Paleoantropologi

Finns det bevis för att vi härstammar från apor?

”Det finns inga entydiga bevis för detta, lika lite som det finns bevis för motsatsen. Men den mest närliggande förklaring då vi studerar naturen är, enligt min mening, att människor och apor skapades var för sig, fullt färdiga från början. Det tydligaste tecknet på detta tycker jag är avsaknaden av mellanformer. Om vi kommer från aporna så borde det ju finnas gott om apmänniskor, dvs någonting mitt mellan. Men naturen är i total avsaknad av sådana mellanformer. Oavsett vi studerar nu levande djur, fossila djur eller tittar in i våra gener, så hittar vi inga apmänniskor. Varje människa är (och har alltid varit) till 100% människa, och varje apa är (och har alltid varit) till 100% apa. De är alltså fullt färdiga från början utan spår av mellanform. Detta är naturligtvis tvärtemot vad man kan förvänta sig om evolutionsläran är riktig.” [G1]

”För det andra: Siffror som 98% eller 99% nämns gärna för att de passar in i det evolutionistiska scenariot. Samma forskning har dock visat att schimpansen är närmare släkt med människan än vad den är med gorillan! – Men det brukar man inte prata högt om eftersom det inte passar in i evolutionsscenariot. Inte heller nämner man de experiment som visat att det inte är någon skillnad alls på DNA:t hos människa och schimpans! För det tredje: Det finns många flera molekylära jämförelser som man har gjort mellan olika organismer, och som ger helt andra resultat än DNA-jämförelsen ovan. Om man exempelvis jämför hemoglobin så visar det sig att en människa och ett nejonöga (en slags ”primitiv” fisk) är mer släkt med varandra än vad nejonögat är med grodan – vilket går helt stick i stäv med evolutionsmodellen! Så sammanfattningsvis: Resultaten av molekylära jämförelser är inte alls så entydiga som de verkar vara i massmedia. Och ev. likheter kan lika gärna tolkas som tecken på intelligent design som på ett gemensamt (evolutionärt) ursprung.” [G2]

Svar

Vi kommer inte från aporna, däremot delar vi en gemensam förfader. Att påstå att ”vi kommer från aporna”[G1] är lika dumt som att påstå att ”du härstammar från dina kusiner”! Människan (Homo sapiens) tillhör familjen hominider inom däggdjursordningen primater. Den nu levande människans närmaste släktingar är vanlig schimpans (Pan Troglodytes), dvärgschimpans (Pan paniscus, kallas även bonobo) och gorilla (Gorilla gorilla). Somliga forskare anser t.o.m. att de två arterna Pan Troglodytes och Pan paniscus borde omklassificeras som Homo troglodytes respektive Homo paniscus eftersom de är så nära besläktade med människan. Det finns ett flertal forskningsresultat som visar på ett mycket övertygande sätt att människor och apor har ett gemensamt ursprung. Bland annat finns det en sammanhängande kedja av fossil, dokumenterad åtminstone 6 – 7 miljoner år tillbaka i tiden, mellan Homo sapiens och våra närmaste förfäder (tabell 1). Med hjälp av jämförande anatomi har man kunnat visa att människans fysiologi är praktiskt taget identisk med andra däggdjurs. Det finns också en stor mängd molekylärbiologiska evidens, varav några är:

× Människa och schimpans delar 98% icke-kodande DNA (vilket är mer än som brukar vara fallet med två underarter inom samma art).

× Människans och schimpansens gen för det enzym som tillverkar vitamin C är förstörd på exakt samma sätt.

× HLA-gener skiljer kraftigt mellan individer av människor, dock kan en viss HLA-variant hos en viss människa vara mer lik motsvarande gen hos en schimpans än vad den liknar den från en annan människa.

Alla dessa proto-mänskliga eller halvmänskliga fossil samt fysiologiska och molekylärbiologiska likheter är exakt vad man skulle vänta sig om vi har utvecklats från apliknande förfäder. Föreningen Genesis, som hävdar att vi är separat skapade i Guds avbild, får dock svårt att förklara dem.[#1] [T1] [T2] [V1] [V2] [W1][W27] [Ö1] [Ö2] [Ö3]

Noter

[#1] Ett litet utdrag ur Stephen Jay Goulds utmärkta essäsamling Flamingons leende: ”I ett av sina mest underbart idiotiska resonemang, föreställer sig mina skapelsetroende häxmästare att de kan sopa undan evolutionen med följande oemotsägliga invändning: ’Jaså’, utbrister de, ’du påstår alltså att människan utvecklades från aporna, eller hur?’ ’Alldeles riktigt’, svarar jag. ’I så fall, alltså, om människan utvecklades från aporna, hur kommer det sig då att det fortfarande finnas apor? Svara på det du, om du kan!’ Om evolutionen framskred enligt denna karikatyr – som en utvecklingsstege där varje stegpinne försvinner när den kroppsligen förvandlas till nästa steg – antar jag att man skulle behöva ägna viss uppmärksamhet åt detta argument. Men evolutionen är en buske och varje förfadersgrupp överlever vanligen efter att avkomlingarna har grenats av. Apor finns i många former och storlekar; det var bara en linje som ledde till den moderna människan.” [Ö4]

 

Tabell 1: Fossilkedjan mellan Homo sapiens och våra närmaste förfäder.

Fossil Tid / (miljoner år sedan) Kommentarer
Sahelanthropus tchadensis 6,0 – 7,0 Längd: –
Vikt: –
Hjärnvolym: 340 – 360 cm3 (som en schimpans)
Övrigt: Troligen tvåbent gång; markerade ögonbrynsbågar; tänder och ansikte liknande moderna människor.
Orrorin tugenensis 6,0 Längd: –
Vikt: –
Hjärnvolym: –
Övrigt: Tvåbent gång; överarmsbenet och tuggapparaten uppvisar stora likheter med moderna människor; människolik diet; skogslevande.
Ardipithecus kadabba 5,8 – 5,2 Längd: –
Vikt: -Hjärnvolym: –
Övrigt: Tidigaste arten i människans släktlinje sedan en delning givit upphov till de två arterna schimpanser.
Ardipithecus ramidus 5,4 – 4,2 Längd: 1,2 m
Vikt: –
Hjärnvolym: –
Övrigt: Tvåbent gång; överarmsbenet och tuggapparaten uppvisar stora likheter med moderna människor; människolik diet; skogslevande.
Australopithecus anamensis 4,1 – 3,9 Längd: –
Vikt: –
Hjärnvolym: –
Övrigt: Tvåbent gång; kroppsligt mycket lik A. afarensis; trädlevande. Se även Tillhör armbågen KNM-KP 271 en modern människa?
Australopithecus  afarensis 3,7 – 2,9 Längd: 1,0 – 1,5 m
Vikt: 30 – 70 kg
Hjärnvolym: 400 – 500 cm3
Övrigt: Könsdimorfistisk; tvåbent gång; levde nära sjöar, havsstränder och vattendrag; klättrade utmärkt. Se även Var Lucy mänsklig.
Kenyanthropus platyops 3,5 – 3,2 Längd: –
Vikt: –
Hjärnvolym: –
Övrigt: Troligen tvåbent gång; tänder intermediära mellan moderna människor och apor; (ev. ett starkt deformerat exemplar av A. afarensis).
Australopithecus africanus 3,2 – 2,4 Längd: 1,4 m
Vikt: 30 – 60 kg
Hjärnvolym: 400 – 500 cm3
Övrigt: Tvåbent gång; kraftfull tuggapparat; förmodligen allätare; låg panna; levde i buskstäpp; nyttjade sten och benredskap.
Australopithecus garhi 3,0 – 2,0 Längd: –
Vikt: –
Hjärnvolym: 450 cm3
Övrigt: Använde primitiva stenredskap.
Paranthropus aethiopicus 2,7 – 2,5 Längd: 1,3 – 1,4 m
Vikt: –
Hjärnvolym: 410 cm3
Övrigt: Tvåbent gång; markerad huvudkam; kraftfull tuggapparat; grov, fiberrik diet; använde stenredskap; behärskade elden; primitivt språk; levde i buskstäpp.
Paranthropus robustus  2,0 – 1,2 Längd: 1,0 – 1,2 m
Vikt: 40 – 54 kg
Hjärnvolym: 410 – 530 cm3
Övrigt: Könsdimorfistisk, tvåbent gång; markerad huvudkam; kraftfull tuggapparat; grov, fiberrik diet; levde i buskstäpp.
Paranthropus boisei 2,6 – 1,2 Längd: 1,0 – 1,3 mVikt: 45 – 68 kg
Hjärnvolym: 500 – 550 cm3
Övrigt: Könsdimorfistisk; tvåbent gång; markerad huvudkam; kraftfull tuggapparat; grov, fiberrik diet; levde i buskstäpp.
Homo habilis 2,5 – 1,5 Längd: 1,0 – 1,5 m
Vikt: 30 – 55 kgHjärnvolym: 590 – 650 cm3
Övrigt: Första arten av släktet homo; hög panna; tvåbent gång; klar allätare; levde på savannerna; nyttjade stenredskap; byggde möjligen olika konstruktioner; primitivt språk.
Homo rudolfensis 1,8 – 2,5 Längd: 1,6 m
Vikt: -Hjärnvolym: 600 – 800 cm3
Övrigt: Kraftig kroppskonstruktion; kraftfull tuggapparat; använde stenredskap. Se även Tillhör skallen KNM-ER 1470 en modern människa?
Homo ergaster 1,9 – 1,4

Längd: 1,8 m
Vikt: –

Hjärnvolym: 750 – 800 cm3
Övrigt: Minskad könsdimorfism; använde stenredskap; behärskade elden.

Homo georgicus 1,8 – 1,6 Längd: 1,5 m
Vikt: –
Hjärnvolym: 600 – 680 cm3Övrigt: Starkt könsdimorfistisk.
Homo erectus 1,8 – 0,4 Längd: 1,7 m
Vikt: 60 kg
Hjärnvolym: 750 – 1250 cm3Övrigt:  Tvåbent gång; utpräglade ögonbrynsvalkar; utskjutande underkäke; levde i olika miljöer; klar allätare; varierade stenredskap; använde eld. Se även Var Homo neanderthalensis och Homo erectus endast moderna människor med rakitis.
Homo cepranensis 0,9 – 0,8 Längd: –
Vikt: -Hjärnvolym: –
Övrigt: Blandning av H. erectus och H. heidelbergensis.
Homo antecessor 0,8 – 0,35 Längd: 1,75 m
Vikt: 90 kgHjärnvolym: 1000 – 1150 cm3
Övrigt: Primitivt språk.
Homo heidelbergensis 0,6 – 0,25 Längd: 1,8 m
Vikt: 60 kg
Hjärnvolym: 1100 – 1400 cm3  (överlappar med den moderna människans)Övrigt: Primitivt språk; kraftigt byggd; använde stenredskap; jagade; ev. begravde de sina anhöriga.
Homo neanderthalensis 0,35 – 0,03 Längd: 1,6 m
Vikt: 55 – 70 kg
Hjärnvolym: 1500 – 1600 cm3 (större än den moderna människans)Övrigt: Markerat nackutskott; rundare ansikte; ”flyende” panna;  kraftigt underbett; kraftigt byggda; anpassade för ett arktiskt klimat; använde stenredskap; ev. begravde de sina anhöriga. Vissa forskare anser att Homo neanderthalensis endast är en underart av Homo sapiens (Homo sapiens neanderthalensis).  Neandertalare och moderna människor var dock reproduktivt isolerade, d.v.s. de kunde inte få livsduglig avkomma. Något som tyder på att de bör behandlas som separata arter. Se även Var Homo neanderthalensis och Homo erectus endast moderna människor med rakitis.
Homo rhodesiensis 0,3 – 0,12 Längd: –
Vikt: –
Hjärnvolym: 1300 cm3
Övrigt: Markerade ögonbryn; använde stenredskap.
Homo sapiens sapiens 0,25 – nu Längd: 1,4 – 1,9 m
Vikt: 55 – 80 kg
Hjärnvolym: 1000 – 1850 cm3
Övrigt: Tvåbent gång, anpassningsbarhet; finmotorik; abstrakt tänkande; urskilja kausalitet; tolka språk och symboler; självmedvetande.
Homo sapiens idaltu 0,16 Längd: –
Vikt: –
Hjärnvolym: 1450 cm3
Övrigt: Befinner sig anatomiskt och kronologiskt  mellan H. sapiens sapiens och äldre typer, t.ex. H. rhodesiensis.
Homo floresiensis 0,10 – 0,012 Längd: 1 m (ev. dvärgväxt H. erectus)
Vikt: 25 kg
Hjärnvolym: 380 cm3
Övrigt: Tvåbent gång; avancerade stenredskap; använde eld.

 

 

Var Lucy mänsklig?

”Lucy liknade mest dagens chimpanser. Den hade ungefär samma hjänstorlek som moderna chimpanser. För övrigt var dess kroppsbyggnad mycket ap-lik.” [G3]

”Visste Du att Donald Johanson, som hittade Lucy, erkänt att han hittade knäleden mer än 50 meter från skallen? Det är alltså inte ens säkert att de tillhörde samma individ.” [G4]

Svar

Australopithecus  afarensis (”Lucy”) (ca. 3,7 – 2,9 miljoner år sedan) (figur 1) hade en fullständigt upprätt gång och en kropp som frånsett litenheten var helt mänsklig.[#2] Också armar och händer motsvarade nästan helt den moderna människans. Hjärnans volym var däremot inte större än hos en schimpans och huvudet var mycket aplikt, frånsett tanduppsättningen. Lucy uppvisar alltså större anatomiska likheter med människor än med schimpanser. Hon klassificeras därför i underfamiljen Homininae, samma underfamilj vilket släktet Homo tillhör.[#3]    Angående detta med knäleden gäller att Donald Johanson aldrig har påstått att den hörde till Lucys skelett. Det var ett separat fynd som hade gjorts ett år innan Lucy hittades. Faktum är dock att knäleden inte behövs för att visa att Lucy gick upprätt, utan andra detaljer i de delar av skelettet som hittats, såsom lårben och höftben, ger tillräcklig information. [E1] [V3] [W8] [Ö3]

Noter

[#2] Så här skriver Carl Zimmer om Lucy i den utmärkta boken Where Did We Come From? – The Essential Guide to Human Evolution: ”Given A. Afarensis’s place on the hominid evolutionary tree, it isn’t terribly surprising that Lucy’s bones are like a chimp in some ways and like a human in others. But that insight doesn’t show how her anatomical mosaic worked in real life. In recent years, scientist have pioneered a promising way out of this dilemma: making Lucy walk. They have created three-dimensional reconstructions of Lucy’s skeleton in computers, and then calculated how much energy a hominid would need to use to walk either like Groucho Marx or upright. Research at the University of Liverpool suggest that walking like Groucho Marx would have put such a strain on Lucy’s body that she would have quickly overheated. Similiar work at Arizona State University also found that Lucy would prefer an upright gait. But with her short legs, she could only manage a speed of about a mile an hour. And her hips, which were broader than those of humans, swiveled forward with each stride. But nevertheless, she held herself relatively upright.”[Ö5]

[#3] Ett litet sidospår. Så här beskriver Donald Johanson fyndet av Lucy i boken Lucy och människans förhistoria: ”’Jag  har fått nog’, sade Tom. ’När ger vi oss tillbaka till lägret?’ ’Nu. Men låt oss gå tillbaka den här vägen och undersöka bottnen på den där lilla sänkan.’ Den ifrågavarande sänkan låg just bortom krönet på den höjd där vi arbetat hela morgonen. Den hade utforskats grundligt av andra åtminstone två gånger, och inget av intresse hade hittats. Trots detta beslutade jag mig, medveten om den ’tursamma’ känsla som varit med mig sedan jag vaknade, för att ta denna lilla omväg. Det fanns praktiskt taget inga ben i klyftan. Men när vi vände för att ge oss av såg jag något som låg på marken halvvägs uppför sluttningen. ’Det där är en bit av en hominidarm’, sade jag. ’Omöjligt. Den är för liten. Måste vara någon sorts apa.’ Vi knäböjde för att undersöka den. ’Alldeles för liten’, sade Tom igen. Jag skakade på huvudet. ’Hominid.’ ’Vad gör dig så säker?’, sade han. ’Den där biten bredvid din hand. Den är också hominid.’ ’Herre Jesus’, sade Tom. Han plockade upp den. Det var bakre delen av en liten skalle. Några få fot bort låg en del av en femur, ett lårben. ’Herre Jesus’, sade han igen. Vi reste oss och började se andra benbitar på sluttningen, några kotor, delar av ett bäcken, all hominidrester. En orimligt, otillåten tanke for igenom min hjärna. Tänk om all dessa passade ihop? Kunde de vara delar av ett enda mycket gammalt skelett? Inget sådant skelett hade någonsin hittats någonstans. ’Titta på det där’, sade Tom. ’Revben.’  ’Det är inte möjligt ’, sade jag. ’Det är bara inte möjligt.’  ’Det är min själ möjligt!’, skrek Tom. ’Här är det. Precis här!’ Hans röst steg till ett tjut och jag stämde in. I den 45-gradiga hettan började vi hoppa upp och ned. I avsaknad av någon att dela våra känslor med kramade vi om varandra, svettiga och stinkande, tjutande och kramande, med de små bruna resterna av vad som nu nästan säker verkade vara delar av ett enda hominidskelett liggande runt omkring oss. (…) Lägret böljade av upphetsning. Den första natten gick vi inte till sängs. Vi pratade och pratade, drack öl efter öl. Det fanns en bandspelare i lägret och ett band med Beatles låt ’Lucy in the Sky with Diamonds’ ekade ut över natthimlen, spelade om och om igen på högsta volym i pur glädje. Någon gång under den oförglömliga kvällen, jag minns inte exakt när, fick det nya fossilet namnet Lucy.”[Ö6]

(A) (B)
Figur 1: (A) Replika av Lucys (Australopithecus afarensis) skelett samt (B) en rekonstruktion. Rekonstruktionen visar att Lucy med sin upprätta gång och kroppsställning mer liknade en människa än en apa.

 

 

Finns det vetenskapliga belägg för att vi kommer från Adam och Eva?

”DNA från en viss del av cellen kallad mitokondrie ärvs endast från moder till barn. Med hjälp av detta DNA menar forskarna att alla idag levande människor härstammar från en enda urmoder som man (lite lustigt tror man) kallar Eva. Man menar att hon levde för 100.000 – 200.000 år sedan, vilket är en åldersbestämning färgad av evolutionistiska antaganden. Ser man på mutationsfrekvensen idag och jämför den med det totala antalet mutationer som mitokondrie-DNA genomgått kommer man fram till c:a 6000 år, dvs ett tidsperspektiv väl förenligt med den bibliska berättelsen om Eva och Adam.” [G5]

Svar

Även om hon döpts efter bibelns Eva, var den mitokondriska Evan inte den enda kvinnan i sin generation. Däremot är hon den senaste mitokondriska urmodern till alla nu levande människor. Den mitokondriska Evan för dagens människor är alltså inte samma person som den mitokondriska Evan för människorna som levde för 1000 år sedan eller för våra ättlingar om 1000 år. En kvinna får titeln retroaktivt när alla utvecklingslinjer med enbart kvinnor, utom hennes egna, dör ut. Förekomsten av en mitokondrisk Eva är alltså ett rent matematiskt och statistiskt fenomen. Då generna i det mitokondriska DNA:t inte är utsatt för något större selektionstryck är det ett fullt legitimt antagande att mutationsfrekvensen hos DNA:t i mitokondrierna varit förhållandevis låg och konstant. Utgående från detta kan man beräkna att den senaste mitokondriska Evan levde för 171.500 ± 50.000 år sedan. Man finner också att Y-kromosom-Adam, den senaste anfadern från vilken alla nu levande mäns Y-kromosomer härstammar, levde ungefär 84.000 år efter mitokondriska Eva. [T3] [T4] [W28] [W29]

 

Var Piltdownmannen ett viktigt evolutionsbevis?

”Många av de ”klassiska evolutionsbevisen” är borta (t.ex. (…) piltdownmannen…)” [G6]

”Det beräknas att under åren mellan 1908 och 1953 har mer än 500 doktorsavhandlingar baserats på detta ”fynd” och ett stort antal böcker och artiklar har skrivits om Piltdownmannen.” [CH1]

Svar

Piltdownmannen var ett förfalskat fossil av en förhistorisk människa som hittades 1912 av amatörgeologen Charles Dawson i ett grustag i Piltdown i södra England (figur 2:A). Fyndet bestod av delar av ett kranium och en underkäke (figur 2:B), och det väckte genast oerhörd uppmärksamhet. Även om många var skeptiska accepterades ”fossilet” av ledande forskare som lämningar av en primitiv ”apmänniska”.[#4] Med hjälp av bl.a. C14-metoden och jämförande anatomi fann man dock att Piltdownmannen inte passade in bland andra människofynd, och det visade sig att skallen var från en modern människa, underkäken från en orangutang. Piltdownmannen betraktas därför sedan år 1953 officiellt som ett medvetet falsarium även om inga riktiga bevis för vilka som var inblandade lagts fram. Dawsons fynd debunkades alltså av vetenskapsmän, något som tydligt visar att vetenskapen korrigerar sina misstag (även om det kan ta tid). Man slutade också inom vetenskapsvärlden att åberopa Piltdownmannen som bevis för evolutionen. Föreningen Genesis fortsätter dock att sprida sina lögner. Nils Edelman slog huvudet på spiken då han skrev:

”(…) piltdownförfalskningen har utnyttjats av kreationister och vetenskapsbegabbare som bevis för vilket fusk det finns i vetenskapen och för att människans härstamning bygger på förfalskningar. Det var i alla fall vetenskapsmän som avslöjade fusket, även om det var fyrtio år senare. Däremot har kreationister och fundamentalister ännu inte genomskådat myterna i moseböckerna trots att det gått 3000 år sedan dessa skrevs.”[Ö7]

Att Piltdownmannen var ett falsarium medför inte att alla empiriska evidens som stöder evolutionen är falska, d.v.s. Piltdownmannen påverkar inte evolutionsteorins validitet. Det är inte heller sant att Piltdownmannen skulleha gett upphov till ”500 doktorsavhandlingar”,[CH1] troligen finns det inte en enda doktorsavhandling som behandlar fyndet. Avslutningsvis en fråga till föreningen Genesis (och Christer): Kreationister accepterar varken radiometriska metoder eller att människan utvecklats. Så hur kan de veta att Piltdownmannen är ett falsarium? Vilka metoder grundar de sin slutsats på? Mitt råd till föreningen Genesis (och Christer) är att de bör hävda att Piltdownmannen är ett äkta fossil som falsifierar evolutionsteorin. 😉 [E2] [T5] [T6] [T7] [W30] [Ö3] [Ö8]

Noter

[#4] En av dessa skeptiska vetenskapsmän var den legendariske paleoantropologen Louis Leakey. Han anhöll om att få undersöka originalskallen, dock fick han enbart avgjutningar.

(A) (B)
Figur 2: (A) Piltdownmännen (Vänster till höger, främre raden): W. P. Pycraft, Arthur Keith, A. S. Underwood, Ray Lankester. (Vänster till höger, bakre raden): F. O. Barlow, Grafton Elliot Smith, Charles Dawson, Arthur Smith Woodward. (B) Rekonstruktion av Piltdown-skallen.

 

Var Nebraskamannen ett viktigt evolutionsbevis?

”The Illustrated London News publicerade en konstnärs tolkning av Nebraskamannen och hans fru (se bilden ovan), allt utifrån en enda tand. Några år senare kom man fram till resultatet att tanden tillhört en utdöd gris! Förvånansvärt lite publicitet har givits åt detta faktum.” [CH1]

Svar

Nebraskamannen beskrevs 1922 av den amerikanske paleontologen Henry Fairfield Osborne (figur 3:A). Han hade undersökt en tand, funnen i geologiska lager tillhörande pliocen i Nebraska (USA), och kommit fram till att den härstammade från en förhistorisk apa (Hesperopithecus haroldcookii – ”Nebraskamannen”). En bild på Nebraskamannen publicerades samma år i llustrated London News (figur 3:B). Det var dock inte en vetenskaplig rekonstruktion, något som framgick tydlig i texten under bilden:[#5]

”Mr. Forestier [tecknaren] has made a remarkable sketch to convey some idea of the possibilities suggested by this discovery. As we know nothing of the creature’s form, his reconstruction is merely the expression of an artist’s brilliant imaginative genius. But if, as the peculiarities of the tooth suggest, Hesperopithecus was a primitive forerunner of Pithecanthropus, he may have been a creature such as Mr. Forestier has depicted.”[T8]

Ytterligare utgrävningar på fyndplatsen (1925) visade dock att tanden hade tillhört en utdöd art av amerikanskt vildsvin (Prosthennops).[#6] Detta gav upphov till att rättelser publicerades i The New York Times, The Times, Nature samt Science. Den vetenskapliga världen hade dock redan från början varit mycket skeptisk till Osbornes identifiering. Nebraskamannen har därför aldrig haft något större inflytande på det vetenskapliga tänkandet. [T8] [W31]

Noter

[#5] Osborn var själv mycket kritisk till bilden: ”(…) such a drawing or ’reconstruction’ would doubtless be only a figment of the imagination of no scientific value, and undoubtedly inaccurate.” [T8]

[#6] De bakre kindtänderna (molarerna) hos grisar och människor är mycket lika varandra.

(A) (B)
Figur 3: (A) Henry Fairfield Osborne (1857-1935) (B) Denna illustration av Nebraskamannen publicerades 1922 i llustrated London News.

 

 

Var Homo neanderthalensis och Homo erectus endast moderna människor med rakitis?

”Rakitis förorsakar deformering av kroppens ben, inklusive kranium, hos barn på grund av D-vitaminbrist som i sin tur orsakas av en felaktig diet och brist på solljus. En skapelsetroende modell för hur världen kan ha sett ut efter syndafloden förutsäger istiden samt ett drastiskt minskat solljus på grund av atmosfäriska stoftpartiklar som har sitt ursprung i stora vulkanutbrott – det kan finnas ett samband. Homo erectus är mycket lik Neanderthal. Neanderthal led i sin tur förmodligen av samma åkomma. Rudolf Virchow, som har kallats patologins fader, ansåg att den neanderthalare som han undersökte led av rakitis. Virchow, som levde på 1800-talet, hade den stora fördelen att kunna studera rakitis i praktiken på nära håll – vilket dagens forskare inte kan.” [CH1]

Svar

Rakitis (engelska sjukan) är en skelettsjukdom som orsakas av för litet intag av D-vitamin (t.ex. som en följd av brist på solljus), en vitamin som är nödvändig för benvävnaden vid upptag av kalcium. En otillräcklig förkalkning av nybildad benvävnad medför att skelettet blir mjukt och deformerat, något som ger upphov till hjul- eller kobenthet, bäckenförträngningar och skador på bröstkorgen (figur 4:A). Fossil av Homo neanderthalensis uppvisar dock inte några av dessa symptom, tvärtom tyder de på att neandertalare hade mycket grova skelettben (ca. 50% tjockare än hos moderna människor) (figur 4:B).[#7] Inte heller fossil av Homo erectus tyder på att de skulle ha lidit av rakitis. Homo erectus levde också i tropiska områden med riklig tillgång på solljus, något som ytterligare minskar risken för rakitis. Den rimligaste tolkningen av de morfologiska skillnaderna mellan Homo sapiens sapiens, Homo neanderthalensis och Homo erectus är att de tillhör olika arter (tabell 1). [T9] [W32] [Ö3]

Noter

[#7] Vissa fynd av Homo neanderthalensis uppvisade dock sjukliga förändringar, dock långtifrån alla.

(A) (B)
Figur 4: (A) Hos individer med rakitis blir skelettet mjukt och deformerat, något som ofta ger upphov till hjulbenthet. (B) Detta neandertalkranium visar tydligt neandertalarnas grova benstruktur.

 

Hur uppkom de olika hudfärgerna?

”Enligt skapelsescenariet så skapades människan från början med genetisk information för både mörk och ljus hudfärg. Att vissa människor idag har ljusare och andra mörkare hudfärg beror på att olika miljöfaktorer gjort att ”ljusa gener” respektive ”mörka gener” slagits av och på efter behov. (Naturligtvis är detta en förenkling eftersom mekanismerna som styr hudfärgen är mycket mer komplex än enstaka gener.) Observera att med denna förklaring så bildas inte ny information under ett antaget utvecklingsförlopp, utan redan befintlig information (för ljus eller mörk hud) aktiveras (eller deaktiveras) beroende på miljömässiga behov.” [G7]

Svar

Människans hudfärg beror på förekomsten av färgpigmentet melanin i överhuden. Melaninet har som funktion att skydda huden genom att absorbera solens ultravioletta strålning. Människor vars förfäder levt länge nära ekvatorn har i allmänhet större mängder melanin i huden, vilket gör denna brun eller svart och skyddar dem mot den myckna solexponeringen, som ger mer ljushyade människor en ökad risk för melanom. Enligt den senaste forskningen härstammar människan från Afrika, och därför är det troligt att de första människorna var mörkhyade med stora mängder melanin i överhuden. När människor utvandrade från Afrika och slog sig ner i Asien och Europa minskade det evolutionära trycket på att uppehålla produktionen av melanin eftersom de bodde på platser med mindre starkt solljus, där mindre solskydd behövdes. Därför började olika variationer av gener inblandade i produktionen av melanin att visa sig i befolkningen, vilket ledde till att befolkningar som bodde långt från ekvatorn fick ljusare hud och hår (figur 5). [W33] [Ö3]

 

Figur 5: Fördelningen av hudfärger i världen. Notera att mörka hudfärger dominerar i solrika områden kring ekvatorn, medan ljusa hudfärger dominerar i det solfattiga norr.

Tillhör skallen KNM-ER 1470 en modern människa?

”KNM-ER 1470 (Kenya National Museum – East Rudolf nr 1470). Richard Leakey, son till Louis och Mary Leakey, fann 1967 en stor samling fossil öster om floden Rudolf i norra Kenya. Över 40 Australopitheciner och många stenverktyg hittades på denna plats. 1972 fann man den skalle som var särskilt intressant och som fick museibeteckningen KNM-ER 1470. Den hade ett mycket modernt utseende och hjärnvolymen var 800 cm3 som var högre än apornas volym och en rentav mänsklig volym. Skallen var rekonstruerad utifrån hundratals bitar och hade ett drag av Australopithecus över sig. Rekonstruktionen av denna skalle har ifrågasatts av många experter. Det finns ingen anledning att inte klassa den som fullt mänsklig (Homo sapiens) baserat på utseendet (morfologin).” [CH1]

Svar

Det finns ett flertal goda anledningar att inte klassificera skallen KNM-ER 1470 (figur 6) som ”fullt mänsklig”.[CH1] Bland annat uppvisar den en hjärnvolym (750 cm3) som är betydligt mindre än den moderna människans (1350 cm3), d.v.s. skallen uppvisar inte ”en rentav mänsklig volym”.[CH1] Den har också ett betydligt robustare utseende. Dessa egenskaper, samt det faktum att skallens ålder är ca. 1,8 miljoner år, har medfört att paleoantropologer klassificerar den som tillhörande arten Homo rudolfensis (alternativt Australophitecus eller Kenyantrophus).[#8] [E3] [T10]

Noter

[#8] Kreationisten Duane Gish anser att KNM-ER 1470 tillhör en apa, medan kreationisten Marvin Lubenow anser att den tillhör en människa. Ett bättre övergångsfossil kan man inte hitta!😉

 

Figur 6: KNM-ER 1470

 

Tillhör armbågen KNM-KP 271 en modern människa?

”År 1965 fann Bryan Patterson vid Harvard University en benbit i Kanapoi, sydväst om floden Rudolf i norra Kenya, som visade sig vara en nedre del av en vänster överarm. Den var välbevarad och den daterades till 4,5 miljoner år. Både Patterson och Howells jämförde fossilet med både en modern människas, en chimpans och en Australopithecus överarmar. Denna analys avslöjade att den var ’slående lik’ en modern människas överarm men slutsatsen blev att den i alla fall tillhörde en Australopithecus. Senare förklarade andra forskare att ”Resultaten visar att objektet från Kanapoi, som är 4 – 4,5 miljoner år gammalt, är oskiljbart från en modern Homo Sapiens…” (Henry McHenry, tidningen Science s.190, 31 Okt 1975). För denna typ av fossil är det lätt att se skillnad på människor och andra primater. Det visar sig vara mänskligt när det undersökts men det klassificerades som en Australopithecus. Howells förklarade orsaken 1981: ”Vi föreslog att det kunde representera en Australopithecus eftersom att till denna tid bestämma det till en Homo verkade befängt, även om det skulle vara korrekt med undantag av tidsaspekten.”” [CH1]

Svar

Faktum är att överarmsbenet (humerus) (figur 7) hos alla hominider liknar varandra, t.ex. är schimpansens och människans överarmsben i stort sett oskiljaktiga. Det är alltså för denna typ av fossil inte ”lätt att se skillnad på människor och andra primater”.[CH1] De anatomiska evidensen tyder på att KNM-KP 271 tillhör arten Australopithecus anamensis. [E4] [T11]

 

Figur 7: Överamsbenet hos en människa

 

Erkännande

Stort tack till Prof. Mats Björklund för klargörandet av den taxonomiska nomenklaturen.

Referenser

Christer Holmdahl

[CH1] C. Holmdahl, Människan, Christer Holmdahls hemsida (2007-05-05)

EvoWiki

[E1] Australopithecus was fully ape, closer to chimp, EvoWiki (2006-12-16)

[E2] Piltdown man was a hoax, EvoWiki (2007-01-25)

[E3] Richard Leakey found a normal human skull under a layer of rock dated at 212 million years, EvoWiki (2007-08-20)

[E4] KP 271 (a fossil humerus) was human, EvoWiki (2007-08-26)

Genesis FAQ

[G1] A. Gärdeborn, Vilka klara bevis finns det på att vi inte kommer från aporna?, Genesis FAQ (2006-10-01)

[G2] P. Annala, Människans och schimpansens DNA är lika varandra till 99%. Är inte det ett bevis för att apor och människor är släkt?, Genesis FAQ (2006-10-02)

[G3] P. Annala, Var ”Lucy” mänsklig?, Genesis FAQ (2006-10-01)

[G4] A. Gärdeborn, Svar till Thomas T. Ding, Bibeltemplet (2007-11-04)

[G5] A. Gärdeborn, Finns det vetenskapliga bevis på att vi skulle komma från Bibelns Eva och Adam?, Genesis FAQ (2006-10-01)

[G6] A. Gärdeborn, Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin?, Genesis FAQ (2006-10-02)

[G7] A. Gärdeborn, Vilken hudfärg hade Adam och Eva? Hur uppkom de andra hudfärgerna?, Genesis FAQ (2007-05-10)

[G8] V. Annala, Vad hände egentligen vid Babels torn? Skulle språken och kulturerna härstamma därifrån?, Genesis FAQ (2007-07-03)

Talk Origins

[T1] All hominid fossils are fully human or fully ape, Talk Origins (2006-12-16)

[T2] Hominid Species, Talk Origins (2007-04-09)

[T3] Mitochondrial Eve lived only 6500 years ago, Talk Origins (2006-10-01)

[T4] Humanity was traced back to an African Eve, Talk Origins (2006-12-16)

[T5] Piltdown man was a hoax, Talk Origins (2006-12-14)

[T6] Piltdown Man: The Bogus Bones Caper, Talk Origins (2007-04-11)

[T7] Piltdown man was the subject of 500 doctoral dissertations, Talk Origins (2007-05-04)

[T8] Creationist Arguments: Nebraska Man, Talk Origins (2007-05-05)

[T9] Creationist Arguments: Neanderthals, Talk Origins (2007-05-09)

[T10] Creationist Arguments: Homo habilis, Talk Origins (2007-08-21)

[T11] KP 271 (a fossil humerus) was human, Talk Origins (2007-08-26)

VoF

[V1] D. Larhammar, Missförstånd och lögner, VoF (2006-10-26)

[V2] S. Johansson, Är kreationismen vetenskapligt hållbar?, Folkvett nr. 1/1993

[V3] T. D. Ding, En salig blandning, Folkvett nr. 4/2003

Wikipedia

[W1] Human Evolution, Wikipedia (2007-04-08)

[W2] Människans utveckling, Svenska Wikipedia (2007-01-21)

[W3] Sahelanthropus, Svenska Wikipedia (2007-04-06)

[W4] Sahelanthropus tchadensis, Wikipedia (2007-04-06)

[W5] Orrorin Tugenesis, Svenska Wikipedia (2007-04-06)

[W6] Ardipithecus ramidus, Svenska Wikipedia (2007-04-05)

[W7] Australopithecus  anamensis, Wikipedia (2007-04-07)

[W8] Australopithecus afarensis, Svenska Wikipedia (2007-04-07)

[W9] Kenyanthropus platyops, Wikipedia (2007-04-07)

[W10] Australopithecus garhi, Wikipedia (2007-04-07)

[W11] Paranthropus, Svenska Wikipedia (2007-04-07)

[W12] Paranthropus aethiopicus, Wikipedia (2007-04-07)

[W13] Paranthropus robustus, Wikipedia (2007-04-07)

[W14] Paranthropus boisei, Wikipedia (2007-04-07)

[W15] Homo habilis, Svenska Wikipedia (2007-04-07)

[W16] Homo rudolfensis, Svenska Wikipedia (2007-04-07)

[W17] Homo ergaster, Svenska Wikipedia (2007-04-07)

[W18] Homo georgicus, Wikipedia (2007-04-07)

[W19] Homo erectus, Svenska Wikipedia (2007-04-07)

[W20] Homo cepranensis, Wikipedia (2007-04-07)

[W21] Homo antecessor, Wikipedia (2007-04-07)

[W22] Homo heidelbergensis, Wikipedia (2007-04-07)

[W23] Homo neanderthalensis, Svenska Wikipedia (2007-04-05)

[W24] Homo rhodesiensis, Wikipedia (2007-04-06)

[W25] Homo sapiens sapiens, Svenska Wikipedia (2007-04-06)

[W26] Homo sapiens idaltu, Svenska Wikipedia (2007-04-06)

[W27] Homo floresiensis, Svenska Wikipedia (2007-04-06)

[W28] Mitokondrisk Eva, Svenska Wikipedia (2007-01-24)

[W29] Y-kromosom-Adam, Svenska Wikipedia (2007-01-24)

[W30] Piltdownmannen, Svenska Wikipedia (2007-01-26)

[W31] Nebraska Man, Wikipedia (2007-05-09)

[W32] Rakit, Svenska Wikipedia (2007-05-09)

[W33] Melaniner, Svenska Wikipedia (2007-05-13)

Övrigt

[Ö1] C. Sagan, Lustgårdens Drakar: Den Mänskliga Intelligensens Utveckling, Askild & Kärnekull (1979)

[Ö2] M. Pigliucci, Ape to monkey?, RationallySpeaking.org (2007-01-21)

[Ö3] Compact 99, Bonnier Lexikon

[Ö4] S. J. Gould, Flamingons leende, Ordfronts förlag (1989)

[Ö5] C. Zimmer, Where Did We Come From? – The Essential Guide to Human Evolution, Apple Press (2005)

[Ö6] D. Johanson & M. Edey, Lucy och människans förhistoria, Natur & Kultur (1983)

[Ö7] N. Edelman, Filosofer, forskare och filurer ur geologins historia, Sveriges Geologiska Undersökning (1994)

[Ö8] J. Lindblad, Människan: Du, jag och den ursprungliga, Bonniers (1987)

Bilder

Figur 1:A: Full replic of Lucy’s (Australopithecus afarensis) skeleton in the Museo Nacional de Antropología at Mexico City, Wikimedia Commons (2007-01-24)I, the author of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Figur 1:B: Australopithecus afarensis, Wikimedia Commons (2006-12-16)I, the author of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Figur 2:A: Piltdown painting, Wikimedia Commons (2007-04-11)This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 2:B: Woodward’s reconstruction of the skull, Talk Origins (2007-04-11)Upphovsrätt okänd. Copyright unknown. Please contact me if you have information regarding the copyright status of the photo.

Figur 3:A: Henry Fairfield Osborne, Wikipedia (2007-05-05)This image is in the public domain in the United States. In most cases, this means that it was first published in the United States prior to January 1, 1923 (see the talk page for more cases). Other jurisdictions may have other rules, and this image might not be in the public domain outside the United States.

Figur 3:B: Nebraska man, Wikimedia Commons (2007-05-05)This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 4:A: Dr. Michael L Richardson, Anteroposterior (AP) view of the legs in a 2 year old child with rickets, Wikimedia Commons (2007-05-06)This file is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 1.0 License.

Figur 4:B: Neandertal 1856 (beskärd), Wikimedia Commons (2007-05-08)This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 5: Skin color, Wikipedia (2007-05-13)Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Figur 6: Smithsonian Institution, KNM-ER 1470, Wikipedia (2007-08-24)Fair use of copyrighted material includes the use of protected materials for non-commercial educational purposes, such as teaching, scholarship, research, criticism, commentary, news reporting, and other content. Unless otherwise noted, users who wish to download or print text and image files from this Web site for such uses may do so without the Smithsonian Institution’s express permission, provided that they comply with the following conditions: 1. The content may only be used for personal, educational or noncommercial purposes; 2. Users must cite the author and source of the content as they would material from any printed work; 3. The citation must include all copyright information and other information associated with the content and the URL for the Smithsonian Institution website; 4. None of the content may be altered or modified; 5. Users must comply with all other terms or restrictions which may be applicable to the individual file, image or text.

Figur 7: Humerus, Wikimedia Commons (2007-08-26)Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.