Vetenskapsteori

Är kreationism en vetenskaplig teori?

”Skapelsetro/kreationism använder både vetenskaplig och uppenbarad kunskap. Om jag tex säger att ingen har observerat att information uppstår ur intet och att därför informationsinnehållet i DNA tyder på en intelligent konstruktör så uttrycker jag mig vetenskapligt. Om jag däremot säger att jorden skapades på sju 24-timmars-dygn så har jag inte fått denna kunskap genom vetenskap utan genom att tro på Skaparens uppnbarade sanning i Bibeln. (…) Om din lärare menar att kreationismen är ovetenskaplig för att den inte kan falsifieras så tycker jag du skall utmana honom med att fråga hurpass falsifierbar evolutionsläran är.” [G1]

Svar

Av allmänt accepterade kriterier på vetenskaplighet klarar kreationismen inte ett enda:

 • Den står grovt i strid med observationer och etablerade vetenskapliga teorier.
 • Den är inte falsifierbar som helhet.
 • De delar som är falsifierbara, t.ex. katastrofistisk geologi, blev grundligt falsifierade under 1800-talet.
 • Den ger inte upphov till några testbara förutsägelser.
 • Den bryter mot Ockhams rakkniv. [#1]
 • Dess förklaringskraft är exakt lika med noll (Gud kunde ha skapat världen precis hur som helst).

Slutsats: Kreationismen hör helt entydigt hemma hos pseudovetenskaperna. [#2] [#3] [#4] [V1] [V2]

Noter

[#1] Se även svaret under rubriken Är Intelligent Design en enklare förklaring än evolutionsteorin? på sidan om Intelligent Design (Kreationism 2.0).

[#2] Geologen Arthur Strahler har en längre lista med vetenskapskriterier i boken Science and Earth History: The Evolution/Creation Controversy.

[#3] I boken Blotta tanken jämför filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors evolutionsteorins och kreationismens ställning utifrån tre moderna vetenskapsteorier:Popperianismen (men inte Popper själv): Evolutionsteorin är falsifierbar, men inte falsifierad. Kreationismen har betydligt svårare att klara sig mot falsifikation (om man vill behålla falsifierbarheten). Kuhn: Evolutionsteorin bildar ett paradigm som har gett upphov till normalvetenskap, men det är omöjligt att hitta någon normalvetenskap inom kreationismen. Lakatos: Evolutionsteorin (och i synnerhet den centrala grenen populationsgenetik) utgör ett progressivt forskningsprogram, medan det inte går att finna någon form av forskningsprogram inom kreationismen.” [V2] Gärdenfors slutsats blir att alla de tre vetenskapsteorierna ger en möjlighet att försvara evolutionsteorin mot kreationismen.

[#4] Se även svaret under rubriken Är Intelligent Design en vetenskaplig teori? på sidan om Intelligent Design (Kreationism 2.0).

 

Är evolutionsteorin en livsåskådning eller tro?

”På samma sätt grundar en evolutionist sin kunskap på en blandning av tro och vetenskap. (Även om de sällan erkänner detta.) De har en grundläggande tro på att endast slump och tid har format de strukturer vi ser idag, och använder sedan vetenskap för att försöka få stöd för detta antagande. Detta lyckas dock dåligt, enlig oss skapelsetroende.” [G1]

”Eftersom evolutionstron och skapelsetron är i princip varandras motsatser så är det ofta så att det som är ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra.” [G2]

Svar

Evolutionsteorin är en övergripande huvudteori som kastar ljus över alla biologiska delvetenskaper, t.ex. genetik, biokemi, fysiologi, beteendevetenskap, etc. Teorin stöds i gengäld av alla dessa delvetenskaper. Om evolutionen har gett upphov till den biologiska mångfalden på jorden kan inte strikt bevisas, dock kan vi använda indirekta observationer för att göra prediktioner inom biologin. Att använda härledning och indirekta observationer är ej något speciellt för evolutionsteorin, tvärtom är det grunden för en mycket stor del av den naturvetenskapliga kunskapen (figur 1). Det finns en överväldigande mängd av dessa observationer, från olika vetenskapsgrenar och metoder, som stöder evolutionen. Och om man avfärdar evolutionsteorin med att ”det är bara en tro bland många andra” då kan man lika bra avfärda alla vetenskapliga teorier som grundar sig på empiriska evidens, t.ex. atomteorin, speciella och allmänna relativitetsteorin samt gravitationsteorin. Detta är ett utmärkt exempel på hur ytterligt svag den kreationistiska ståndpunkten är! [E1] [E2] [V3] [Ö1] [Ö2]

 

Figur 1: Det finns endast indirekta observationer för att jag är utrustad med ett fungerande hjärta, dock finns det inte någon som tvivlar på detta.

 

Är evolutionsteorin testbar?

”Av en naturvetenskaplig teori brukar man kräva att den skall gå att testa. Testerna skall gå att upprepa och ge samma resultat oavsett vem som utför dem. Eftersom evolutionsläran uttalar sig över enorma tidsrymder går evolutionen inte att upprepa i ett laboratorium. Den är alltså inte testbar.” [G3]

”Ett experiment i en naturvetenskaplig teori skall gå att upprepa flera gånger av flera olika personer. Utvecklingsläran däremot bygger på antaganden som inte går att upprepa. Den får på detta sätt mer karaktären av historisk vetenskap än av naturvetenskaplig. Och tillförlitligheten i historisk vetenskap bestäms av vittnenas trovärdighet och hur länge sedan saken hände. Evolutionen hände (om läran nu har rätt) för miljoner år sedan då ingen var närvarande.” [G4]

Svar

Den vetenskapliga metoden kräver att observationerna av evidensen, och experimenten baserat på teorin, skall gå att upprepa. Experiment inom mutation och naturligt urval, både i laboratorium och ute i naturen, har utförts och visat sig stödja evolutionsteorin. Även observationerna som evolutionsteorin grundas på, inom t.ex. jämförande anatomi, utvecklingsbiologi, genetik och paleontologi, är replikerbara.[#5] En teori kan testas även utan att exakt kunna upprepas i ett experiment, nämligen genom att den ger upphov till prediktioner som kan ställas mot falsifierande förutsägelser. På detta sätt har evolutionen bl.a. bekräftats av molekylärgenetiska resultat. [E3] [T1] [V4]

Noter

[#5] Du kan själv upprepa dessa observationer, det är bara att masa sig iväg till Evolutionsmuseet.

 

Ansåg Karl Popper att evolutionsteorin inte var en vetenskaplig teori?

”Något som är ganska typiskt är att man sällan bemöter kritik med sakliga argument, utan i stället hemfaller åt personliga angrepp på den som kritiserar. Ofta anklagar man tvivlaren för att ha missuppfattat teorin eller också inte satt sig in i den ordentligt. Ett exempel på detta var när en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer (kanske den mest inflytelserike), Karl Popper, vid ett tillfälle i sin bok Unended Quest (1976) kritiserade evolutionsteorin. ’Jag har kommit fram till slutsatsen att darwinismen inte är en testbar vetenskaplig teori, utan ett metafysiskt forskningsprogram — en möjlig ram för testbara vetenskapliga teorier’ (…) Detta väckte upp ett veritabelt getingbo bland evolutionisterna. Popper blev så skakad att han modifierade sitt uttalande.” [KR1]

Svar

Poppers (figur 2) uttalande handlade endast om naturligt urval, inte om evolutionsteorin som helhet. Han ansåg dock att teorin om naturligt urval var testbar, dock inte i någon större omfattning. Sedermera insåg Popper sitt misstag:

”When speaking here of Darwinism, I shall speak always of today’s theory – that is Darwin’s own theory of natural selection supported by the Mendelian theory of heredity, by the theory of the mutation and recombination of genes in a gene pool, and by the decoded genetic code. This is an immensely impressive and powerful theory. The claim that it completely explains evolution is of course a bold claim, and very far from being established. All scientific theories are conjectures, even those that have successfully passed many severe and varied tests. The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well tested, and so has the theory of evolution which says that all terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular organisms, possibly even from one single organism. However, Darwin’s own most important contribution to the theory of evolution, his theory of natural selection, is difficult to test. There are some tests, even some experimental tests; and in some cases, such as the famous phenomenon known as ’industrial melanism’, we can observe natural selection happening under our very eyes, as it were. Nevertheless, really severe tests of the theory of natural selection are hard to come by, much more so than tests of otherwise comparable theories in physics or chemistry. The fact that the theory of natural selection is difficult to test has led some people, anti-Darwinists and even some great Darwinists, to claim that it is a tautology. A tautology like ’All tables are tables’ is not, of course, testable; nor has it any explanatory power. It is therefore most surprising to hear that some of the greatest contemporary Darwinists themselves formulate the theory in such a way that it amounts to the tautology that those organisms that leave most offspring leave most offspring. C. H. Waddington says somewhere (and he defends this view in other places) that ’Natural selection (…) turns out (…) to be a tautology’ However, he attributes at the same place to the theory an ’enormous power (…) of explanation’. Since the explanatory power of a tautology is obviously zero, something must be wrong here. Yet similar passages can be found in the works of such great Darwinists as Ronald Fisher, J. B. S. Haldane, and George Gaylord Simpson; and others. I mention this problem because I too belong among the culprits. Influenced by what these authorities say, I have in the past described the theory as ’almost tautological’, and I have tried to explain how the theory of natural selection could be untestable (as is a tautology) and yet of great scientific interest. My solution was that the doctrine of natural selection is a most successful metaphysical research programme. It raises detailed problems in many fields, and it tells us what we would expect of an acceptable solution of these problems. I still believe that natural selection works in this way as a research programme. Nevertheless, I have changed my mind about the testability and the logical status of the theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to make a recantation. My recantation may, I hope, contribute a little to the understanding of the status of natural selection. [T2]

Poppers uppfattning om kreationism/Intelligent Design var dock glasklar: ”[It is] worse than an open admission of failure, for it created the impression that an ultimate explanation had been reached”. [T2]

 

Figur 2: Karl Popper (1902-1994)

 

Är evolutionsteorin falsifierbar?

”Om din lärare menar att kreationismen är ovetenskaplig för att den inte kan falsifieras så tycker jag du skall utmana honom med att fråga hurpass falsifierbar evolutionsläran är. Många menar faktiskt att evolutionsläran inte är vetenskaplig just därför att den inte är falsifierbar. Låt mig ta två exempel: 1. Hittas likhet mellan organismer som man tror är evolutionistiskt besläktade talar man om bevis för deras gemensamma ursprung. Hittas däremot likhet mellan organismer som inte anses nära besläktade talar man om konvergent evolution. På samma sätt ses olikhet som antingen olika ursprung eller divergent evolution, allt efter behov. Teorin anpassas alltså efter fynden och blir omöjlig att falsifiera. 2. Hittas en lämplig mellanform mellan två grupper djur eller växter talar man om bevis att de utvecklats från varandra. Hittas inte sökt mellanform talar man om språngvis evolution eller punktuerad jämnvikt. Ånyo, teorin anpassas till fynden och blir omöjlig att falsifiera” [G1]

”Andra, mer invecklade, kriterier brukar ibland anföras för att en teori skall vara vetenskaplig. T.ex. säger man att den skall vara falsifierbar, dvs den skall vara möjlig att motbevisa. Evolutionsläran är ett filosofiskt grundantagande, och oavsett vad vi hittar så kommer evolutionister att ”klämma” in det i sitt grundantagande. Därför är den inte falsifierbar, och således uppfyller den inte dessa krav på vetenskaplighet.” [G3]

”Utvecklingsläran är ett filosofiskt antagande. Alla observationer tolkas sedan, mer eller mindre krystat, på ett sätt så de passar in i det.” [G4]

Svar

Det finns många exempel som visar att evolutionsteorin är falsifierbar, t.ex.:

 • Fylogenetiska undersökningar kan motbevisa förekomsten av evolutionära träd.
 • Inga signifikanta skillnader mellan faunor under olika tidsåldrar.
 • Ett statiskt fossillager.
 • Ett fossillager bestående av en slumpmässig fördelning av fossil med varierande komplexitet.
 • Kvarlevor av moderna däggdjur i t.ex. kambriska lager.
 • Djur som är uppenbara blandningar av icke närbesläktade djurgrupper.
 • Signifikanta skillnader i den genetiska koden mellan närbesläktade organismer.
 • Om valar och fiskar hade visat sig ha DNA som var närmare besläktat med varandra än med några andra organismer.
 • En mekanism som förhindrar ackumulation av mutationer.
 • Observationer av organismer som skapas. [E4] [T3] [V4] [Ö3]

 

Har evolutionsteorin falsifierats?

”Utvecklingsläran saknar i många fall potential att förklara det vi ser i naturen. I många fall motsägs den t.o.m. av det vi ser. (…) De problem läran har att förklara fakta skulle i många andra vetenskapsdicipliner räcka till för att den skall antas refuserad.” [G4]

”Själv tycker jag att evolutionsteorin har fler problem än skapelseteorin.” [G5]

Svar

Evolutionsteorin är en av de mest välunderstödda vetenskapliga teorier som finns. I nuläget finns inte heller några större problem med teorin, dock diskuteras t.ex. detaljer angående evolutionens mekanismer. Att teorin diskuteras och förbättras är endast ett tecken på dess styrka och betydelse! En överväldigande majoritet av världens vetenskapsmän anser dock att kreationismen ”saknar (…) potential att förklara det vi ser i naturen”,[G4] att den ”motsägs (…) av det vi ser”[G4] samt att ”den skall antas refuserad”.[G4] Det bör också nämnas att före evolutionsteorin presenterades var nästan alla vetenskapsmän, inom biologi och geologi, kreationister. Denna siffra är nu betydligt lägre än 1 %, och minskar successivt då mängden empiriska evidens för evolutionen ökar. Avslutningsvis vill jag uppmana föreningen Genesis att bestämma sig; är evolutionsteorin icke-falsifierbar eller har den falsifierats? [E4] [T4] [Ö4]

 

Tolkar vetenskapsmän observationer så att de passar in i evolutionsteorin?

”Om din lärare menar att kreationismen är ovetenskaplig för att den inte kan falsifieras så tycker jag du skall utmana honom med att fråga hurpass falsifierbar evolutionsläran är. Många menar faktiskt att evolutionsläran inte är vetenskaplig just därför att den inte är falsifierbar. Låt mig ta två exempel: 1. Hittas likhet mellan organismer som man tror är evolutionistiskt besläktade talar man om bevis för deras gemensamma ursprung. Hittas däremot likhet mellan organismer som inte anses nära besläktade talar man om konvergent evolution. På samma sätt ses olikhet som antingen olika ursprung eller divergent evolution, allt efter behov. Teorin anpassas alltså efter fynden och blir omöjlig att falsifiera. 2. Hittas en lämplig mellanform mellan två grupper djur eller växter talar man om bevis att de utvecklats från varandra. Hittas inte sökt mellanform talar man om språngvis evolution eller punktuerad jämnvikt. Ånyo, teorin anpassas till fynden och blir omöjlig att falsifiera.” [G1]

”Utvecklingsläran är ett filosofiskt antagande. Alla observationer tolkas sedan, mer eller mindre krystat, på ett sätt så de passar in i det.” [G4]

”Evolutionisten utgår från att vi är släkt genom evolution och då borde likheterna finnas där. Och letar man tillräckligt intensivt efter något man vill finna finner man det förr eller senare.” [G6]

Svar

Föreningen Genesis skriver på sin hemsida att de har ”(…) Bibelns fundamentala kristna sanningar som trosgrund och har som ändamål att stödja, sprida och försvara den bibliska skapelsetron”.[G7] Genesis erkänner alltså öppet att de inte är ute efter en vetenskaplig prövning. I stället skall ”alla observationer tolkas (…), mer eller mindre krystat, på ett sätt så de passar in i”[G6] Bibeln (figur 3). Till skillnad från Gärdeborn & Co. baserar vetenskapsmännen sina slutsatser på empiriska evidens vars existens är oberoende av eventuella förutfattade meningar. Dessa evidens finns där för alla att se och för andra vetenskapsmän att kritisk granska.[#6] Historien visar också att det finns gott om vetenskapsmän som har accepterat idéer som har motsagt deras förutfattade meningar, t.ex. istider, kontinentaldrift och evolutionsteorin. Ett exempel på detta ges av Stephen J. Gould, en av de vetenskapsmän som aktivt bekämpat förutfattade meningar inom vetenskapen, i den utmärka essäsamlingen Flamingons Leende:

”Jag känner inte till något finare uttalande i vetenskapens annaler är Sedgwicks rättframma avsvärjelse (…). Jag tyckte att det utgjorde en god illustration till skillnaden mellan dogmatism, som inte kan förändras, och verklig vetenskap, i det här fallet utövad av människor som råkade vara kreationister. (…) [Sedgwicks avsvärjelse lyder] (…) ’Enligt min uppfattning finns det numera en stor och negativ slutsats som är ofrånkomlig och väl etablerad – att den väldiga massa av översvämningsgrus som finns spridd över nästan hela jordytan inte härstammar från en enda våldsam och kortvarig period. (…) Genom att klassificera avlägsna okända formationer med ett och samma namn, genom att ge dem ett gemensamt ursprung och genom att datera dem inte efter de organiska lämningar vi har påträffat utan efter det vi hypotetiskt väntade oss att senare träffa på i dem, har vi givit ytterligare ett exempel på den lidelse med vilken tanken tar fasta på allmänna slutsatser och på den beredskap med vilken den avstår från att ta ställning till osammanhängande sanningar.'” [Ö5]

Föreningen Genesis tycks tro att det finns någon slags konspiration mellan alla biologer världen över som går ut på att evolutionen till varje pris måste försvaras. Denna bisarra vanföreställning visar dock endast att de är totalt avskärmad från dagens forskning och vetenskap. Tror de inte att den forskare som falsifierar evolutionsteorin skulle bli rikligen belönad för sin revolutionerande upptäckt? Deras argument förbiser också den enorma mängd empiriska evidens som stöder evolutionsteorin. Denna bevismängd reducerar antalet möjliga alternativa teorier.
Angående teorin om avbruten jämvikt (punctuated equilibrium) gäller att den baseras på positiva evidens från studier av både levande organismer och fossil. Att föreslå teorier som passar empiriska evidens och observationer är en naturlig del av vetenskapen! [E5] [T5] [T6] [V5] [V6]

Noter

[#6] Varje sann vetenskapsman följer Thomas Henry Huxleys devis: ”Min uppgift är att lära mina önskningar att anpassa sig efter fakta, inte att skapa fakta som harmonierar med mina önskningar. (…) Böj dig inför fakta som vore du ett litet barn, var beredd att överge varje förutfattad mening, följ ödmjukt med vart eller mot vilka avgrunder naturen än leder dig, ty annars kommer du inte att lära dig något.” [Ö6]

 

Figur 3: Denna roliga stripp av John Trever visar tydligt skillnaden mellan vetenskap och kreationism. (Copyright 1998 John Trever, Albuquerque Journal. Used by permission.) (Flera serier!)

Är evolutionsteorin en tautologi?

”Alltså så kan man skriva om frasen ”De bäst anpassades överlevnad” till ”De organismer som har den bästa fortplantningsförmågan fortplantar sig bäst”. Nu inser man problemet med Darwins teorier. Denna fras säger faktiskt ingenting och är ett praktexempel på en så kallad tautologi (en självsägande nonsensfras, en självklarhet som alltid är sann. Ex: Antingen kommer Pelle eller också kommer han inte). Tautologier är något som naturligtvis inte får förekomma inom vetenskapen.” [CH1]

Svar

”De bäst anpassades överlevnad” är inte en fullständig beskrivning av evolution med naturligt urval. Det var endast en slogan, myntad av Herbert Spencer (figur 4), som mycket motvilligt accepterades av Darwin. Evolutionen är en oundviklig följd av att både arvsanlag och miljö ständigt förändras. Den som är lämpligast vid ett visst tillfälle får talrikare avkomma än andra individer. Nästa generation kan dock växa upp i en förändrad miljö, något som gynnar spridningen av gener som bidrar till andra egenskaper som råkar vara gynnsamma i den nya miljön. Evolutionen är därför en process som påverkas av ständigt föränderliga yttre faktorer, t.ex. naturkatastrofer, sjukdomar, tillgång på föda, etc. Vem som är lämpligast är därför inte bestämt på förhand.[#7] [V3] [V7] [V8]

Noter

[#7] Alla sportintresserade kan ha nytta av följande liknelse av filosofen Robert T. Pennock: ”Consider the formula: May the best man win. It seems harmless, but the creationist now points out that we determine which team is best by seeing which wins. If that is what it means to be ”best,” then the expressed wish seems to reduce to ”May the team that wins be the team that wins.” It is thus vacuous dogma, objects the creationist, to subsequently explain who won in terms of one team’s being ”better” than the other. However, we sports fans are not fooled into abandoning the game by such arguments. Of course we do determine which is the best team by looking at its record of wins, and we would certainly explain why it won the trophy by noting its superior record over its rivals. But we understand that this is not the end of the story (…) even though we do judge on the basis of record, we do not doubt that it is the physical traits of a team, its superior characteristics and playing ability, that make it better than the others. Understanding this, we also understand that it is possible that the best team might not win. (…)This parallels the distinction that biologists make between evolution by natural selection and evolution by natural drift, and the mere fact that we recognize such distinctions is by itself sufficient to show that the tautology objection does not hold in either sports or evolutionary theory.” [Ö7]

 

Figur 4: Det var Herbert Spencer (1820-1903) som myntade begreppet ”de bäst anpassades överlevnad”.

 

Utesluter evolutionsteorin Gud?

”Skapelsemodellen och evolutionsmodellen är i sig väldigt olika. Det ena förutsätter en Gud, en ung ålder för jorden (och universum), en intelligent designer bakom allt osv; det andra förutsätter ungefär motsatsen: att Gud _inte_ är inblandad, långa tidsåldrar och slumpmässiga händelser. Det vi kan se och förstå med hjälp av vetenskaperna och resonera oss logiskt fram till säger att båda inte kan ha rätt; den ena (eller möjligen båda!) teorierna måste felaktig. Själv tycker jag att evolutionsteorin har fler problem än skapelseteorin. (…) Evolutionsteorin som ”Guds skapelsemekanism” (bl.a. en del kristna försöker få skapelseteorin och evolutionsteorin att gå ihop genom att säga att Gud skapar med hjälp av evolution) tycker jag är oförenlig med Bbelns bild av en kärleksfull Gud. Hur kan Gud å ena sidan vara kärleksfull och värna om den svage, men å andra sidan använda evolution, som bygger på den starkes överlevnad, och som innebär många misslyckade mutationer för varje lyckad sådan?” [G5]

”Skapelsemodellen utgår som sagt från att Gud finns och att Han är Skaparen. Evolutionsmodellen däremot utgår från antagandet att Gud inte finns. Därför försvinner den vänstra halvan av bilden ovan, och evolutionsmodellen måste förklara allt utifrån naturliga processer, och utesluter därför på förhand all annan kunskap än den som forskning kan få fram.” [G8]

Svar

All naturvetenskaplig forskning har som utgångspunkt att inte inkludera övernaturliga väsen i teorierna (metodologisk naturalism), en forskningsstrategi som har varit oerhört framgångsrik. Den stora majoriteten av kristna har dock inga problem med evolutionsteorin utan betraktar evolutionen som ett utslag av gudomlig intelligens (se t.ex. The Clergy Letter Project samt The American Scientific Affiliation: Science in Christian Perspective). Det finns också ett antal framstående teistiska evolutionsbiologer, bl.a.: Kenneth R. Miller, Francisco J. Ayala, Sir Ronald Fisher, Theodosius Dobzhansky och Pierre Teilhard de Chardin. Föreningen Genesis bör ta till sig följande ord av påven Johannes Paulus II: ”Bibeln talar till oss om universums ursprung och hur det kom till, inte för att ge oss en vetenskaplig avhandling utan för att klarlägga människans korrekta förhållande till Gud och universum. Den heliga skrift vill helt enkelt förklara att världen skapats av Gud, och för att lära människorna detta uttrycker den sig i termer av den kosmologi som var i bruk då Bibeln skrevs (…). Varje annan lära om universums ursprung och skapelse är främmande för Bibelns avsikter, ty den vill inte lära oss hur himlarna gjordes utan hur man kommer till himlen”. [T7] [V3] [V9]

 

Leder evolutionsteorin till rasism och ett urholkat människovärde gentemot djur?

”För det tredje leder utvecklingsläran till en del otäcka etiska konsekvenser. Enligt denna lära befinner sig ju allt liv på olika utvecklingsnivåer, allt från amöban till människan. En mycket berättigad fråga att ställa blir då om individens utvecklingsnivå har något med dess värde att göra. Svara vi ”ja” på frågan står rasismen om hörnet. Sannolikheten att alla idag levande människoraser kommit exakt lika långt i den antagna utvecklingen är ju obefintlig. Då blir tanken om alla människors lika värde ett önsketänkande istället för att konsekvent följa på den grundsyn vi har. Om vi istället svarar ”nej” på frågan om värdet har med utvecklingsnivån att göra så reduceras människan till ett djur. Även om hon kommit en bit längre i utvecklingen så ger detta henne inget unikt värde i förhållande till djuren. Med utvecklingsläran som grund står vi alltså inför ett val mellan pest och kolera – antingen rasism eller en utsuddning av det unika i människovärdet tillsammans med ett överdrivet upphöjande av djur. Därför är det inte förvånande att båda dessa trender är så tydliga i vårt samhälle idag. De är bara en naturlig konsekvens av den grundsyn på vårt ursprung som vi valt. Som kristna och skapelsetroende behöver vi inte hamna i detta dilemma. Vi är alla Guds avbilder med samma värde och med ett unikt värde i förhållande till djuren. Med denna grund kan vi sedan konsekvent och effektivt bekämpa både rasism och olika former av urspårad, militant upphöjande av djurarter.” [G9]

Svar

Enligt evolutionsteorin är det inte den starkaste som överlever, utan det är den som är bäst anpassad till den yttre miljön. De bäst anpassade kan vara de som t.ex. uppvisar en hög reproduktionshastighet eller är bra på att finna föda, och detta är inte detsamma som att vara stark i vare sig nazistisk eller annan mening (figur 5). Och även om Gärdeborn hade tolkat evolutionsteorin korrekt så hade det aldrig följt något moraliskt ur detta. Det går nämligen inte att logiskt härleda värdeomdömen från empiriska omdömen (Humes lag), d.v.s. det går inte att utifrån hur något skett och sker i naturen dra slutsatser om vad som är etiskt acceptabelt i dagens samhälle (det naturalistiska felslutet).[#8] Etiska och moraliska överväganden är därför något som människor måste diskutera sig fram till sinsemellan. Faktum är att rasbegreppet för människor motsägs av evolutionsbiologin, t.ex. har moderna genetiska studier visat att mänskligheten som art är betydligt mer homogen än våra närmaste släktingar bland primaterna (figur 6).[#9] Med en fördjupad förståelse av de evolutionära processerna kan vi alltså ”konsekvent och effektivt bekämpa (…) rasism”.[G9] [#10] [#11] [E6] [V4] [V10] [V11] [V12] [V13] [Ö8]

Noter

[#8] Alternativ formulering av Humes lag: Man kan inte härleda ”bör” från ”är”.

[#9] Ett litet utdrag ur Carl Zimmers utmärkta bok Evolution: The Thriump of an Idea: ”Out of 25.000 or so genes in the human genome, an estimated 6,000 genes exist as different versions (known as alleles). The distinctions that we conventionally use to divide species into races – skin color, hair, and the shape of faces – are controlled by only a few genes. The vast majority of variable genes do not respect so-called racial boundaries. There is far more variability within any given population of humans than between populations. If all the humans on Earth were wiped out except a single tribe in a remote New Guinea valley, the survivors would still preserv 85 percent of the genetic variability of our entire species.” [Ö9]

[#10] Faktum är att amerikanska fundamentalister under 1800-talet använde Noaks förbannelse över sin smygtittande sonson Kanaan (1:a Moseboken 9:25-27) som ett argument för slaveriet. Det bör även påpekas att de nazistiska idéerna stöddes av många kristna.

[#11] Ett litet utdrag angående kristen rasism ur Stephen Jay Goulds utmärkta essäsamling Flamingons leende: ”I början och mitten av artonhundratalet, innan evolutionsteorin omdefinierade frågan för gott, pågick en våldsam debatt mellan antropologer av den monogena och den polygena skolan. Monogenisterna hävdade att alla människor hade ett gemensamt ursprung i det första paret, Adam och Eva (de lägre stående raserna, hävdade de, hade degenererats ur den ursprungliga perfektionen). Polygenister vill bara se Adam och Eva som urföräldrar åt den vita rasen. De andra och lägre stående raserna hade skapats för sig. Båda argumenten kunde underblåsa en social doktrin om ojämlikhet, men polygenin hade en fördel genom att den på ett övertygande sätt rättfärdigade slaveri och dominans hemma och kolonialism utomlands. ’Den välvilligt sinnade’, skrev den ledande amerikanske polygenisten Samuel George Morton år 1839, ’må beklaga att indianen inte lämpar sig för civilisationen. (…) Strukturen i hans förstånd förefaller vara annorlunda är den vite mannens. (…) De är inte bara ovilliga att underkasta sig utbildningens bundenhet, utan saknar dessutom oftast förmåga att föra ett längre logiskt resonemang kring abstrakta ämnen.’” [Ö5]

 

Figur 5: Sköldpaddor är ett utmärkt exempel på att man inte behöver vara muskelstark för att tillhöra de bäst anpassade.

 

 

Figur 6: Detta fylogenetiska träd visar tydligt att mänskligheten uppvisar påfallande liten genetisk variation.

 

Är kreationismen sann om evolutionsteorin är falsk?

”Eftersom evolutionstron och skapelsetron är i princip varandras motsatser så är det ofta så att det som är ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra.” [G2]

Svar

Föreningen Genesis förutsätter att det bara kan existera två teorier, evolution och skapelsetro (kreationism), och att ”ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra”.[G2] [#12] Svagheter i en teori utgör dock inte automatiskt ett stöd för en annan teori (falsk dikotomi), d.v.s. även om evolutionsteorin en dag falsifierades skulle detta inte på något vis öka kreationismens trovärdighet. Skapelsetro och evolution är inte heller ”varandras motsatser”,[G2] och har sammanförts inom bl.a. teistisk evolutionism.[#13] Det finns även ett antal alternativa teorier till evolutionsteorin, bl.a. Lamarckism, neo-Lamarckism, ortogenes, morfogenetiska fält och saltationism. Varje teori måste dock bedömas utifrån sina egna förtjänster, och hittills är det bara evolutionsteorin som klarat en empirisk prövning. Låt oss dock avslutningsvis postulera att föreningen Genesis har rätt och att ”ett argument för det ena är samtidigt ett argument mot det andra”.[G2] Vad tyder i så fall alla mina svar på? [T8] [T9] [V1] [V14]

Noter

[#12] Kreationism är dock inte en vetenskaplig teori!

[#13] Se även svaret under rubriken Utesluter evolutionsteorin Gud?.

 

Bör kreationism läras ut i skolan?

”Skapelsemodellen och evolutionsmodellen ska få presenteras som likvärdiga ursprungsmodeller i skolan och samhället. Det är inte skolans eller TV:s uppgift att lära dig vad du ska tänka – det kallas för hjärntvätt – utan hur du ska tänka!” [G8]

”Genesis är en ideell förening som vill verka för en kristen grundsyn på vetenskaperna och för att den bibliska synen får komma till tals i skola och samhälle.” [G10]

Svar

Lärare i naturvetenskap skall undervisa om den moderna vetenskapens innehåll. Då det inte går att pröva hypoteser om det övernaturliga, så är kreationistisk vetenskap omöjligt. Och det innebär att ämnet inte skall läras ut på lektionerna i naturvetenskap. Det bör också påpekas att om den ”bibliska synen [skulle få] komma till tals i skola och samhälle”[G10] skulle detta få förödande och absurda konsekvenser! Ett belysande exempel är att om myndigheterna, i ett sådant samhälle, vill undersöka ett flyghaveri borde de överväga om det handlar om ett mekaniskt fel, en terroristattack, en träff från en luftvärnsmissil – eller ett gudomligt ingripande! [Ö10]

 

Referenser

Christer Holmdahl

[CH1] C. Holmdahl, Evolutionen, Christer Holmdahls hemsida (2007-05-04)

EvoWiki

[E1] Evolution is only a theory, EvoWiki (2007-04-23)

[E2] Evolution requires as much faith as creationism, EvoWiki (2007-04-23)

[E3] Evolution can’t be replicated, EvoWiki (2006-10-25)

[E4] Evolution can’t be falsified, EvoWiki (2007-02-21)

[E5] Evolutionists interpret evidence based on their preconceptions, EvoWiki (2006-10-27)

[E6] Survival of the fittest implies might makes right, EvoWiki (2007-06-03)

Genesis FAQ

[G1] A. Gärdeborn, Är kreationismen en vetenskaplig teori? Min lärare säger att den inte är det!, Genesis FAQ (2006-09-20)

[G2] P. Annala, Vad anser ni talar mest för skapelseteorin, Genesis FAQ (2007-07-08)

[G3] A. Gärdeborn, Varför är inte utvecklingsläran vetenskapligt godtagbar?, Genesis FAQ (2006-09-19)

[G4] A. Gärdeborn, Vilka brister finns det i utvecklingsläran?, Genesis FAQ (2006-09-20)

[G5] A. Gärdeborn, Motsäger evolutionsteorin skapelseberättelsen?, Genesis FAQ (2006-09-17)

[G6] A. Gärdeborn, Är inte likheterna mellan människa och apa vad gäller anatomi, socialt betende m.m. bevis för evolution?, Genesis FAQ (2006-09-15)

[G7] http://www.genesis.nu/foreningen.html (2006-08-07)

[G8] P. Annala, Skapelsemodellen: En kort introduktion, Genesis (2007-11-11)

[G9] A. Gärdeborn, Varför är skapelsetro viktigt, Genesis (2007-05-28)

[G10] http://www.genesis.nu/index.html (2007-07-19)

Krister Renard

[KR1] K. Renard, Evolutionsteorin – vår tids religion, Krister Renads hemsida (2007-04-25)

Talk Origins

[T1] Evolution can not be replicated, Talk Origins (2006-10-25)

[T2] Karl Popper said Darwinism is not testable, Talk Origins (2007-02-25)

[T3] Evolution can not be falsified, Talk Origins (2007-02-21)

[T4] Evolution will soon be widely rejected, Talk Origins (2006-10-26)

[T5] Evolutionists interpret evidence on the basis of their preconceptions, Talk Origins (2006-10-27)

[T6] Punctuated equilibrium was ad hoc to justify gaps, Talk Origins (2006-10-28)

[T7] Evolution is atheistic, Talk Origins (2007-03-04)

[T8] Creationism and evolution are the only 2 models, Talk Origins (2007-07-15)

[T9] Problems with evolution are evidence for creation, Talk Origins (2007-07-15)

VoF

[V1] S. Johansson, Är kreationismen vetenskapligt hållbar?, Folkvett nr. 1/1993

[V2] Sven Ove Hansson, Evolutionen och vetenskapen, Folkvett nr. 3/1993

[V3] D. Larhammar, Schmidt har grovt missförstått evolutionen, Dan Larhammars hemsida (2006-10-24)

[V4] D. Larhammar, Missförstånd och lögner, VoF (2006-10-25)

[V5] M. G. Axelsson, Återbesök hos kreationisterna, Folkvett nr. 4/2003

[V6] D. Larhammar, Slutreplik till Mats Molén: Nya lögner och fler vilseledande citeringar, VoF (2006-10-26)

[V7] D. Larhammar, Darwins ”Om arternas uppkomst – grunden för vår insikt om oss själva”, Folkvett nr. 1/1996

[V8] J. Sjöström, Lysenko och kreationisterna, Folkvett nr. 3-4/1999

[V9] H. Isaksson, Aplagen i Kansas, Folkvett nr. 3/4-1999

[V10] D. Larhammar, Svar till Anders Gärdeborn: Kreationismens vetenskapsfientlighet, VoF (2007-05-28)

[V11] D. Larhammar, Darwins ”Om Arternas Uppkomst” – grunden för vår insikt om oss själva, Folkvett nr. 1/1996

[V12] S. Fransson, Är evolutionsteorin rasistisk?, Folkvett nr. 1/1995

[V13] M. Rundkvist, Det mytologiska myllret bakom Bibeln, Folkvett nr. 4/2004

[V14] L. J. Erkell, ”Intelligent Design” fick sin dom, Folkvett nr. 1/2006

Övrigt

[Ö1] Compact 99, Bonnier Lexikon

[Ö2] M. I. Vuletic, Evolution is unobservable, Defender’s Guide to Science and Creationism (2006-10-25)

[Ö3] M. I. Vuletic, Evolution is unfalsifiable, Defender’s Guide to Science and Creationism (2007-04-26)

[Ö4] N. Edelman, Filosofer, forskare och filurer ur geologins historia, Sveriges Geologiska Undersökning (1994)

[Ö5] S. J. Gould, Flamingons leende, Ordfronts förlag (1989)

[Ö6] S. J. Gould, Pandans Tumme: Naturhistoriska Essäer, Ordfronts förlag (1987)

[Ö7] M. I. Vuletic, Natural selection is a tautology: the fittest survive, and those who survive are the fittest, Defender’s Guide to Science and Creationism (2007-04-26)

[Ö8] DiscordianPunk, Förhållandet mellan nazism & darwinism, ergo ateism (2007-06-01)

[Ö9]  C. Zimmer, Evolution: The Thriump of an Idea, Harper Perennial (2006)

[Ö10] D. Futuyma, Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhället, Svenska Nationalkommitén för Biologi

Bilder

Figur 1: Human heart, Wikimedia Commons (2007-07-17)
The copyright holder of this image allows anyone to use it for any purpose including unrestricted redistribution, commercial use, and modification.

Figur 2: Karl Popper, Copyright unknown.

Figur 3: J. Trever, Untitled cartoon, Talk Origins (2007-04-03)
Copyright 1998 John Trever, Albuquerque Journal. Used by permission. Any additional uses, or requests for use of it, need further permission from Mr. Trever. Many thanks to Mr. Trever for the approval to use his cartoon!

Figur 4: Herbert Spencer, Wikimedia Commons (2007-05-05)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 5: Haeckel Chelonia, Wikimedia Commons (2007-06-05)
This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired. This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.

Figur 6: Human evolutionary tree, Wikimedia Commons (2007-06-01)
I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide. In case this is not legally possible: I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

/Johan Karlsson

Kommentarer inaktiverade.