Detaljerna om livets allra tidigaste utveckling förblir svårgripbara, men huvuddragen av de första händelseförloppen börjar framträda. Prebiotiska reaktioner (d.v.s. kemiska reaktioner som fortgår utan medverkan av levande materia), kanske i varma grunda hav och sjöar eller på land i förening med lermineral, gav upphov till de grundläggande byggstenar för liv (som t.ex. proteiner, lipider och nukleinsyror) vilka slutligen ledde till bildandet av en replikerande (sig själv mångfaldigande) cell, sannolikt ganska lik vissa nutida bakterier. Den energi som behövdes för att driva dessa prebiotiska kemiska reaktioner kan ha kommit ur vulkaniska och radioaktiv hetta från jorden, blixtar och ultraviolett strålning, kanske förstärkt av ett ökat antal meteoritnedslag under en period för mer än 4000 miljoner år sedan. (…) I laboratoriet efterliknas dessa energikällor med hjälp av värme, elektriska urladdningar, ultraviolett strålning och tryckvågor, vilka har applicerats på olika blandningar av gaser och vatten, valda så att de förhoppningsvis så mycket som möjligt skulle motsvara jordens tidiga atmosfär. Sådana laboratorieförsök har kopierat den prebiotiska syntesen av såväl enkla som relativt komplicerade organiska molekyler och har t.o.m. gett en antydan om hur den första cellen bildades.” [Ö8]

 

Prehistoric Past Revealed: The Four Billion Year History of Life on Earth skriver följande…

”The 1950s saw the beginning of a renaissance in the investigation of life’s biological origins. It was an American physical chemist, Harold Urey (1893-1981), who became interested in the question and thought that the primitive Earth probably had a reducing atmosphere. He encouraged one of his students and later co-worker chemist, Stanley Miller (b. 1930), to try a series of lab experiments based on this notation. In 1953, Miller passed a mixture of methane, ammonia, and hydrogen through water into which electrical energy was continously sparked. Miller thought that this replicated in the simplest possible way the biochemical and physical conditions of early Earth. Within days, an impressive array of organic molecules were indeed synthesized, including 25 amino acids, which are the building blocks of proteins. Since then, other energy sources have been tried, including radiation and ultraviolet light, and even more complex molecules have been synthesized, including adenine, the base for nucleic acid. But how such molecules might have evolved into life is not clear. What would organize them? There is still no obvious mechanism – yet.” [Ö9]

 

Staffan Ulfstrand skriver följande i Fågel, fisk & folk – från beteendeekologins forskningsfält

”Liv har funnits på jorden i omkring 4 miljarder år. Det uppstod i en kemisk miljö, som fundamentalt skilde sig från dagens. En av de viktigaste skillnaderna var frånvaron av fritt syre och följaktligen av oxidationsprocesser. Därför kunde alltmera komplicerade molekyler uppstå i den kemiska ’ursoppan’; i dagens oxiderande värld skulle de falla sönder lika fort som de bildades. Vissa av dessa molekyler hade den märkvärdiga egenskapen att ur mediet fånga in molekyler av olika slag, vilka byggdes om och kombinerades samt användes till att bygga kopior av den infångande molekylen, som alltså bedrev ett slags självkopiering. Andra kemiska ämnen fäste också på denna glupska molekyl och kom att bygga upp en alltmera komplicerad ’protobiont’ (urvarelse). De ämnen, som hade denna märkvärdiga förmåga till självkopiering, var nukleinsyror, d.v.s. förstadier till de ribo- och deoxiribonukleinsyror (RNA resp. DNA), som utgör de genetiska informationsbärarna i alla dagens levande varelser. De molekyler, som nukleinsyrorna fångade upp ur mediet och som kom att omge dem med ett slags ’hölje’ blev de olika typer av proteiner, d.v.s. de ämnen som bygger upp kroppen och utför dess mest väsentliga livsfunktioner hos moderna organismer. Livet uppstod således i form av successivt alltmera komplicerade aggregat av självkopierande nukleinsyror (…) och mångahanda proteiner, som kom att organiseras till ett alltmera sofistikerat maskineri för metabolism (ämnesomsättning) baserad på enzymatisk verksamhet. Enzymer har den speciella egenskapen att starta, reglera och avbryta kemiska processer utan att själva förbrukas. Emellertid är nukleinsyrornas självkopieringsmekanism inte ofelbar, utan ger visst utrymmer för smärre, slumpvisa förändringar i molekylens struktur och därmed i dess funktionssätt. Som ett resultat av sådana fabrikationsfel uppstod så småningom populationer av DNA-molekyler med omgivande hölje, som började visa en viss individualitet i skilda hänseenden. Viktigast var att de varierade med avseend på den hastighet, med vilken de kunde bygga nya kopior av sig själv. Det blir då ofrånkomligt att somliga DNA-varianter kom att öka, andra att minska i frekvens.” [Ö10]

 

Referenser

Christer Holmdahl

[CH1] C. Holmdahl, Evolutionen, Christer Holmdahls hemsida (2007-05-04)

EvoWiki

[E1] Abiogenesis, EvoWiki (2006-10-12)

[E2] Not all amino acids needed for life have been formed experimentally, EvoWiki (2006-12-26)

[E3] Early molecules would have been destroyed by UV light, EvoWiki (2006-10-12)

[E4] Life uses only left-handed amino acids, EvoWiki (2006-10-12)

Genesis FAQ

[G1] P. Annala, Kan liv uppstå ur död materia?, Genesis FAQ (2006-09-14)

[G2] P. Annala, Om det skulle bevisas med 100% säkerhet t.ex. att jorden är mycket äldre än 10000 år, skulle ni ändå hålla fast vid att den inte är det?, Genesis FAQ (2006-09-17)

[G3] A. Gärdeborn, Jag har hört att det skulle finnas bakterier på Mars: hur har de hamnat där?, Genesis FAQ (2007-07-23)

[G4] http://genesis.nu/kontakt.html (2008-10-21)

Kreationism.info

[KI1] J. Nordlander, Livets början och kemiska evolution, Kreationism.info (2007-10-07)

Skapelsetro.se

[S1] T. Widholm, Kritik från Evolutionsteori.se, Skapelsetro.se (2008-10-07)

Talk Origins

[T1] Pasteur proved life only comes from life (law of biogenesis), Talk Origins (2006-10-12)

[T2] Not all amino acids needed for life have been formed experimentally, Talk Origins (2006-10-12)

[T3] Early molecules would have been destroyed by ultraviolet light, Talk Origins (2006-12-26)

[T4] Earth’s early atmosphere had no reducing gases, Talk Origins (2007-10-12)

[T5] Earth’s early atmosphere had abundant oxygen, Talk Origins (2007-10-12)

[T6] Life uses only left-handed amino acids, Talk Origins (2006-12-28)

VoF

[V1] D. Larhammar, Missförstånd och lögner, VoF (2006-08-08)

[V2] S. Johansson, Är kreationismen vetenskapligt hållbar?, Folkvett nr. 1/1993

[V3] D. Larhammar, Mats Moléns missförstånd, Folkvett nr. 1/1998

Wikipedia

[W1] Livets uppkomst, Svenska Wikipedia (2006-12-27)

[W2] Earth’s atmosphere, Wikipedia (2007-10-14)

[W3] Bandad järnmalm, Svenska Wikipedia (2007-10-13)

[W4] Svag växelverkan, Svenska Wikipedia (2006-12-29)

[W5] Fosfolipid, Svenska Wikipedia (2006-10-21)

[W6] Jack W. Szostak, Wikipedia (2008-10-12)

[W7] Alexander Oparin, Wikipedia (2008-10-12)

Övrigt

[Ö1] S. Ulfstrand, Savannliv: Djurs och människors biologi i vårt afrikanska urhem, Carlsson (1999)

[Ö2] B. Bryson, En kortfattad historik över nästan allting, Fahrenheit (2003)

[Ö3] Compact 99, Bonnier Lexikon

[Ö4] J. Lundqvist, Geologi: processer – utveckling – tillämpning, Studentlitteratur (2006)

[Ö5] R. Dubos, Louis Pasteur och den moderna vetenskapen, Prisma (1960)

[Ö6] J. Eklöf, Livets uppkomst och djurens evolution, Fladdermus.net (2008-10-12)

[Ö7] Människokroppen – en översikt: Celler, vävnader och hud, Sjukvårdsrådgivningen (2008-10-21)

[Ö8] Bonniers Stora Verk om Jordens Djur: Djurens Utveckling, Bonnier Lexikon AB (1996)

[Ö9] D. Palmer, Prehistoric Past Revealed: The Four Billion Year History of Life on Earth, Octopus Publishing Group (2003)

[Ö10] S. Ulfstrand, Fågel, fisk & folk – från beteendeekologins forskningsfält, Universitetsförlaget (1996)

Bilder

Figur 1:A: Lava flows from the Kīlauea volcano into the ocean on the Island of Hawaii, Wikimedia Commons (2007-10-09)
This image is in the public domain because it contains materials that originally came from the United States Geological Survey, an agency of the United States Department of Interior.

Figur 1: B: Black smoker at a mid-ocean ridge hydrothermal vent, Wikimedia Commons (2007-10-08)
This image is in the public domain because it contains materials that originally came from the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, taken or made during the course of an employee’s official duties.

Figur 1: C: A multicolored Perseid meteor striking the sky just to the right from Milky Way., Wikimedia Commons (2007-10-09)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Figur 2:A: YassineMRabet, Miller-Urey experiment, Wikimedia Commons (2008-02-03)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation license, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation license”.

Figur 2:B: NASA, The Urey-Miller Experiment, Wikimedia Commons (2006-09-14)
This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that ”NASA material is not protected by copyright unless noted”.

Figur 3: RNA compared to DNA, Wikimedia Commons (2007-10-14)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Figur 4:A: Andes Mountains as seen from Gemini 7, Wikimedia Commons (2007-10-12)
This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that ”NASA material is not protected by copyright unless noted”.

Figur 4:B: Aka, Black-band ironstone, Wikimedia Commons (2007-10-12)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

Figur 5:A: Alanin, Wikimedia Commons (2009-01-03)
I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Figur 5:B: M. Manske, Myoglobin 3D structure, Wikimedia Commons (2007-03-18)
TThis file has been released into the public domain by the copyright holder, its copyright has expired, or it is ineligible for copyright. This applies worldwide.

Figur 6:A: Den första cellen enligt Thomas Widholm, Skapelsetro.se (2008-10-22)

Figur 6:B: Phospholipids aqueous solution structures (edited), Wikimedia Commons (2008-10-22)
This image has been released into the public domain by its author, LadyofHats. This applies worldwide. In some countries this may not be legally possible; if so: LadyofHats grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.