Utvecklingsbiologi

Stöder inte embryonalutvecklingen evolutionsteorin?

”Många av de ”klassiska evolutionsbevisen” är borta (t.ex. (…) fosterutvecklingen)” [G1]

quot;I mer än hundra år har biologer känt Haeckels förfalskade teckningar, ändå finns det läroböcker som (i början av 2000-talet) använder dessa!” [KU1]

Svar

[I följande stycke utgår jag ifrån att det är Haeckels biogenetiska lag som föreningen Genesis syftar på.]

Den tyske biologen Ernst Haeckel (1834-1919) (figur 1:A) observerade att embryonalutvecklingen hos ryggradsdjur uppvisar en serie av liknande stadier (figur 1:B). Utifrån detta formulerade han den biogenetiska lagen, ontogenesen rekapitulerar fylogenesen, d.v.s. att en individs embryonalutveckling återspeglar artens utveckling. Evolutionen kan dock påverka alla faser i embryonalutvecklingen, samt både avlägsna och tillfoga nya stadier, och därför rekapitulerar inte ontogenesen strikt fylogenesen. De olika ryggradsdjurens embryon uppvisar dock viktiga grundläggande likheter och är faktiskt i stort sett mer lika varandra än djuren är senare i embryonalutvecklingen. Dessutom finns likheter både i embryonas ytliga morfologi och i de underliggande utvecklingsmekanismerna inte bara hos ryggradsdjur, utan hos många andra djur- och växtgrupper.
Det är sant att Haeckel ”förbättrade” sina teckningar av embryon (figur 1:B), dock var det evolutionsbiologer (och inte kreationister) som avslöjade detta. Det finns dock inga skäl att misstänka läroboksförfattare och andra biologer för intellektuell ohederlighet. Ingen författare/vetenskapsman kan kontrollera och analysera varje originalstudie på djupet, och troligen har de lånat ur andra böcker och andrahandskällor. [W1] [Ö1] [Ö2] [Ö3]

(A) (B)
Figur 1: (A) Ernst Haeckel (1834-1919) (B) Embryonalutvecklingen enligt Haeckel (mer korrekta figurer finns här).

 

 

Var Ernst Haeckel en hängiven darwinist?

”Haeckel, som var en hängiven darwinist, gjorde just så.” [SB1]

Svar

De rent slumpmässiga dragen i de darwinska tankarna tilltalade inte Haeckel och han förblev en övertygad lamarckist. Detta skall ses som bakgrund till den biogenetiska lagen som innefattar en tanke om en ständig utveckling från ”lägre” till ”högre” organismer (scala naturae). Enligt den moderna evolutionsteorin bildar dock alla arter ett fylogenetiskt träd. I detta träd är alla nu levande arter produkter av en lika lång evolution, d.v.s. inga arter är ”lägre” eller ”högre” än någon annan, bara samtida. [#1] [Ö4]

Noter

[#1] Se även svaret under rubriken Innebär evolution en linjär och gradvis utveckling från primitivt till komplicerat? på sidan om Mikro- och makroevolution.

 

Uppdagades felaktigheterna i Haeckels figur av en kreationist?

”Så här i efterhand frågar man sig förstås hur det var möjligt att under mer än hundra år föra hela världens vetenskapsmän bakom ljuset. Så länge dröjde det nämligen innan bedrägeriet slutgiltigt uppdagades av Michael Richardson (en kreationist !!!), som 1995 fotograferade och jämförde foster från de aktuella klasserna med Haeckels teckningar. Två år senare verifierade en oberoende expertgrupp dessa fynd, vilket publicerades i Science.” [SB1]

Svar

Blomberg & Co:s påståendet är minst sagt uppseendeväckande då Michael Richardson är professor i evolutionär utvecklingsbiologi(!!!) vid Leidens Universitet i Nederländerna. Richardson tar även starkt avstånd från kreationisternas misstolkningar av hans arbete:

”Our work has been used in a nationally televised debate to attack evolutionary theory, and to suggest that evolution cannot explain embryology. We strongly disagree with this viewpoint. Data from embryology are fully consistent with Darwinian evolution. Haeckel’s famous drawings are a Creationist cause célèbre. Early versions show young embryos looking virtually identical in different vertebrate species. On a fundamental level, Haeckel was correct: All vertebrates develop a similar body plan (consisting of notochord, body segments, pharyngeal pouches, and so forth). This shared developmental program reflects shared evolutionary history. It also fits with overwhelming recent evidence that development in different animals is controlled by common genetic mechanisms.

Unfortunately, Haeckel was overzealous. When we compared his drawings with real embryos, we found that he showed many details incorrectly. He did not show significant differences between species, even though his theories allowed for embryonic variation. For example, we found variations in embryonic size, external form, and segment number which he did not show. This does not negate Darwinian evolution. On the contrary, the mixture of similarities and differences among vertebrate embryos reflects evolutionary change in developmental mechanisms inherited from a common ancestor.

These conclusions are supported in part by comparisons of developmental timing in different vertebrates. This work indicates a strong correlation between embryonic developmental sequences in humans and other eutherian mammals, but weak correlation between humans and some ”lower” vertebrates. Haeckel’s inaccuracies damage his credibility, but they do not invalidate the mass of published evidence for Darwinian evolution. Ironically, had Haeckel drawn the embryos accurately, his first two valid points in favor of evolution would have been better demonstrated.”

Professor Richardson låter även hälsa följande via e-post:

”I am not a creationist, no. I am a Darwinian!” [T1] [Ö5] [Ö6]

 

 

Erkännanden

Stort tack till Prof. Michael Richardson för att han tog sig tid att svara på min e-post!

 

Referenser

Sture Blomberg

[SB1] Sture Blomberg, Göran Kurlberg och Jan-Henrik Stjerndahl, Darwin måste få ifrågasättas: Svar till Patrik Lindenfors, Newsmill (2010-05-14)

Genesis FAQ

[G1] A. Gärdeborn, Vad anser ni talar mest mot evolutionsteorin?, Genesis FAQ (2006-10-02)

Kjell Ulander

[KU1] K. Ulander, Läromedel använder vilseledande material från 1874, Kjell Ulanders hemsida (2006-08-11)

Talk Origins

[T1] N. Matzke, Icon of Obfuscation: Jonathan Well’s book Icons of Evolution and why most of what it teaches about evolution is wrong, Talk Origins (2010-05-16)

Wikipedia

[W1] Ernst Haeckel, Wikipedia  (2008-03-16)

Övrigt

[Ö1] K. R. Miller, Haeckel and his Embryos, Ken Millers Evolution Page (2007-01-26)

[Ö2] Compact 99, Bonnier Lexikon

[Ö3] D.Futuyma, Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhället, Svenska Nationalkommitén för Biologi (2010-05-21)

[Ö4] M. Björklund, Evolutionsbiologi, Studentlitteratur (2005)

[Ö5] http://www.mk-richardson.com/ (2010-05-16)

[Ö6] Privat korrespondens med Michael Richardson, professor i evolutionär utvecklingsbiologi vid Leidens Universitet.

Bilder

Figur 1:A: Ernst Haeckel, Wikimedia Commons (2007-01-27)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 1:B: Embryo drawings drawn by Haeckel in 1866 for his Recapitulation theory, Wikimedia Commons (2007-01-26)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.