Syndafloden

Har Syndafloden skett i verkligheten?

”(…) en världsvid översvämning (syndaflod) [har] skett i verkligheten (genom sediment med deras fossila innehåll).” [G1]

Svar

Låt oss anta att ”en världsvid översvämning (syndaflod) [har] skett i verkligheten”,[G1] vilka skulle konsekvenserna bli…

Först och främst skulle alla herbivorer (växtätare) dö av svält p.g.a. att alla växter dött under översvämningen (nya grödor skulle inte gå att plantera då all matjord har sköljts bort). Bristen på herbivorer skulle leda till att även alla karnivorer (köttätare) dör. Alla organismer anpassade till ett liv i saltvatten skulle dö i sötvattnet som täcker jorden. Koraller skulle förstöras, alla insekter skulle dö, vattnet skulle bli bräckt och odrickbart, etc. De människor och djur som inte svälter ihjäl, dör av sjukdomar och parasiter. Eftersom människor och djur fortfarande existerar kan en världsvid översvämning inte ha skett i verkligheten. En reell bakgrund till berättelsen kan dock finnas, bl.a. har arkeologiska utgrävningar i Ur (nuvarande Irak) visat spår efter en begränsad översvämningskatastrof i det flacka landet mellan floderna Eufrat och Tigris (figur 1). När vatten täckte hela slättlandet mellan bergen kunde hela världen tyckas dränkt. Kanske gav detta upphov till berättelsen om syndafloden.[#1] [E1] [Ö1]

Noter

[#1] Ett litet utdrag ur Stephen Jay Goulds utmärkta essäsamling Flamingons leende: ”Jag kan inte tänka mig någon större kontrast mellan denna moderna pseudovetenskap [kreationismen] och den sant vetenskapliga andan än Adam Sedgwicks avsvärjelse inför Geological Society i London 1831. Som Bucklands främste anhängare hade han lett kampen för översvämningsteorin, men vid det här laget visste han att han hade haft fel. Han kunde desutom erkänna att han på en viktig punkt hade haft en dålig argumentation; han hade inte korrelerat grottavlagringarna och grusskikten med det empiriska bevismaterialet, utan med sin förutfattade bibliska tro på att syndafloden verkligen hade inträffat. Då den empiriska vittnesbörden visade att hans teori var felaktig, insåg han denna logiska svaghet och underkastade sig en rigorös självkritik. Jag känner inte till något finare uttalande i vetenskapens annaler är Sedgwicks rättframma avsvärjelse (…). När jag vittnade under Arkansaskreationisternas rättegång i december 1981, läste jag det här avsnittet i rättsalen därför att jag tyckte att det utgjorde en god illustration till skillnaden mellan dogmatism, som inte kan förändras, och verklig vetenskap, i det här fallet utövad av människor som råkade vara kreationister. Den slutliga ironin och det djupa budskapet lyder alltså: Syndaflodsteorin, kärnpunkten i den modern kreationismen, avvisades för 150 år sedan, främst av yrkesteologer som dessutom var geologer, exemplariska vetenskapsmän och kreationister. Det är förnuftsvidrigheten, inte religionen, som är kunskapens och vetenskapens fiende. [Sedgwicks avsvärjelse lyder:] Då jag själv har varit troende och efter bästa förmåga förespråkat det jag nu betraktar som en filosofisk irrlära, och då jag mer än en gång citerats som förespråkande åsikter jag numera inte omfattar, anser jag det riktigt att jag som en av de sista handlingarna innan jag avgår från denna post offentligt tillkännager min avsvärjelse. (…) Enligt min uppfattning finns det numera en stor och negativ slutsats som är ofrånkomlig och väl etablerad – att den väldiga massa av översvämningsgrus som finns spridd över nästan hela jordytan inte härstammar från en enda våldsam och kortvarig period. (…) Vi borde sannerligen ha hejdat oss innan vi antog att översvämningsteorin och hänförde alla våra gamla ytliga gruslager till den bibliska syndafloden. (…) Genom att klassificera avlägsna okända formationer med ett och samma namn, genom att ge dem ett gemensamt ursprung och genom att datera dem inte efter de organiska lämningar vi har påträffat utan efter det vi hypotetiskt väntade oss att senare träffa på i dem, har vi givit ytterligare ett exempel på den lidelse med vilken tanken tar fasta på allmänna slutsatser och på den beredskap med vilken den avstår från att ta ställning till osammanhängande sanningar.” [Ö2]

 

Figur 1: Arkeologiska utgrävningar i Ur (nuvarande Irak) har visat spår efter en begränsad översvämningskatastrof i det flacka landet mellan floderna Eufrat och Tigris.

 

Handlar alla flodmyter om samma sak?

”Det finns många olika berättelser från helt skilda kulturer som alla berättar om en stor översvämningskatastrof. Också många andra element är lika i många av berättelserna, som t.ex. att floden kom som resultat av synd, att en båt blev räddningen, att endast ett litet antal människor från samma familj överlevde. Även regnbågen finns i flera av berättelserna. Många använder detta som kritik mot Bibeln. Den har helt enkelt skrivit av ännu äldre berättelser, menar de. Men i själva verket är likheterna ett tungt argument att en verklig, historisk, händelse ligger bakom.” [G2]

”T.ex. finns en syndaflods-berättelse i över hundra olika religiösa berättelser från olika delar av jorden. De har många gemensamma element som tex att orsaken var synd, jorden förstördes av vatten, en familj blev räddad i en båt etc.” [G3]

Svar

Flodmyter är vanligt förekommande, de är dock inte alla samma myt. De skiljer sig i ett flertal viktiga avseenden, bl.a.:

× skälet till översvämningen. (De flesta myter anger inga skäl.)

× vilka som överlevde. (Nästan ingen myt innehåller en familj på åtta överlevande.)

× vad de tog med sig. (Endast i ett fåtal myter försöker man rädda ett par av varje djurart.)

× hur de överlevde. (I ungefär hälften av myterna tog människor sin tillflykt till höga berg eller träd, endast i ett fåtal myter används en båt. Visa flodmyter har inga överlevande.)

× vad som hände efter floden. (Endast ett fåtal myter innehåller offerriter.)

× vissa myter beskriver en begränsad flod, andra en världsvid översvämning.

× i vissa myter går jorden under (aztekerna), i andra stoppas floden innan den hinner göra någon skada (kineserna). Det finns t.o.m. myter enligt vilka världen skapades genom en flod.

Om syndafloden verkligen har hänt är alla människor ättlingar till Noak. Vi bör därför förvänta oss att skillnaden mellan de olika berättelserna ökar med avståndet från Babylon. Det finns inga evidens som stöder detta. De olika flodmyterna är därför oberoende av varandra. Att myterna är vanligt förekommande beror troligen på att de flesta högstående kulturer har växt fram kring floder och hav, t.ex. Egypten och Babylonien (figur 2). Dessa tidiga kulturer hade en mycket begränsad kunskap om geografi och jordens storlek. För invånarna utgjorde bosättningen ”hela världen” och vid en översvämning höll ”hela världen på att gå under”. Det bör också noteras att de flesta myter ”förstärker” sanningen, t.ex. påträffas berättelser om ”gigantiska” reptiler hos folk som lever nära ”stora” reptiler. Avslutningsvis en fråga: Föreningen Genesis anser att Bibeln är bokstavligt sann,[G4] enligt dem måste därför de andra (motstridande) flodmyterna vara falska. Hur kan dessa falska myter stödja den bibliska syndaflodsberättelsen? Om de andra myterna inte är falska borde de motbevisa den bibliska myten. Varför gör de inte det? [E2] [T1]

(A) (B)
Figur 2: Att flodmyter är vanligt förekommande beror troligen på att de flesta högstående kulturer har växt fram kring floder och hav, t.ex. (A) Egypten kring Nilen och (B) Babylonien kring Eufrat och Tigris.

 

Fanns det ett skyddande ånghölje?

”En vanlig teori är att jorden innan floden omgavs av ett ånghölje som skapade en drivhuseffekt (som skulle förklara mycket av fossilens utseende, att människan kunde bli så gammal, att stora flygödlor kunde flyga etc etc). Av någon anledning kom detta ånghölje i obalans och vräkte ner sin fuktighet som ösregn. (Detta förklarar också varför det blev kallare på jorden efter floden, att det blev ont om växt-mat och att rovdjursbeteendet utvecklade sig.)” [G5]

”Före syndafloden var jordens klimat och världshaven varmare p g a det skyddande ånghöljet.”[G6]

”(…) jorden faktiskt varit täckt av ett ånghölje (”fästet” i 1 Moseboken)”[G7]

”Men ett vanligt skapelsescenarium talar om ett ånghölje som täckte jorden vid skapelsen och innan floden. Det finns flera bibelverser som indikerar ett sådant, tex 1 Mos 1:6-8 & 1 Mos 2:5-6. Under ett ånghölje finns inget direkt solljus (bara diffust) och inga regnbågar bildas. Detta ånghölje kom i obalans vid floden och regnade ner. Därför fanns direkt solljus för första gången efter floden och människorna såg regnbågen för första gången.” [G8]

Svar

Om ”jorden faktiskt varit täckt av ett ånghölje”[G7] skulle detta ha givit upphov till en enorm växthuseffekt, liknande den på Venus (figur 3). Det skulle ha blivit så höga temperaturer att bly skulle ha smält! Ett ånghölje skulle alltså leda till att jorden blev obeboelig. Det är också fysikaliskt omöjligt att täcka jorden med ett ånghölje. Enda alternativet är att vattnet, i form av is, skulle ha lagt sig kring jorden likt Saturnus ringar (detta skulle dock inte täcka hela planeten). När denna is därefter föll ned, för att bilda syndafloden, skulle den potentiella energin ha omvandlats till värme och isen skulle ha bildat supravarm ånga. Något som skulle få till följd att det mesta av flodvattnet kokade bort samt att allt liv utplånades. [E3] [T2]

 

Figur 3: Ett ånghölje kring jorden skulle leda till en skenande växthuseffekt, liknande den på planeten Venus (bilden). En syndaflod måste vara en välsignelse för de stackars djävlar som bodde i detta helvete. 😉

 

 

Gav floden upphov till en istid?

”Istiden kan ha varat bara några få hundra år. Allting beror på klimatologiska förhållanden. Före syndafloden var jordens klimat och väldshaven varmare p g a det skyddande ånghöljet. När det skyddande ånghöljet störtade ner trängde kylan från rymden ner till jordytan. P g a den relativt höga temperaturen i världshaven blev det en hög avdunstring som resulterade i stora nederbördsmängder. På polarområden föll nederbörden som snö, och bara under några få århundraden bildades de väldiga inlandsisarna. När de klimatologiska förhållandena åter stabiliserade sig, började temperaturen på jorden stiga. Isen började smälta och vattennivån i världshaven började stiga. Landområden som hade täckts av inlandsisen började också återhämta sig. Den senaste istiden har kanske inte slutat än! Förresten har det enligt skapelsemodellen bara funnits en istid, den som följde efter syndafloden. Det är från den istiden vi ser spår av i vår natur och berggrund.” [G6]

”Det finns starka och faktabaserade skäl att tro att jorden varit med om en istid. Däremot finns inga direkt faktabaserade orsaker att tro på flera istider. De som gör detta (vilket är de flesta geologer) gör ett grundantagande som brukar kallas uniformism. En uniformist menar att de proceser vi kan se på jorden idag ”alltid” har sett mer eller mindre likadana ut. ”Nutiden är nyckeln till forntiden” brukar man säga. Med ett uniformistiskt antagande, och med antagande att jorden är mycket gammal, finns skäl att tro på flera istider. Men observera att dessa skäl baseras på antaganden (uniformism och gammal jord) och inte på fakta eller observationer. Som bibliskt skapelsetroende finns inga skäl att tro på mer än en istid.” [G9]

Svar

Studier inom bl.a. geologi, kemi och paleontologi pekar entydigt på att istider har inträffat vid ett flertal tillfällen under jordens historia, bl.a. under prekambrium och tidig kambrium, ordovicium, perm och kvartär (pleistocen). De empiriska evidensen involverar bl.a.: isräfflor, moränavlagringar, varvig glaciallera, halten av O16 och O18 i djuphavsborrkärnor och borrkärnor från glaciärer samt den geografiska fördelningen av fossil. Förmodligen orsakas istider av ett komplicerat samspel mellan ett flertal faktorer, bl.a.: ändringar av solens strålning, bergveckningar som skapat glaciärer vilka kastat tillbaka värme ut i rymden, vulkanaska som hindrat instrålningen, ökning av molnigheten som också minskat instrålningen, klart väder som ökat utstrålningen, ändringar i jetströmmens läge, avbrott i det strömsystem som transporterar varmt vatten in i Ishavet, periodiska skiftningar i jordens bana (Milankovitch-cykeln) samt variationer i jordaxelns lutning som får solens instrålning och dess fördelning i nord-sydlig riktning att variera en smula. En istid kan inte heller vara i ”bara några få århundraden”.[G6] För att en kontinentalstor glaciär skall bildas och dra sig tillbaka krävs flera hundra år eller mer. Avslutningsvis en fråga till föreningen Genesis: Säger Bibeln något om att syndafloden gav upphov till en istid? Nej! Föreningen Genesis klarar inte ens av sitt eget uppdrag, ”(…) att stödja, sprida och försvara den bibliska skapelsetron”.[G4] [E4] [T3] [W1] [W2] [Ö1]

 

Bildades bergen efter floden?

”Jag tror att alla berg övertäcktes som Bibeln säger. Vi måste komma ihåg att jorden i samband med floden gick igenom mycket geologisk aktivitet med jordbäcningar och vulkaner. Detta kan delvis ha berott på trycket från allt vatten. Jag tror att mycket av bergskedjeveckningarna skedde i samband med floden, och att därför höjdskillnaderna innan och under floden inte alls var lika stora som idag. Vattnet hade inte räckt till med dagens höjd på de högsta bergen, men det såg annorlunda ut då. Många tror också att kontinentalvandringarna till stor del skedde strax efter floden.” [G5]

”Det är orimligt att tänka sig att t.ex. Mount Everest med sina nästan 9 km skulle ha varit täckt av vatten. Men enligt skapelsemodellen bildades de höga bergen kort efter Noas flod. Om det nu bara fanns ganska låga berg innan floden så är det inte alls orimligt att alla kunde bli täckta. Faktum är att om man skulle ”platta till” jordens topografi, dvs göra så att hela jordytan (inklusive havsbotten) var jämn, då skulle jorden täckas av en 2,7 km tjockt vattenlager! Finns det stöd för tanken att bergen skulle ha bildats efter floden? Ja, t.ex. finns det fossil högt uppe i bergen, t.ex. på just Mount Everest. fossil bildas när djur/växter begravs i dy, dvs de bergslager vi idag hittar högt uppe i bergen har en gång varit täckta av vatten. dessa lager är dock oftast inte horisontella, utan har uppenbarligen ”tryckts upp” p.g.a. rörelser i jordskorpan. Ofta är lagren desutom veckade och böjda, vilket bara kan förklaras av att avlagringarna var mjuka när de veckades (hade de varit hårda hade de ju inte böjts, utan gått av som sten brukar göra). Slutsatsen är att de höga berg som vi idag ser en gång har varit begravda under vatten, men att de sedan ganska snabbt ”tryckts upp”. Noas flod var en gigantisk naturkatastrof där detta kunde ske.” [G11]

Svar

× Föreningen Genesis ”katastrofiska bergskedjeveckning” skulle ha avgett enorma mängder värme och mekanisk energi, tillräckligt för att koka haven och för att bergarterna skulle genomgå en metamorfos (omvandling under högt tryck och temperatur). Det finns inga empiriska evidens som tyder på att detta har hänt.

× Enligt Paul Annala ”skulle jorden täckas av en 2,7 km tjockt vattenlager”[G11] om ”man skulle ”platta till” jordens topografi, dvs göra så att hela jordytan (inklusive havsbotten) var jämn”.[G11] Men om jorden var så pass ”platt” att den redan var täckt av vatten; vad var det då för mening med syndafloden? Hur lyckades Noak bygga arken under vattnet? Varför byggde han arken? Det var ju redan försent!

× Enligt Anders Gärdeborn var ”(…) höjdskillnaderna innan och under floden inte alls (…) lika stora som idag”[G5]. Detta visar tydligt att han inte klarar av ”(…) att stödja, sprida och försvara den bibliska skapelsetron”,[G4] ty det står klart och tydligt i 1:a Moseboken 7:19: ”Allt högre steg vattnet över jorden, tills det täckte även de högsta bergen under himlen”.[Ö3] Enligt Bibeln fanns det alltså signifikanta höjdskillnader innan och under floden.[#2]

× Enligt Paul Annala var ”Noas flod (…) en gigantisk naturkatastrof där detta [bergskedjeveckning] kunde ske.[G11] Floden var alltså tillräckligt våldsam för att ”ganska snabbt”[G11] trycka upp bergen, dock var den inte tillräckligt våldsam för att slå sönder kvarlevorna av de organismer som bildat ”fossil högt uppe i bergen”.[G11] Hur går detta ihop?

× Enligt Anders Gärdeborn skedde ”mycket av bergskedjeveckningarna (…) i samband med floden”.[G5] Varför uppvisar då olika bergskedjor olika åldrar (t.ex. är Appalacherna betydligt äldre än Klippiga bergen)? De skapades ju samtidigt! (figur 4)

Bergskedjor har studerats i detalj, kontinentaldriften som skapade dem har kartlagts och deras historia har spårats miljoner år tillbaka i tiden. Problemet med hur berg bildas har lösts, och lösningen involverar inte någon (synda)flod. [E5] [T5] [V1]

Noter

[#2] Denna dumhet debunkades redan på 1600-talet av den svenske naturforskaren Urban Hiärne. Jag ger ordet till Tore Frängsmyr: ”[Hiärne] går (…) emot syndaflodsteorierna. Han stöder sig framförallt på bibeln, när han anser att de ursprungliga bergen tillkom i själva skapelsen. I Psaltaren, Ordspråksboken och hos Job finner han belägg, för att bergen skulle vara samtida med jorden. Dessutom tar han upp det medeltida argumentet att bergen måste ha existerat före syndafloden, vilket han ser bevisat i Genesis. ’Och wattnet fick öfwerhand, och wäxte så swåra på jordene, at all högh berg under hela himmelen, wordo öfwertäckte. Femton alnar högt gick watnet öfwer bergen, som öfwertäckt wordo.’ Det som blev övertäckt måste rimligtvis ha funnits före vattnet, påpekar Hiärne.” [Ö4]

(A) (B)
Figur 4: Att (A) Appalacherna och (B) Klippiga bergen har olika åldrar framgår tydligt av erosionens inverkan.

 

Avsatte floden fossil?

”Finns det stöd för tanken att bergen skulle ha bildats efter floden? Ja, t.ex. finns det fossil högt uppe i bergen, t.ex. på just Mount Everest. fossil bildas när djur/växter begravs i dy, dvs de bergslager vi idag hittar högt uppe i bergen har en gång varit täckta av vatten. Dessa lager är dock oftast inte horisontella, utan har uppenbarligen ”tryckts upp” p.g.a. rörelser i jordskorpan. Ofta är lagren desutom veckade och böjda, vilket bara kan förklaras av att avlagringarna var mjuka när de veckades (hade de varit hårda hade de ju inte böjts, utan gått av som sten brukar göra).” [G11]

Svar

Syndafloden kan inte förklara förekomsten av fossil på höga berg/fossillagrens ordningsföljd p.g.a. att:

× Fossil på höga berg förklaras av teorin om plattektonik. Vattnet täckte helt enkelt de områden där det senare bildades berg.

× Floder eroderar berg och avsätter deras sediment i dalgångar.

× I många fall hittas fossil på de platser där organismen levde. Om syndafloden hade avsatt fossil skulle de vara slumpmäsigt ordnade (något som redan Leonardo da Vinci på 1400-talet förstod).[#3]

× Om floden hade avsatt fossil skulle vi inte ha ett fossillager som spänner över miljontals år.

× Om floden hade avsatt fossil bör ”fossiltätheten” avta med höjden över havsbottnen. Inga empiriska evidens stöder detta.

× Det finns fossil av organismer som Noak skulle ha räddat, t.ex. dinosaurier. Varför lät han dem inte få plats på arken? Om dessa organismer utrotades efter floden; varför är då deras fossil uppblandade med andra ”flodfossil”?

× Då jorden består av 3/4 hav samt 1/4 land borde en global flod avsätta ett fossillager som består till 3/4 av vattenlevande organismer samt 1/4 landlevande organismer. Inga observationer stöder detta.

× Fossilen är indelade i taxonomiskt jämförbara lager. En global flod skulle ej ge upphov till en sådan zonering. [E6] [T6]

Noter

[#3] Så här skriver Kaj Hildingson om Leonardo da Vinci i Vetenskapens profiler: ”Högt uppe bland bergen såg han [Leonardo da Vinci] fossila skal av ostron och musslor. Tydligen hade de avlagrats där när berget en gång varit havsbotten. Avlagringarna var så stora att Leonardo började tvivla på att Bibelns berättelse om Syndafloden verkligen var sann. Inte kunde en enda översvämning ha åstadkommit allt detta? Först på 1800-talet skulle geologer arbeta vidare på samma teorier och för alltid ta död på föreställningen att jorden skapats oföränderlig. Leonardo spekulerade även över djurens och växternas tillblivelse, alltså arternas uppkomst, som Darwin mot slutet av 1800-talet skulle klargöra.” [Ö5] Se även Leonardo’s Mountain of Clams and the Diet of Worms: Essays on Natural History av Stephen Jay Gould.

 

Är fossillagren indelade i ekozoner?

”Den evolutionistiska förklaringen till att olika djur hittas i olika geologiska lager är att de levt vid olika tidpunkter och lagren härstammar från dessa olika epoker. Den skapelsetroende förklaringen är att lagren bildats under en världsvid översvämningskatastrof (syndafloden) och eftersom djur lever på olika ställen och i olika miljöer (ekozoner) så begravs de på olika höjd. Djur på havsbottning (trilobiter, armfotingar, sjöliljor etc) borde begravas först och således ligga underst. Sedan begravs fiskar. Sedan svämmar oceanerna in över kontinenterna och djur som lever mellan hav och land begravs sedan, dvs paddor och ödlor. Däggdjur ligger högt. Fåglar håller sig flygande ett tag och hittas ännu högre. Människan är intelligent och söker sig upp på höjder och överlever alltså längst och hittas överst. Så även den skapelsetroende förklaringen ser en tidsföljd mellan lagren, men inte miljoner år utan några veckor.” [G12]

Svar

Fossillagren uppvisar inte en indelning i olika ekozoner p.g.a. att:

× Organismer som levde i samma ekozoner bildade ej fossil på samma höjd i de geologiska lagren, t.ex. valar – fiskar, delfiner – ichthyosaurier, fåglar – flygande reptiler, etc (figur 5).

× Fossil av organismer som lever i lägre strata finns även i högre strata, t.ex. har man funnit fossil av vattenlevande organismer över lager innehållande landlevande organismer.

× Olika gräsarter växer i stort sett på alla typer av land. Fossiliserat gräs hittas dock endast högst upp i de geologiska lagren, långt senare än andra landlevande djur och växter. [E7] [T7]

 

Figur 5: Detta diagram över den geologiska tidskalan visar tydligt att fossilen inte är indelade i ekozoner.

 

 

Fick alla djur plats på arken?

”Ja, alla djur fick plats i arken. Det finns beräkningar gjorda som tyder på att djuren tog cirka en tredjedel av ytan, och att resten skulle kunna användas till foder åt djuren.” [G10]

Svar

Föreningen Genesis hänvisar till boken Noah’s Ark: A Feasibility Study av John Woodmorappe. Hans beräkningar baserades dock på ett antal felaktiga antaganden, bl.a.:

× ”Djur-slag”anses vara synonymt med ”släkte”. En bibliskt korrekt översättning av ”djur-slag” bör dock vara ”art”. Faktum är att då kreationister inte accepterar artbildning, d.v.s. makroevolution,([G13] [G14] [G15] [G16] [G17] [G18]) måste alla nu levande arter ha varit med på arken![#4]

× Beräkningarna förutsätter att Noak endast tog med sig unga exemplar av djur som vägde mera än 10 kg. Detta stöds inte av Bibeln (figur 6).

× Enligt ”skapelsemodellen” levde dinosaurierna före och under floden, d.v.s. ett flertal dinosauriearter borde ha varit med på arken. Woodmorappe tog dock endast hänsyn till de utdöda dinosaurier som var kända 1996. Sedan dess har nya släkten av dinosaurier upptäckts och troligen kommer fler att upptäckas i framtiden. Detta kommer oundvikligen att leda till problem för Noak och arken!

× Beräkningarna tar inte hänsyn till landlevande ryggradslösa djur. Även om de inte skulle leda till någon större belastning för arken skulle deras antal och speciella behov ge upphov till problem med båtens infrastruktur.

De ovanstående punkterna leder till att arken fylls över bristningsgränsen.

Avslutningsvis en fråga till föreningen Genesis: Hur transporterade Noak parasiter, bakterier och virus? Ofta är dessa mycket specialiserade och anpassade till olika arter. Var varje människa och djur på arken infekterad? Hur kunde de i sådana fall överleva? Vilken av Noaks söner: Sem, Ham eller Jafet, bar frivilligt Kuru? [E8] [T8] [Ö1]

Noter

[#4] Se även svaret under rubriken Var variationen av djur mindre på Noas tid? på sidan om Mikro- och makroevolution.

 

Figur 6: Följde Noak djurskyddslagen?

 

 

Har Ron Wyatt hittat Noaks ark?

”Jag tror inte man kan förkasta Wyatts fynd, men man skall använda dem med stor försiktighet (t.o.m. skeptisism), eftersom de inte är helt vetenskapligt ”rumsrena”. Som skapelsetroende får vi ofta kämpa mot en stämpel av sekterism och vetenskapsfientlighet. Att använda argument som Wyatts fynd ger kritikerna näring åt denna stämpel. Vi har ju också mycket tyngre vägande argument för att Bibelns flodberättelse är sann, så det är bättre att använda dessa.” [G19]

Svar

Föreningen Genesis har alldeles rätt i att man ska använda ”(…) stor försiktighet (t.o.m. skeptisism [sic])”[G19] angående Ron Wyatts (1933-1999) (figur 7) ”fynd”.[#5] Wyatt påstår bl.a. att han funnit vraket efter Noaks ark, Sodom & Gomorra, Förbundsarken samt stolphålet efter Kristi kors, komplett med fläckar av mänskligt blod. Wyatt var dock inte en professionell arkeolog och hans ”teorier” och ”fynd” avfärdas av både arkeologisk- och biblisk expertis. Faktum är att Wyatt var en bibelfantast av så extremt slag att t.o.m. många kreationistiska debattörer, t.ex. Answers in Genesis, tar avstånd från hans arbeten! Några röster om Ron Wyatts ”fynd”:

Israel Antiquities Authority: ”Ron Wyatt is neither an archaeologist nor has he ever carried out a legally licensed excavation in Israel or Jerusalem. In order to excavate one must have at least a BA in archaeology which he does not posess despite his claims to the contrary. (…) [His claims] fall into the category of trash which one finds in tabloids such as the National Enquirer, Sun etc.” [W3]

The Garden Tomb Association of Jerusalem: ”The Council of the Garden Tomb Association (London) totally refute the claim of Mr Wyatt to have discovered the original Ark of the Covenant or any other biblical artefacts within the boundaries of the area known as the Garden Tomb Jerusalem. Though Mr Wyatt was allowed to dig within this privately owned garden on a number of occasions (the last occasion being the summer of 1991) staff members of the Association observed his progress and entered his excavated shaft. As far as we are aware nothing was ever discovered to support his claims nor have we seen any evidence of biblical artefacts or temple treasures.” [W3]

David Merling (evangeliskt kristen arkeolog): ”While the Durupinar site is about the right length for Noah’s ark, [it is] … too wide to be Noah’s ark. Wyatt has claimed that the ”boat-shapednes” of this formation can only be explained by its being Noah’s ark, but both Shea and Morris have offered other plausible explanations. Likewise, Wyatt has argued that the standing stones he has found are anchors, while Terian is aware of similar stones outside the Durupinar site area that were pagan cultic stones later converted by Christians for Christian purposes.” [W3] [V2]

Noter

[#5] De har dock alldeles fel i att det finns ”(…) mycket tyngre vägande argument för att Bibelns flodberättelse är sann”.[G13]

 

Figur 7: Ron Wyatt (1933-1999)

 

 

 

Bildades Grand Canyon genom en jättelik ”damm-katastrof”?

”Det är mest troligt att Grand Canyon formats som ett resultat av en jättelik ”damm-katastrof”. Det är troligen så att två jättelika sjöar tömde sina vatten i syd-ost riktning när jordvallarna gav efter trycket och då formades Grand Canyon under en snabb process. Denna tanke har också en historisk förankring i folkminnet. Havasupai-indianer (som bor i ravinen) berättar fortfarande om den stora flodkatastrofen som formade ravinen.” [G20]

Svar

Grand Canyon (figur 8), världens största kanjon, är ett resultat av Coloradoflodens erosion av berggrunden under ca. 2 miljoner år. Att en ”jättelik damm-katastrof”[G20] skulle ha format Grand Canyon ”under en snabb process”[G20] är geologiskt fullständigt omöjligt. Det finns inte heller några empiriska evidens som stöder detta scenario. Även om vi postulerar att det skulle vara möjligt borde en ”jättelik damm-katastrof”[G20]ha gett upphov till en bred och rak floddal. Dock består Grand Canyon av en mångfald raviner i alla möjliga storlekar från smala rännilar i marken via bäckar och åar till allt djupare raviner. Det bör också nämnas att Grand Canyon är ett klassiskt forskningsområde för geologer och paleontologer. Lagren, som ligger orubbade från prekambrisk tid till våra dagar, är överallt tydligt avgränsade och rika på fossil, som åskådliggör livets utveckling från enkla bakterier och alger till en rikt varierad växt- och djurvärld. Grand Canyon kallas därför världens största och äldsta historiebok. [E9] [T9] [V3] [W4] [Ö1]

 

Figur 8: Grand Canyon i Norra Arizon, USA.

 

Referenser

EvoWiki

[E1] The Flood, EvoWiki(2006-11-18)

[E2] There are flood myths from all over the world, EvoWiki (2006-11-21)

[E3] Vapor canopy, EvoWiki (2007-01-29)

[E4] The Flood caused an ice age, EvoWiki (2006-11-21)

[E5] High mountains were raised during the Flood, EvoWiki (2006-11-21)

[E6] Fossils were deposited by the Flood, EvoWiki (2006-11-27)

[E7] Fossils sorted by ecological zonation, EvoWiki (2007-02-05)

[E8] All kinds could fit, EvoWiki (2006-12-02)

[E9] Grand Canyon was carved by retreating Flood waters, EvoWiki (2007-07-01)

Genesis FAQ

[G1] A. Gärdeborn, Varför just Bibelns skapelseberättelse? Varför inte någon annan religions?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G2] A. Gärdeborn, Kan ni se något samband mellan bibelns skapelseberättelse och andra länders skapelsemyter?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G3] A.Gärdeborn, Hur förklarar ni de olika religionernas ursprung?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G4] http://www.genesis.nu/foreningen.html (2006-08-07)

[G5] A. Gärdeborn, Varifrån kom allt vattnet i syndafloden som övertäckte det högsta berget Mount Everest med 15 alnar?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G6] V. Annala, Hur kan istiderna kan ha hunnits med på bara några tusen år? När slutade den senaste istiden i så fall?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G7] A. Gärdeborn, Varför just Bibelns skapelseberättelse? Varför inte någon annan religions?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G8] A. Gärdeborn, Hur kan Bibeln säga att regnbågen blev till först efter Noas flod?, Genesis FAQ (2007-07-04)

[G9] A. Gärdeborn, Vad säger ni om teorin om flera istider?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G10] A. Gärdeborn, Fick alla djuren få plats i Noas ark? Hur fick man plats med all mat till dem? Hur kunde rovdjuren samsas med de andra djuren i arken?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G11] P. Annala, Hur kunde Mount Everest vara täckt av vatten?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G12] A. Gärdeborn, Hur förklarar ni att olika djur hittas i olika geologiska lager?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G13] A. Gärdeborn, Varför kan man motivera mikroevolution och inte makroevolution, och var går gränsen?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G14] A. Gärdeborn Är det vetenskapligt bevisat att det uppstår nya arter?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G15] A. Gärdeborn, Är inte resistens hos bakterier exempel på hur nya positiva egenskaper tillkommer genom mutationer?, Genesis FAQ (2006-09-14)

[G16] A. Gärdeborn, Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin?, Genesis FAQ (2006-09-13)

[G17] A. Gärdeborn, Vilka brister finns det i utvecklingsläran?, Genesis FAQ (2006-09-10)

[G18] A. Gärdeborn, Varför är inte utvecklingsläran vetenskaplig godtagbar, Genesis FAQ (2006-12-22)

[G19] A. Gärdeborn & V. Annala, Vad säger ni om Ron Wyatts påståenden om att man hittat Noas Ark?, Genesis FAQ (2006-10-04)

[G20] V. Annala, Hur har Grand Canyon bildats enligt skapelsetron?, Genesis FAQ (2007-06-27)

Talk Origins

[T1] There are flood myths from all over the world, Talk Origins (2006-11-21)

[T2] Flood from vapor canopy, Talk Origins (2006-11-21)

[T3] The Flood caused an ice age, Talk Origins (2006-11-22)

[T4] Animals’ exacting needs could have evolved after the Flood, Talk Origins (2006-11-26)

[T5] High mountains were raised during the Flood, Talk Origins (2006-11-25)

[T6] Sea fossils have been found on mountaintops, Talk Origins (2006-11-26)

[T7] Fossils are sorted by ecological zonation, Talk Origins (2006-11-30)

[T8] All kinds could fit, Talk Origins (2006-12-01)

[T9] The Grand Canyon was carved by retreating Flood waters, Talk Origins (2007-07-15)

VoF

[V1] Å. Johansson, Replik till Mats Molén, VoF (2006-12-31)

[V2] M. Rundkvist, Bibelfantasier från medicinprofessor, Folkvett nr. 2/2004

[V3] D. Larhammar, Darwins ”Om Arternas Uppkomst” – grunder för vår insikt om oss själva, Folkvett nr. 1/1996

Wikipedia

[W1] Istid, Svenska Wikipedia (2007-01-30)

[W2] Ice Age, Wikipedia (2007-01-30)

[W3] Ron Wyatt, Wikipedia (2006-12-01)

[W4] Grand Canyon, Svenska Wikipedia (2007-07-01)

Övrigt

[Ö1] Compact 99, Bonnier Lexikon

[Ö2] S. J. Gould, Flamingons leende, Ordfronts förlag (1989)

[Ö3] Bibeln.se (2007-01-31)

[Ö4] T. Frängsmyr, Geologi och skapelsetro: Föreställningar om jordens historia från Hiärne till Bergman, Almqvist & Wiksell (1969)

[Ö5] K. Hildingson, Vetenskapens Profiler, Natur och Kultur (1989)

Bilder

Figur 1: K. Muser, A map of the Tigris – Euphrates Watershed, Wikimedia Commons (2007-01-27)
This file is licensed under the Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. In short: you are free to share and make derivative works of the file under the conditions that you appropriately attribute it, and that you distribute it only under a license identical to this one.

Figur 2:A: Nile river in Egypt, Wikimedia Commons (2007-01-28)
Permision is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Figur 2:B: The Euphrates River near Ar Raqqah, Wikipedia (2007-01-28)
Permision is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

Figur 3: NASA, Surface of Venus, Wikimedia Commons (2007-04-22)
This file is in the public domain because it was created by NASA. NASA copyright policy states that ”NASA material is not protected by copyright unless noted”. (NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy).

Figur 4:A: Appalachians near the Blue Ridge Parkway in North Carolina, Wikimedia Commons (2007-08-24)
This work is in the public domain in the United States because it is a work of the United States Federal Government under the terms of Title 17, Chapter 1, Section 105 of the US Code.

Figur 4:B: Flickr, Colorado Rockies, Wikimedia Commons (2007-08-24)
This file is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 License

Figur 5: USGS, Geological time, Wikimedia Commons (2007-04-22)
This image is in the public domain because it contains materials that originally came from the United States Geological Survey, an agency of the United States Department of Interior. For more information, see the official USGS copyright policy

Figur 6: E. Hicks, Noah’s Ark, Wikimedia Commons (2007-01-28)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 7: Ron Wyatt, Wikimedia Commons (2007-09-20)
This is a copyrighted image that has been released by a company or organization to promote their work or product in the media, such as advertising material or a promotional photo in a press kit. The copyright for it is most likely owned by the company who created the promotional item or the artist who produced the item in question; you must provide evidence of such ownership. Lack of such evidence is grounds for deletion. It is believed that the use of some images of promotional material to illustrate: * the person(s), product, event, or subject in question, * where the image is unrepeatable, i.e. a free image could not be created to replace it, qualifies as fair use under United States copyright law.

Figur 8: Grand Canyon, Wikipedia (2007-06-27)
I, the creator of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally posible, I grant any entity the right to use this work for any purpose, without any conditions, unles such conditions are required by law.

/Johan Karlson

Kommentarer inaktiverade.