Vetenskap

Denna sida ger en kort introduktion till begreppen evolution, evolutionsteori och vetenskaplig teori.

Vad är evolution?

Charles Darwin

Ordet evolution betyder utveckling. Evolution är namnet på den process som orsakar att beteendet och utseendet hos alla växter, svampar och djur förändras. Anpassningen inträffar över generationer och leder till att arter blir bättre anpassade till den miljö de lever i. All mångfald bland livet på jorden har skapats genom små förändringar i många steg. Biologisk evolution inträffar automatiskt i kontakt mellan miljön och organismer när individer konkurrerar om föda, utrymme och möjlighet att fortplanta sig.

En viktig källa till genetisk variation är mutation. Mutation är en förändring i DNA-sekvensen som t.ex. kan bero på misslyckad replikering av en DNA-sekvens. Det naturliga urvalet kan favorisera en förändring, och som konsekvens kan förändringen föras vidare till nya generationer.

Evolution är inte bara tid och slump. En ny individ, oavsett art, är inte en identisk kopia av någon annan individ. Förändring är ett biologiskt faktum. Andra exempel på fakta är att antalet individer ökar, och att resurserna på området där individerna finns, är begränsade. Detta ger konkurrens. Förändring och konkurrens är de viktigaste komponenterna i det naturliga urvalet. De bästa individerna får föra sitt arvsanlag vidare. Alltså, förändring + konkurrens = utveckling.

Utveckling som fortgår över flera generationer och flera år, kallas evolution. Alltså, utveckling + tid = evolution.

Vad är en vetenskaplig teori?

En vetenskaplig teori är en förklaringsmodell för ett naturligt eller socialt fenomen. En vetenskaplig teori stöds av fakta och evidens.

Ordet teori kan i dagligt tal betyda ”uppskattning” eller ”gissning”, men detta får inte förväxlas med en vetenskaplig teori. Evolutionsteorin är alltså inte en gissning på hur evolution fungerar, utan en väl underbyggd förklaringsmodell.

Det som påstås i en vetenskaplig teori, ska kunna bevisas om det krävs.

En vetenskaplig teori ska kunna motbevisas (falsifieras). Om en teori hävdar att något inte kan inträffa, och detta inträffar, har teorin falsifierats. Ett försök att falsifiera en vetenskaplig teori, resulterar antingen i att teorin blir falsifierad, eller ytterligare bekräftad. Om en teori blir falsifierad måste insamlad data tolkas på ett nytt sätt.

Vad är evolutionsteorin?

Evolutionsteorin är en vetenskaplig teori som förklarar evolutionen. Evolutionsteorin härstammar från Charles Darwins teori om det naturliga urvalet, som gick ut på att de bäst anpassade individerna har störst chans att överleva och föra sitt arvsanlag vidare till framtida generationer. Evolutionsteorin säger att detta är en viktig orsak till evolutionen. Idag studerar man även evolution och olika arters släktskap på molekylär nivå, tack vare den ökade kunskapen om genernas uppbyggnad och DNA.

Evidensläget

Evolutionsteorin är välbevisad och praktiskt användbar, skapelsehypotesen saknar evidens, och föreställningen om att arter har ett övernaturligt ursprung, är oanvändbar.

Vad kan falsifiera evolutionsteorin?

Det finns flera saker som kan falsifiera evolutionsteorin.

Statiska fossilfynd: Skulle fossila fynd visa att arter inte utvecklats genom årtusenden, skulle inte evolutionsteorin stämma. Själva fenomenet evolution är det som evolutionsteorin kretsar kring.

En art har egenskaper från två eller flera grenar på arternas släktträd (chimaria): Exempel: Både en spindel och en människa har ögon. Spindelns och människans närmaste gemensamma släkting hade inte ögon såsom de ser ut och fungerar idag; de båda har utvecklat sina ögon oberoende av varandra. Det skulle vara enormt problem för evolutionsteorin om spindeln och människan utvecklade likadana ögon efter så många generationers oberoende utveckling. Enligt evolutionsteorin kan inte kentaurer eller sjöjungfrur finnas, av denna anledning.

En barriär som förhindrar mutation i flera led: Intelligent design-rörelsen pratar om mikroevolution och makroevolution, och att det finns någon oupptäckt barriär som gör makroevolution omöjlig. Skulle det visa sig att detta inte är struntprat, skulle evolutionsteorin inte stämma alls, eftersom darwinistisk evolution bl.a. innebär att små förändringar över tid ackumulerar till stora förändringar.

Observation av kreationism: Evolutionsteorin menar att utveckling sker genom naturligt urval och förändring över tid. Skulle artbildning genom kreation observeras, skulle evolutionsteorin falsifieras.

/Anders Hesselbom

Kommentarer inaktiverade.