Mikro- och makroevolution

Har makroevolution observerats?

”Mikroevolution är observerad. Makroevolution är spekulerad. Dessutom gör Bibeln denna uppdelning mellan mikro- och makroevolution. I första Mosebok står att Gud skapar ”inom sina sorter” eller ”inom sina slag”, vilket de flesta förstår som att Gud skapar vissa grupper, inom vilken korsningar och variation är möjlig (=mikroevolution), medan korsningar mellan de skapade sorterna är omöjlig (=makroevolution).” [G1]

”Ja, det finns gott om exempel på artbildningar. Men detta är ingalunda ett argument för evolution. I sin vishet skapade Gud varelser som kan anpassa sig till förändringar i miljön istället för att utrotas. Denna anpassning pågår hela tiden och kallas mikroevolution. Däremot skapade Han de stora djur- och växtgrupperna med vattentäta skott dem mellan. Evolution mellan dessa brukar kallas makroevolution och har aldrig observerats. Den är alltså helt och hållet spekulativ. (…) Bildandet av nya arter är exempel på mikroevolution och således inget som går emot den bibliska skapelsetanken. Det bör också nämnas att gränsen mellan olika arter ingalunda är entydig, utan ofta bara en fråga om zoologernas och botanikernas definition.” [G2]

”Resistens hos bakterier är exempel på mikroevolution, dvs en variation eller anpassning till miljön. Det har vi många observationer av. Däremot är makroevolution, dvs från bakterie till människa, en spekulation utan belägg i naturen.” [G3]

”Ingen har sett evolution (i stor skala). Den är enbart spekulativ.” [G4]

”Utvecklingslärans teorier är i hög grad spekulativa. De bygger alltså inte på observationer. Ett exempel är att evolution i stor skala (makroevolution) aldrig observerats. Det vi sett är variation inom begränsade djur- och växtgrupper. Denna variation har man sedan extrapolerat och antagit att den även gäller i stor skala.” [G5]

”Ibland brukar man säga att den variation inom djurgrupper man kan observera är ett bevis för evolution. Men det är ett bevis för variation, inte evolution. Att extrapolera variationen till evolution är en spekulation, något som ligger utanför naturvetenskapens område.” [G6]

Svar

Makroevolution, d.v.s. förändringar på eller över artnivå, är en direkt följd av mikroevolution som pågått en längre tid. Detta medför att den enda ”barriären” mellan mikro- och makroevolution är tid, och biologer gör inte någon absolut skillnad mellan de båda begreppen.[#1] Distinktionen mellan de två begreppen är en praktisk distinktion som införs eftersom det rör sig om skilda tidsskalor och skilda metoder för att studera dem. Det finns dock observationer som tyder på att det räcker med relativt blygsamma mutationer i en promotor för en gen eller i gener som styr embryonalutvecklingen för att makroevolution snabbt skall ske, t.ex. kan käkförsedda ryggradsdjur ha uppstått ur djur som liknade nejonögon genom att en liten mutation förändrade ett proteins utbredning i embryot (figur 1:A). Man tror också att insekter kan ha uppstått ur tusenfotsliknande leddjur genom att punktmutationer gav upphov till att flera kroppssegment förlorade förmågan att utveckla ben (figur 1:B). En annan viktig och enkel mekanism för uppkomsten av nya arter inom växtriket är polyploidisering. Vid polyploidi för- eller flerdubblas antalet kromosomer hos en organism, och individer som uppvisar olika ploiditet har svårigheter att få fertil avkomma med varandra. (figur 2) Det finns även exempel på artbildning som observerats direkt i realtid, bl.a. Diane Dodds Drosophila-experiment (figur 3). Förutom dessa exempel finns det ytterligare en överväldigande mängd vetenskapliga bevis för att makroevolution äger rum. Föreningen Genesis sprider alltså avsiktligt lögner! [T1] [V1] [V2] [W1] [W2] [W3] [Ö1] [Ö2]

Noter

[#1] Då miljontals år är tillgängliga för evolutionen är detta inte en riktig barriär.

(A) (B)
Figur 1: Genom blygsamma ”mikroevolutionära” mutationer uppstod käkförsedda ryggradsdjur ur djur som liknade (A) nejonögon, och insekter ur leddjur som liknade (B) tusenfotingar.

 

Figur 2: En tetraploid individ (= en individ med fyrdubbel kromosomuppsättning, 4n) kan uppstå då en diploid individ (= en individ med dubbel kromosomuppsättning, 2n) genomgår celldelning. Den tetraploida och den diploida individen tillhör två separata arter.

 

 

Figur 3: Diane Dodds Drosophila-experiment (1989). En homogen population av bananflugor (Drosophila pseudoobscura) uppdelades i två populationer som separerades ”geografiskt” från varandra (olika behållare). Den ena populationen fick endast livnära sig på stärkelsebaserad föda, medan den andra endast fick maltosbaserad föda. Skillnaden i föda gav upphov till att de två populationerna, under tidens gång, utvecklades i olika riktning. Då populationerna blandades såg man att flugorna inte förökade sig sinsemellan, något som tyder på att artbildning har skett.

 

 

Utgör björkmätarestudien inte ett klassiskt evolutionsbevis?

”Många av de ”klassiska evolutionsbevisen” är borta (t.ex. (…) björkmätarfjärilarna.)” [G4]

Svar

Den brittiska ekologen H.B.D. Kettlewells studie av industrimelanism (uppkomsten av mörka former p.g.a. industriföroreningar) hos björkmätare (figur 4) utgör (fortfarande!) ett klassiskt exempel på naturligt urval.[#2] [#3] Kettlewell fann att den melanistiska formen (= den svarta) utgör mellan 0 och 5% av populationerna i sydvästra England och västra Wales, jämfört med över 90% i nordöstra Englands industriområden. Av detta drog han den korrekta slutsatsen att naturligt urval gynnar den melanistiska formen på träd som blivit svarta av sot i förorenade storstadsområden (figur 5).[#4] Kettlewell antog dock att den enda selektionsfaktorn var predation av fåglar. I dag anser de flesta vetenskapsmän att det finns flera faktorer som man bör ta hänsyn till, t.ex. skillnader i ämnesomsättningshastighet mellan olika melanistiska former samt migration av björkmätare mellan olika områden. En annan svaghet i Kettlewells forskning var att han studerade fjärilar på trädstammar, fjärilarna vistas dock helst vid grenarnas bas,[#5] samt att han bedömde fjärilarnas kamouflage endast genom visuell observation. Detta var nog det bästa tillvägagångssättet på 50-talet, nyare forskning har dock visat att fåglar har ett betydligt bredare synspektrum än människor (bl.a. kan de se ultraviolett ljus). Detta medför att det som verkar välkamouflerat för det mänskliga ögat inte behöver uppfattas så för en fågel. Tills dessa kompletterande studier har gjorts är Kettlewells arbete ofullständigt, men ej fel![#6] Det bör också påpekas att nyckelpigor, spindlar, skalbaggar, stadsduvor och över hundra svärmararter uppvisade industrimelanism. [Ö3] [Ö4] [Ö5] [Ö6]

Noter

[#2] Så här beskrivs Kettlewells experiment av Staffan Ulfstrand i den utmärkta boken Gökmaffia och falska orkidéer: ”I sotiga skogar i Manchester-regionen och i fräscha skogar i norra England placerade Kettlewell ut levande björkmätare av båda morferna och studerade sedan hur många som var vid liv och kunde återfångas när dagen var över. Andra gånger placerade han ut döda mätare mot matchande respektive kontrasterande bakgrund och undersökte vad som hände med dem antingen dold i ett gömsle eller med hjälp av en kamera. Också burhållna småfåglar fick ställa upp och pröva sin förmåga att hitta bakgrundsmatchande respektive kontrasterande fjärilar. Med beundransvärd uppfinningsrikedom lade Kettlewell upp och genomförde rader av experiment för att klarlägga mätarfjärilarnas sårbarhet för predatorer i form av insektsätande småfåglar. Slutsatserna var entydiga. Fåglarna förbisåg en mycket högre andel av de matchande är de icke-matchande fjärilarna. I sotiga skogar klarade sig carbonaria betydligt bättre än typica, medan motsatsen gällde i rena skogar. De fågelarter som agerade i dessa experiment var talgoxar, rödhakar, järnsparvar och rödstjärtar. (…) Den viktigaste anledningen till att de brittiska björkmätarna figurerar i snart sagt varenda lärobok i evolutionsbiologi är att de erbjuder en så övertygande dokumentation av att naturligt urval pågår nu som förr och att det under vissa betingelser är en tillräckligt kraftfull mekanism för att åstadkomma syn- och mätbara evolutionära förändringar mitt framför våra ögon.[Ö7]

[#3] Och så här beskriver Richard Dawkins samma experiment i den utmärkta boken Climbing Mount Improbable: ”(…) my Oxford colleague the late Bernard Kettlewell famously studied the evolution of dark, almost black, moths in species that had hitherto been light-coloured. In the species he especially studied, Biston betularia, dark individuals tend to be slightly hardier than light ones, but in unpolluted country districts they are rare because they are conspicious to birds and are promptly picked off. In industrial areas where tree trunks have been blackened by pollution, they are less conspicuous than the light-coloured forms and consequently less likely to be eaten. This also allows them to enjoy the additional advantage of their natural hardiness. The consequent increase in numbers of dark forms, to overwhelming numerical dominance in industrial areas since the mid-nineteenth century, has been dramatic and is one of the best attested examples of natural selection in action. And now we come to the reason for introducing the case here. It is often wrongly thought that after the Industrial Revolution natural selection worked on a single brand-new mutation. On the contrary, we can be sure that there always been dark individuals – they just haven’t lasted very long. Like most mutations, this one will have been recurrent but the dark moths were always rapidly snapped up by birds. When conditions changed after the Industrial Revolution, natural selection found a ready-made minority of dark genes in the gene pool to work upon.” [Ö8]

[#4] Enligt vissa biologer kommer den melanistiska formen av björkmätare att snart vara utrotad p.g.a. införda miljölagar.

[#5] Då barken på grenarna inte skiljer sig nämnvärt från stammen påverkas emellertid inte slutresultatet.

[#6] Kettlewells arbete granskades 1998 av Michael E. N. Majerus (Genetiska Institutionen, Cambridge). Han slutsats var: ”In my view, the huge wealth of additional data obtained since Kettlewell’s initial predation papers does not undermine the basic qualitative deductions from that work. Differential bird predation of the typica (= vit form) and carbonaria forms (= svart form), in habitats affected by industrial pollution to different degrees, is the primary influence on evolution of melanism in the peppered moth. (…) My view of the rise and fall of the melanic form of the peppered moth is that differential bird predation in more or less polluted regions, together with migration, are primarily responsible, almost to the exclusion of other factors.” [Ö5]

(A) (B)
Figur 4: (A) Normal (Biston betularia typica) och (B) melanistisk form (Biston betularia carbonaria) av björkmätare.

(A) (B)
Figur 5: (A) Normal (vänster) och melanistisk form (höger) på lavklädd stam ute på landsbygden. (B) Normal (över) och melanistisk form (under) på nedsotad trädstam utanför Birmingham. (Kettlewells originalfoton.)

 

Är evolution = slump + tid?

”Naturen är full av komplexa organ som kräver tusentals samverkande delar. Dessa kan inte uppkomma genom små, slumpmässiga steg.” [G4]

”Den enkla förklaringen på ett fenomen är ofta en konstruktör men ändå antas slumpstyrd utveckling.” [G5]

”På samma sätt grundar en evolutionist sin kunskap på en blandning av tro och vetenskap. (Även om de sällan erkänner detta.) De har en grundläggande tro på att endast slump och tid har format de strukturer vi ser idag, och använder sedan vetenskap för att försöka få stöd för detta antagande. Detta lyckas dock dåligt, enlig oss skapelsetroende.” [G7]

”Skapelsemodellen och evolutionsmodellen är i sig väldigt olika. Det ena förutsätter en Gud, en ung ålder för jorden (och universum), en intelligent designer bakom allt osv; det andra förutsätter ungefär motsatsen: att Gud _inte_ är inblandad, långa tidsåldrar och slumpmässiga händelser.” [G8]

”Det som förenar oss är tron att jorden och universum är skapade med design och syfte och inte utvecklade genom slump och tid.” [G9]

Svar

Evolutionsteorin säger inte att det ”endast är slump och tid som har format de strukturer vi ser idag”.[G7] Variationen är slumpmässig, men det naturliga urvalet är det inte (figur 6).[#7] [#8] Douglas Futuyma, professor i evolutionsbiologi vid State University of New York, förklarar varför: ”Evolution certainly does involve randomness; it does involve unpredictable chance. For example, the origin of new genetic variation by mutation is a process that involves a great deal of chance. Genetic drift (…) is a matter of chance. However, natural selection itself is the single process in evolution that is the antithesis of chance. It is predictable. It says that, within a specific environmental context, one genotype will be better than another genotype in survival or reproduction for certain reasons having to do with the way its particular features relate to the environment or relate to other organisms within the population. That provides predictability and consistency. So, if you have different populations with the same opportunity for evolution, you would get the same outcome. (…) The reason that natural selection is important is that it’s the central idea, stemming from Charles Darwin and Alfred Russel Wallace, that explains design in nature. It is the one process that is responsible for the evolution of adaptations of organisms to their environment.”[Ö9] [Ö10] [Ö11]

Noter

[#7] För att förstå hur urbota korkat föreningen Genesis påstående är, kan följande liknelse vara nyttig: Antag att du kastar tusen mynt och avlägsnar alla som visar ”klave” (= naturligt urval). Du påstår därefter för dina vänner att alla mynten hamnade med kronsidan upp genom ren slump. Detta är precis vad Gärdeborn & Co. gör.

[#8] Se artikeln Naturligt urval mot slump.

 

Figur 6: Den slumpmässiga variationen bearbetas och ges riktning av det naturlig urvalet.

 

Innebär evolution en linjär och gradvis utveckling från primitivt till komplicerat?

”Barbara Stahl skriver ”Alla argument om orsaker bakom orthogenesis (orthogenesis = en idé om en linjär och gradvis utveckling från primitivt till komplicerat(…) ) visade sig vara irrelevanta vid en närmare granskning av de antagna exemplen som används som stöd för en linjär utveckling och kastade därför tvivel över fenomenet.” [G10]

”Denna process brukar kallas mikroevolution och är alltså en variation eller differentiering och inte en utveckling mot något mer och mer komplicerat (som evolutionsläran menar).” [G11]

Svar

Föreningen Genesis blandar (avsiktligt?) ihop evolutionsteorin med teorin om ortogenes. Låt oss därför reda ut begreppen.
Enligt evolutionsteorin bildar alla arter ett fylogenetiskt träd (figur 7:A). I detta träd är alla nu levande arter produkter av en lika lång evolution, d.v.s. inga arter är mer primitiva än någon annan, bara samtida (figur 7:B). Evolutionen har alltså inte endast en riktning, utan otaliga. Vissa av dessa riktningar leder faktiskt till att organismer ”degenererar” (ur vår synvinkel sett), t.ex. har vissa parasitiska organismer förlorat de flesta av sina organ och består i huvudsak av en mun, en matsmältningsapparat och könsorgan (figur 7:C).[#9] Ett annat utmärkt exempel på ”degenerativ” evolution är alla de mängder av gener i djurs och växters arvsmassa som har blivit icke-funktionella p.g.a. skadliga mutationer, s.k. pseudogener.
Enligt ortogenesteorin fortsätter en organism att utvecklas i samma riktning oavsett urvalstryck. Teorin kunde dock inte förklara de icke-linjära mönster som paleontologer upptäckte i fossillagren. Dessa mönster kan emellertid förklaras med Darwins teori om evolution genom naturligt urval. Den moderna syntesen förpassade slutligen ortogenesteorin till historiens skräphög. Ortogenes är därmed ej en del av den moderna evolutionsteorin, och få eller inga biologer anser i dag att evolutionen strävar mot något ”mål”. [T2] [V1] [V3] [W4] [W5] [Ö10] [Ö12]

Noter

[#9] Mer om parasiternas evolution kan man läsa om i Carl Zimmers bok Parasite Rex: Inside the Bizarre World of Nature’s Most Dangerous Creatures (äcklig, men bra!).

(A) (B) (C)
Figur 7: (A) Alla nu levande arter är produkter av en lika lång evolution och bildar ett fylogenetiskt träd. (B) Att alla organismer skulle kunna rangordnas i ”högre” och ”lägre” (scala naturae) är en religiös föreställning som ”debunkades” av evolutionsteorin. (C) Parasiter är ett utmärkt exempel på att evolutionen kan vara ”degenerativ”. Bilden visar Ancylostoma caninum parasiterande i tarmen på en människa.

 

Var variationen av djur mindre på Noaks tid?

”Variationen av djur var sannolikt mycket mindre på Noas tid. Många skapelsetroende tror att Gud skapade ett antal ”grundtyper” djur och växter, fullt färdiga från början (alltså inte utvecklade). Dessa grundtyper låg kanske någonstans vid släkten-familjer enligt modern klassificering. De var ganska få, typ ett hunddjur (ur vilket hundar, vargar, rävar, schakaler etc kommit) och ett (eller ev två) kattdjur (ur vilket tamkatt, lejon, tiger, puma etc kommit). Grundtyperna har alltså genomgått en variation, eller anpassning till skiftande miljöer, ur vilken dagens mångfalt av arter uppkommit. Denna process brukar kallas mikroevolution och är alltså en variation eller differentiering och inte en utveckling mot något mer och mer komplicerat (som evolutionsläran menar). Den leder till att artrikedomen har ökat i tiden, och således hade Noa sannolikt ett mindre antal djur att ta hänsyn till än han skulle haft idag.” [G11]

Svar

Om alla dessa ”grundtyper”[G11] skulle ha ”genomgått en variation, eller anpassning till skiftande miljöer, ur vilken dagens mångfalt av arter uppkommit”[G11] krävs artbildning, d.v.s. makroevolution. Detta motsäger föreningen Genesis påstående att ”Han [skapade] de stora djur- och växtgrupperna med vattentäta skott dem mellan”[G2] (se även [G1], [G3], [G4], [G5] och [G6]). Det skulle också krävas mycket höga evolutionshastigheter, betydligt högre än vad biologer anser vara rimligt. För att uppnå dessa höga hastigheter krävs populationer som uppvisar hög genetisk inom-variation, d.v.s. variation mellan individer. Enligt syndaflodsmyten måste alla populationer ha startats av endast två individer. Den genetiska variationen mellan dessa individer är mycket låg (approximativt noll). Detta medför att icke-skadliga mutationer måste uppstå (t.ex. genom kopieringsfel vid DNA-replikationen, kemiskt mutagena ämnen, joniserande strålning, virus som överför DNA-fragment mellan individer och arter, etc.) för att ge upphov till den variation som bearbetas och ges riktning av det naturliga urvalet. Evolutionshastigheten kommer därför att vara mycket låg, d.v.s. de höga hastigheter som föreningen Genesis kräver för sitt ”utvecklingsscenario” skulle aldrig erhållas.[#10]
Föreningen Genesis påstående att ”hundar, vargar, rävar, schakaler etc”[G11] härstammar från ett enda hunddjur”[G11], som levde för några tusen år sedan, leder till en mycket intressant konsekvens. Jag ger ordet till Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet: ”Det är nämligen så att människa och schimpans skiljer betydligt mindre sinsemellan än vad hunddjuren varg och räv gör (baserat på delar av tre gener i mitokondriegenomet, ca. 2000 nukleotider; se Wayne et al., 1997). Medan varg och räv har drygt 300 DNA-skillnader i de aktuella generna så är skillnaden mellan människa och schimpans endast 192. Således, om [föreningen Genesis] anser att dessa hunddjur uppstått genom mikroevolution på blott 10.000 år så borde [de] rimligtvis acceptera att även människa och schimpans evolverat från en gemensam föregångare under denna tidsperiod.”[V4] [#11] [T3] [Ö10]

Noter

[#10] Någon som uppfattar ironin i att föreningen Genesis försvarar skapelsetron med evolutionsteorin? 😉

[#11] Artikeln refererar till Mats Molén.

 

Kräver evolutionsteorin att djur och växter uppträder i sekvenser?

”Djur och växter uppträder i grupper. Utvecklingsläran kräver sekvenser.” [G4]

Svar

Redan Charles Darwin visade i Om Arternas Uppkomst (1859) att evolutionens ständiga förgreningar leder till att djur och växter uppträder i grupper”,[G4] t.ex. bildar fåglar och däggdjur två grupper (figur 8). Evolutionen postulerar inte alls gradvisa skillnader mellan dessa grupper, tvärtom förutsäger teorin att exempelvis fåglar är närmare besläktade med varandra än med däggdjur. Inom grupperna kan man dock ibland konstatera kontinuerliga gradvisa skillnader, t.ex. om man jämför människa, schimpans, gibbon och babian. [V5] [V6]

 

Figur 8: Detta fylogenetiska träd från Om Arternas Uppkomst visar tydligt hur varje ny utvecklingslinje förgrenar sig och ger upphov till nya grupper av arter.

 

Erkännanden

Stort tack till professor Mats Björklund för klargörandet av skillnaden mellan mikro- och makroevolution.

 

Referenser

Genesis FAQ

[G1] A. Gärdeborn, Varför kan man motivera mikroevolution och inte makroevolution, och var går gränsen?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G2] A. Gärdeborn Är det vetenskapligt bevisat att det uppstår nya arter?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G3] A. Gärdeborn, Är inte resistens hos bakterier exempel på hur nya positiva egenskaper tillkommer genom mutationer?, Genesis FAQ (2006-09-14)

[G4] A. Gärdeborn, Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G5] A. Gärdeborn, Vilka brister finns det i utvecklingsläran?, Genesis FAQ (2006-09-10)

[G6] A. Gärdeborn, Varför är inte utvecklingsläran vetenskaplig godtagbar, Genesis FAQ (2006-12-22)

[G7] A. Gärdeborn, Är kreationismen en vetenskaplig teori? Min lärare säger att den inte är det!, Genesis FAQ (2006-09-20)

[G8] P. Annala, Motsäger evolutionsteorin skapelseberättelsen?, Genesis FAQ (2006-09-17)

[G9] A. Gärdeborn, Hur gammal är jorden? Varför skiljer bibelns ålder sig så mycket från naturvetenskapens?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G10] V. Annala, I böcker kan man hitta nästan kompletta utvecklingen för hästen. Vad säger ni om det?, Genesis FAQ (2006-09-12)

[G11] A. Gärdeborn, Fick alla djuren få plats i Noas ark? Hur fick man plats med all mat till dem? Hur kunde rovdjuren samsas med de andra djuren i arken?, Genesis FAQ (2006-10-04)

Talk Origins

[T1] There are barriers to large change, Talk Origins (2006-10-09)

[T2] Long-term trends (orthogenesis) do not fit evolutionary theory, Talk Origins (2006-10-09)

[T3] Animals’ exacting needs could have evolved after the Flood, Talk Origins (2006-11-26)

VoF

[V1] D. Larhammar, Molekylärgenetiska evidens för evolutionen, Dan Larhammars hemsida (2006-10-21)

[V2] D. Larhammar, Schmidts evolutionskritik är pseudovetenskapliga, Dan Larhammars hemsida (2007-06-09)

[V3] S. Johansson, Är kreationismen vetenskapligt hållbar?, Folkvett nr. 1/1993

[V4] D. Larhammar, Slutreplik till Mats Molén: Nya lögner och fler vilseledande citeringar, VoF (2006-10-26)

[V5] D. Larhammar, Sammanfattning av kritiken mot Mats Moléns bok ”Vårt Ursprung?”, VoF (2007-05-14)

[V6] D. Larhammar, Svar till Mats Molén: Felaktiga och inaktuella citeringar, VoF (2007-06-16)

Wikipedia

[W1] Makroevolution, Svenska Wikipedia (2006-10-09)

[W2] Speciation, Wikipedia (2007-06-10)

[W3] Ploiditet, Svenska Wikipedia (2007-06-10)

[W4] Pseudogen, Svenska Wikipedia (2007-05-12)

[W5] Orthogenesis, Wikipedia (2006-10-09)

Övrigt

[Ö1] Evidence for speciation, Understanding Evolution (2007-06-10)

[Ö2] Artbildning, Evolution: Forskningsgruppen för metapopulationsbiologi vid Helsingfors universitet (2007-06-10)

[Ö3] K. Miller, The Peppered Moth – An Update, Ken Miller’s Evolution Page (2006-10-22)

[Ö4] Bonniers Stora Verk om Jordens Djur: Djurens Utveckling, Bonnier Lexikon AB (1996)

[Ö5] J. Mallet, The Peppered Moth: A Black and White Story After All, Talk Reason (2007-03-30)

[Ö6] S. Toulmin & J. Goodfield, Människan upptäcker tiden: Utvecklingstankens historia, Walter Ekstrand Bokförlag (1975)

[Ö7] S. Ulfstrand, Gökmaffia och falska orkidéer, Atlantis (2002)

[Ö8] R. Dawkins, Climbing Mount Improbable, W. W. Norton & Company (1996)

[Ö9] Natural Selection – How Evolution Works: Interview with Douglas Futuyma, ActionBioscience.org (2006-11-13)

[Ö10] Compact 99, Bonnier Lexikon

[Ö11] E. Musings, What Evolution Is and What It Isn’t, Ebon Musings: The Evolution Pages (2007-03-31)

[Ö12] B. Kurtén, De skuldlösa mördarna, ALBA (1987)

Bilder

Figur 1:A: Havsnejonöga, Wikimedia Commons (2007-06-09)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.

Figur 1:B: Darkone, Lithobius fortificatus, Wikimedia Commons (20067-06-09)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

Figur 2: Polyploidization, Wikimedia Commons (2006-06-10)
I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Figur 3: Speciation experiment, Wikimedia Commons (20067-06-10)
I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Figur 4:A: O. Leillinger, Biston betularia, Wikimedia Commons (2006-10-22)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.

Figur 4:B: O. Leillinger, Biston betularia f. carbonaria, Wikimedia Commons (2006-10-22)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.

Figur 5:A och B: HBD Kettlewell, Heredity (1956). Nedladdat från Industrial Melanism in the Peppered Moth, Jim Mallet’s Homepage (2007-04-02). Many thanks to Dr. Mallet for the approval to use his copies!

Figur 6: Explanation of evolution, Wikipedia (2007-06-13)
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled ”GNU Free Documentation License”.

Figur 7:A: Collapsed tree, labels simplified, Wikipedia (2007-06-13)
I, the creator of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally possible, I grant any entity the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Figur 7:B: E. Haeckel, Pedigree of man, Wikimedia Commons (2007-06-14)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 7:C: Hookworms, Wikimedia Commons (2007-06-14)
This image is a work of the Centers for Disease Control and Prevention, part of the United States Department of Health and Human Services. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

Figur 8: C. Darwin, Diagram representing the divergence of species from On the Origin of Species.Wikimedia Commons (2007-05-13)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.